Báo cáo năm 2017
12/03/2018 - 15:38

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG QUANG TRUNG

     

Số: 117/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            P. Quang Trung, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

             

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017;

Phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

(Trình tại kỳ họp thứ 5 – HĐND phường khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021)

 

Năm 2017, bám sát chủ đề năm của thành phố, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Quận ủy, Nghị quyết HĐND quận; Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 28/12/2016 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND phường về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm, UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đạt kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Năm 2017, UBND phường tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận, các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao, báo cáo về lãnh đạo UBND phường để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Chỉ đạo tập trung công tác thu - chi ngân sách theo Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 03/3/2017 của UBND quận Hồng Bàng về tăng cường quản lý, điều hành thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; bám sát dự toán thu ngân sách được giao; yêu cầu khai thác triệt để các nguồn thu đúng với tiềm năng thực tế của địa bàn phường.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự đường hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực dải trung tâm thành phố. Lãnh đạo UBND phường trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo ra quân đồng loạt xử lý, tháo dỡ các vi phạm TTXD-TTĐH-VSMT-NSVMĐT. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ dân phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp lập lại trật tự đô thị, đảm bảo tính bền vững, đặc biệt là giải tỏa các hộ kinh doanh buôn bán tự phát ban đêm phục vụ triển khai dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị năm 2017. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết nguyên đán và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời... Tham gia lễ giao nhận quân năm 2017 và huấn luyện DQTV, DBĐV; Diễn tập khu vực phòng thủ quận năm 2017.

- Chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc 8 kết luận giám sát và 01 khảo sát của Thường trực HĐND phường; đã ban hành 16 Quyết định, 03 Kế hoạch, 04 Thông báo và 02 Công văn có liên quan đến từng nội dung theo kết luận giám sát.

- Ban hành Quyết định phân công vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND và cán bộ, công chức, nhân viên phường; kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy, Hội đồng, Đoàn kiểm tra… đảm bảo không chồng chéo nhiệm vụ. Lãnh đạo UBND phường làm việc với từng bộ phận chuyên môn; chỉ đạo phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng, chuyên môn của từng CBCC, NV. Quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ.

- Bám sát Sở Nội vụ và quận tiếp tục thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính phường. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Về phát triển kinh tế, quản lý thu chi ngân sách

Công tác thu ngân sách được UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Triển khai điều tra, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, tăng cường khai thác các nguồn thu bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

* Kết quả ước cả năm 2017: (Trường hợp nguồn thu bổ sung cân đối ngân sách từ quận về phường được đảm bảo 100% đồng thời lệ phí môn bài được điều tiết về ngân sách phường)

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2017: 7.332.899.000 đồng, bằng 102,04% so với KH,  bằng 122,27% so với cùng kỳ.

(ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2017

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ (%)

- Thuế NQD:

2.330.268

100,01

128,27

+ Trong đó:

 

 

 

Thuế GTGT+TNDN:

2.285.268

100,67

141,99

Thuế TTĐB:

45.000

75,00

122,05

- Thuế nhà đất:

300.326

100,11

102,02

- Thuế TNCN:

962.942

98,26

122,24

- Thu khác:

136.300

102,48

90,84

- Thu phạt:

144.900

120,75

103,24

- Phí và lệ phí + Lệ phí môn bài:

262.636

109,43

80,55

+ Trong đó:

Phí và lệ phí:

Lệ phí môn bài:

 

152.786

109.850

 

106,62

113,60

 

98,13

64,48

Tổng thu thường xuyên

4.137.372

100,84

121,12

- Thu trợ cấp ngân sách: 3.120.073.000đ = 102,78% so với KH = 120,86% so với cùng kỳ.

- Thu xổ số: 75.454.000đ = 157,20% so với KH = 112,58% so với cùng kỳ.

Thu - chi ngân sách phường:

- Tổng thu ngân sách phường: 3.868.385.000đ = 104,65% so với KH = 119,01% so với cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách phường: 3.679.095.000đ = 100% so với KH = 116,62% so với cùng kỳ.

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên – môi trường:

* Về thực hiện chủ đề năm “Đô thị” của quận:

Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được thực hiện tốt:

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2016; bảng giá đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

- Hoàn thiện 22 hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/CP, trong đó: cấp đổi, cấp lại (7 trường hợp); hợp thửa, hợp tầng (5 trường hợp); cấp mới (9 trường hợp); kết hợp với Sở TN&MT lập trích đo biên bản để cấp GCN cho 01 cơ sở tôn giáo là Tòa giám mục Hải Phòng. Hoàn thiện ký trích đo thanh lý nhà theo Nghị định 61/CP cho 8 trường hợp.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận hoàn thiện cấp phép cho 5 trường hợp, trong đó: cấp 4 giấy phép xây dựng mới và 01 giấy phép cải tạo. Đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng mới cho 01 tổ chức. Kết hợp với Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng ban hành 4 Thông báo cải tạo sửa chữa cho các hộ thuộc nhà đang thuê.

- Hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt quy trình cấp giấy phép xây dựng của quận. Thường xuyên kiểm tra các trường hợp sửa chữa, xây dựng, trên địa bàn không có trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

- Thu thuế xây dựng 5 trường hợp với tổng số tiền là 53.116.000 đồng. Trong đó: 02 trường hợp thu nợ đọng năm 2016 = 24.256.000 đồng và 03 trường hợp thu năm 2017 = 28.860.000 đồng.

- Công tác thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2017 đạt 100,11% kế hoạch với tổng số tiền 300.326.000 đồng.

- UBND phường hoàn thành việc đối chiếu, rà soát đường ĐGHC giữa bản đồ ĐGHC được lập theo CT 364 với thực tế quản lý trên địa bàn theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

* Công tác quản lý đô thị tiếp tục có chuyển biến khá tích cực:

- Công tác vệ sinh môi trường được các cấp, các ban ngành, đoàn thể quan tâm; duy trì dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc; đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai cho các hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đảm bảo 100% các hộ dân ký cam kết.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt ra quân sắp xếp trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm Tam Bạc, Quang Trung, Trần Quang Khải. Xử lý 1075 trường hợp vi phạm trật tự đường hè, thu nộp ngân sách 144,9 triệu đồng các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh, dịch vụ buôn bán trái phép; để xe đạp, xe máy không đúng quy định.

- Tập trung khảo sát, rà soát các hộ kinh doanh đang thuê hè theo Đề án thí điểm sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn. (tổng 64 hộ thuê vỉa hè, với diện tích 195,75m; bình quân số tiền thu hàng tháng trên 16 triệu đồng).  

- Phối hợp với Xí nghiệp thoát nước Hồng Bàng tiến hành nạo vét đường cống thoát nước tại ngõ 33-35 Trần Quang Khải, nghẽn 100 Hoàng Văn Thụ, 69 Phan Bội Châu và 39, 62 Lý Thường Kiệt; đề xuất kế hoạch nạo vét, cải tạo đường cống thoát nước năm 2018.

- Đã phối hợp với Công ty Công viên cây xanh thực hiện việc cắt tỉa cây trên tuyến đường Quang Trung, Phan Bội Châu, Kỳ Đồng, Phạm Bá Trực.

- Bám sát các nội dung chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận; cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố đã tập trung cao trong công tác tuyên truyền, tổ chức ra quân, giải toả các hộ kinh doanh buôn bán tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trái quy định tại các tuyến đường thuộc địa bàn phường, đặc biệt là trên tuyến đường Tam Bạc phục vụ dự án chỉnh trang bờ sông Tam Bạc của thành phố, quận. Hiện nay đã giải tỏa 100% các hộ có hoạt động buôn bán tự phát ban đêm tại tuyến đường Tam Bạc.

3. Công tác văn hoá - xã hội:

a. Văn hoá - TDTT:

- Các hoạt động văn hóa, thông tin và truyền thông được triển khai có hiệu quả, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân, nhất là các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Đinh Dậu, Lễ hội Hoa Phượng đỏ; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương.

- Tích cực đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về Luật tổ chức chính quyền, Luật NVQS, Luật ATGT, an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh ....

- Phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Liên hoan văn nghệ, văn hóa ẩm thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; Phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tổ chức thành công Đại Hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp phường lần thứ VIII-2017 với sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phường cùng đông đảo các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan, cán bộ tổ dân phố và người dân trên địa bàn phường. Bố trí 04 vận động viên tham gia thi đấu giải cầu lông và bóng bàn tại Đại hội Thể dục thể thao quận Hồng Bàng lần thứ VIII – 2017.

- Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở tổ dân phố tiếp tục phát triển.  Năm 2017, toàn phường có 97% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đề nghị xét công nhận 11/11 tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

- Vận động xã hội hóa lắp đặt thành công hệ thống họng cờ trên tuyến phố Phạm Bá Trực tạo không khí phấn khởi và đồng thuận trong nhân dân.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra và xử lý 01 trường hợp vi phạm các quy định về quảng cáo rao vặt tại số 84 Lý Thường Kiệt.

b. Lao động – TBXH:

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt: triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước. Quan tâm, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn. Dịp Tết nguyên đán, đã chuyển 487 suất trị giá 304,7 triệu đồng của Chủ tịch nước, thành phố, quận cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; phường trao 306 suất quà cho các hộ với tổng số tiền 88,5 triệu đồng; riêng TDP Kỳ Đồng tặng 62 suất quà Tết trị giá 18,6 triệu đồng. Dịp kỷ niệm 70 năm ngày TBLS, phường đã chuyển 429 suất quà trị giá 366,7 triệu đồng của Chủ tịch nước, thành phố, quận cho các đối tượng gia đình chính sách; phường tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày TBLS, trao tặng 151 suất quà trị giá 51 triệu đồng cho các đối tượng. Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của quận đạt 105,6 % kế hoạch. Phát động các đợt vận động ủng hộ đồng bào miền Trung, Nam Trung Bộ bị thiệt hại do bão lũ, kết quả đạt 31,7 triệu đồng.   

Tổ chức lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sỹ quận Hồng Bàng; Quận hỗ trợ kinh phí là 60 triệu đồng trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của quận để xây mới 01 hộ và sửa chữa 4 hộ gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mua BHYT theo hộ gia đình, đề nghị cấp 601 thẻ BHYT tự nguyện cho nhân dân. Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 88,94% (vượt mức chỉ tiêu 82% trở lên).Giới thiệu việc làm cho 195 trường hợp đạt 105,4% KH (Kế hoạch quận giao năm 2017 là 185 trường hợp).

- Triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy- HĐND phường về công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện Kế hoạch giảm nghèo năm 2017, đến nay UBND phường đã rà soát, tìm nguồn hỗ trợ giảm 03 hộ thoát nghèo trong năm 2017.

- Rà soát, hướng dẫn lập 03 hồ sơ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công không còn giấy tờ gốc.

c. Giáo dục - đào tạo:

- Các trường Mầm non Quang Trung, Mầm non Ánh Dương, Tiểu học Nguyễn Huệ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017. Tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi đạt 100%.

- Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 gắn với các hoạt động hè năm 2017.

- Phường thực hiện 12/15 chỉ tiêu phường phù hợp với trẻ em đạt điểm tối đa. Phong trào khuyến học của phường được duy trì trên 10 năm liên tục, đã thành nề nếp, tổ chức trao tặng quà cho 375 cháu học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn phường với số tiền thưởng trích từ quỹ khuyến học của phường và các chi hội đạt gần 30.000.000 đồng.

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn phường tại trường Nguyễn Huệ, tổ dân phố Lý Thường Kiệt 2 với số tiền trên 30 triệu đồng. Tặng 20 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện sự hướng dẫn của Phòng LĐTB&XH quận, trao học bổng tài năng và học bổng học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 12 triệu đồng.

- Chỉ đạo các trường học tổ chức tốt công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và Lễ khai giảng năm học mới đảm bảo trang trọng vui tươi, tạo không khí phấn khởi cho phụ huynh và các cháu học sinh trong nhà trường.

d. Y tế - Dân số KHHGĐ:

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; khám sức khỏe cho hơn 2880 lượt người. Tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản. Số sinh ước thực hiện 57/58 cháu (đạt 98,3% KH). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,4% đạt 64,5% (chỉ tiêu: 0,62%). Có 02 trường hợp vi phạm chính sách dân số.

- Chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát tại các tổ dân phố, đến nay trên địa bàn phường chưa phát hiện ca dịch bệnh, ổ dịch.

- Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP phường phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức ATTP cho 320 lượt người; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở 139 cơ sở kinh doanh dịch vụ thức ăn đường phố, cà phê, giải khát, cơ sở ăn đêm.

- Triển khai thực hiện đề án mô hình điểm quản lý thức ăn đường phố: “Cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố giai đoạn 2017-2019”; tiến hành tổ chức tập huấn cho các cán bộ và các hộ kinh doanh về nội dung thức ăn đường phố phục vụ đề án điểm tại phường.

4. Công tác thanh tra, Tư­ pháp - Hộ tịch:

- Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (590 buổi); công tác tiếp dân (244 buổi, trong đó lãnh đạo trực 101 buổi); giải quyết đơn thư : khiếu nại, tố cáo (không có), kiến nghị (01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết), phản ánh (tiếp nhận 03 phản ánh tại cuộc họp giao ban và được lãnh đạo UBND phường trả lời, giải quyết ngay trong cuộc họp); quản lý đăng ký hộ tịch (khai sinh: 88 cháu; Khai tử: 49 ng­ười; Kết hôn: 35 đôi. Sao sổ gốc: 49 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 117 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 228 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 11.700 tr­ường hợp).

- UBND phường Quang Trung tiếp tục thực hiện việc trao giấy đăng ký kết hôn tận nhà cho người dân (có nhu cầu) trên địa bàn phường. Thực hiện tốt liên thông theo Thông tư 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT (khai sinh-BHYT-nhập khẩu) (28 trường hợp công dân có nhu cầu).

5. Công tác an ninh - quốc phòng

a. An ninh

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững:

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Trên địa bàn không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đã xử lý vi phạm hành chính theo NĐ 167, bắt giữ 12 đối tượng bán đề thuê xử phạt 12.000.000đ. Chuyển Công an quận 01 vụ cố ý gây thương tích; đưa 01 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và 05 trường hợp giáo dục tại địa phương.

- Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Triển khai ký cam kết với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý pháo nổ và thả đèn trời.

- Tăng cường ra quân, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm.

b. Quốc phòng

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, bảo vệ các ngày Lễ, Tết, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, thành phố... Bố trí lực lượng trực ứng phó cứu sập, cứu nạn xảy ra trong mùa mưa bão.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017 (6/6 chỉ tiêu, đạt 100%). Tổ chức tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 06 thanh niên nhập ngũ với số tiền là 12 triệu đồng.

- Tổ chức huấn luyện dân quân năm 2017; đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4 (32 thanh niên, đạt 100%). Tổ chức phúc tra nguồn động viên, tuyển quân tháng 10; phát lệnh khám sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018 (18/18 thanh niên, đạt 100%).

- Hội đồng GDQP-AN phường cử 02 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 3. Xây dựng và đề nghị phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2018.

- Làm thủ tục chuyển quân dự bị đối với nam công dân vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường nghề.

6. Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện chủ đề “Kỷ cương – Xây dựng chính quyền điện tử” của quận

- UBND phường đã tiến hành tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2017 giữa các đoàn thể, ngành, tổ dân phố. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2017: "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của quận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách, đô thị, an sinh xã hội.

- Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung các Nghị quyết, Kết luận giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân phường trong năm 2017. Tổ chức bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố nhiệm kỳ 2017 – 2019 theo quy định.

- Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường. Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, với cán bộ, công chức để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân. Tổ chức thành công hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 1738-QĐ/TU ngày 27/01/2015 của Thành ủy.

* Thực hiện chủ đề “Kỷ cương” của quận:

- Quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc hàng tháng, quý trong các cuộc họp cơ quan để có cơ sở đánh giá kết quả công tác năm đối với từng cán bộ, công chức.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện đeo thẻ công chức đúng quy định. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần, đồng thời chỉ đạo những công việc phải thực hiện trong tuần; kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao các bộ phận.

* Thực hiện chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử” của quận:

- Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc cũng như các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

- Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

- Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tổ chức rà soát thủ tục hành chính xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo bộ thủ tục hiện hành của quận và thành phố. Ban hành Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Hoàn thiện sửa chữa, nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho cán bộ công chức.

7. Công tác khác:

* Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được chú trọng: Thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND quận về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Chủ động triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn chung về kinh tế và ngân sách, song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phường; bám sát chủ đề năm “Đô thị - Kỷ cương – Xây dựng chính quyền điện tử”, Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết HĐND phường, chương trình công tác của UBND phường, UBND phường đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp hiệu quả trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tình hình phát triển kinh tế ổn định. Thu ngân sách đạt 7.332.899.000 đồng, bằng 122,27% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác thu - chi các quỹ công chuyên dùng. Bộ mặt đô thị phường tiếp tục có chuyển biến. Công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả.Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép. Việc đổi mới công tác thông tin tại các hội nghị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ được thực hiện đầy đủ, chu đáo, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục đào tạo phường ổn định, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Công tác tuyển quân đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan được thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc - Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

- Một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong công việc, phong cách, thái độ làm việc, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi kiến thức dẫn đến công tác tham mưu, triển khai một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ.

- Công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, bộ phận, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, phải đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả chung của phường.

Nguyên nhân:

- Cán bộ công chức phường cơ bản được đào tạo bài bản, được phân công nhiệm vụ theo trình độ chuyên môn, năng lực công tác. Tuy nhiên về chủ quan một số CBCC chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện công việc, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Một số hộ kinh doanh còn thiếu ý thức chấp hành, vẫn còn tình trạng cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm chỗ để xe, để hàng hóa; ý thức chưa cao trong việc xây dựng cộng đồng và tuân thủ pháp luật, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2018

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt đ­ược của năm 2017, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND phường tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu với những biện pháp cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu cụ thể:

(1)- Thu ngân sách hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch quận giao.

(2)- 100% hộ dân có nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở đủ điều kiện được xét, cấp giấy phép xây dựng.

(3)- Hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo năm 2018.

(4)- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 83% trở lên.

(5)- Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Hoàn thành chỉ tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi.

(6)- Hoàn thành chỉ tiêu và nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

(7)- Giữ vững tỷ lệ tổ dân phố văn hoá và gia đình văn hoá.

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Về phát triển kinh tế, quản lý thu - chi ngân sách:

Tập trung triển khai công tác thu ngân sách nhà nước bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thực hiện chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả ; ưu tiên các khoản chi lương, BHXH và đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, gắn với việc quản lý các nguồn thu và chi từ ngân sách nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy có hiệu quả vai trò của Hội đồng tư vấn thuế phường. Thực hiện tốt công tác thu, chi các quỹ công chuyên dùng năm 2018 theo quy định.

2.2. Quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên – môi trường:

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quận ủy về công tác quản lý và phát triển đô thị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm cho thuê vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Thực hiện đúng các tiêu chí tuyến đường mẫu của thành phố, tuyến đường phố, hè phố văn minh, đô thị của phường. Duy trì thực hiện có hiệu quả Tổ quản lý đô thị phường theo Đề án 4709/ĐA-UBND ngày 15/8/2011 của UBND thành phố. Tiếp tục thực hiện Dự án chỉnh trang hai bờ sông Tam Bạc của Thành phố.

Phấn đấu 100% công trình xây dựng, cấp GCN QSDĐ theo NĐ 60/CP và 61/CP thực hiện đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Tiếp tục ra quân quyết liệt đảm bảo TTATGT-TTĐH-VSMT-NSVMĐT; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm, đặc biệt trên các tuyến đường kiểu mẫu và Dải trung tâm thành phố. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý đô thị, phát huy phong trào sạch nhà, đẹp ngõ.

Tiếp tục thực hiện Đề án mở rộng địa giới hành chính phường theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Công tác văn hoá - xã hội:

Nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của phường và quận. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, liên hoan ca múa nhạc chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và quận trong năm 2018. Kết hợp với UBMTTQVN phường thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng học sinh giỏi. Nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các bậc học.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho gia đình chính sách, đặc biệt là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tăng cường các giải pháp giảm nghèo, không để xảy ra tình trạng tái nghèo; phát sinh hộ nghèo, cận nghèo mới. Thực hiện tốt công tác giới thiệu việc làm đạt chỉ tiêu quận giao.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Quản lý tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong giới hạn cho phép, hạn chế thấp nhất người sinh con thứ 3 trở lên.

2.4. Giữ vững an ninh – quốc phòng, phòng chống thiên tai:

Tập trung thực hiện các biện pháp đấu tranh, trấn án tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng năm 2018. Thực hiện hiệu quả, tổ chức cho nhân dân ký cam kết đợt cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tiếp nhận xét duyệt và đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng. Làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý công trình Quốc phòng.

Xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác phòng cháy chữa cháy.

2.5. Công tác xây dựng chính quyền – cải cách hành chính:

Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tiếp dân, bộ phận một cửa, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Đề án xây dựng chính quyền điện tử của quận.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức phường; kịp thời chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBND quận (để b/c);

- Đảng uỷ, HĐND, UBND phư­ờng;

- Các ban ngành, đoàn thể phường;

- Bí thư, tổ trưởng 11 TDP;

- L­ưu: sVT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Hà Đình Thắng

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:36)
Báo cáo quý II năm 2019(03/06/2019 - 18:58)
Báo cáo quý I năm 2019(15/03/2019 - 18:55)
Báo cáo Quý II năm 2018(12/07/2018 - 14:52)
Báo cáo Quý I năm 2018(13/04/2018 - 10:18)
Báo cáo năm 2017(12/03/2018 - 15:38)
Báo cáo Quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:55)
Báo cáo quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:53)
Báo cáo Quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:52)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016(29/11/2016 - 11:17)
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016(28/07/2016 - 12:25)
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2016(20/05/2016 - 12:11)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79957
Khách trực tuyến : 1354
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tin mới
Đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường khóa VIII (nhiệm kỳ 2016-2021)
Hội nghị kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống mặt trật tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2019)
Bản công bố quyết định về việc phê duyệt và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 phường
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG ISO
QUY TRÌNH CHUNG ISO
Chính sách chất lượng năm 2019
Mục tiêu chất lượng năm 2019
Thông báo vận động ủng hộ xây dựng bệnh xá trên đảo sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa
Hội nghị tuyên truyền về nhận biết, phát hiện sớm, tham vấn trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý, rối loạn phổ tự kỷ
Hội nghị sơ kết công tác chính quyền 9 tháng, Bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Tổng kết công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (04/11/1990 – 04/11/2019)
Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố Phan Bội Châu 2 (Nhiệm kỳ 2019-2022)
Hội nghị triển khai Kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022
Báo cáo quý III năm 2019
Công tác trọng tâm quý III năm 2019