Báo cáo Quý I năm 2018
13/04/2018 - 10:18

UỶ BAN NHÂN DÂN

PH­ƯỜNG QUANG TRUNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/BC-UBND

P. Quang Trung, ngày 06 tháng 03 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm;

Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2018

 

Thực hiện Chương trình công tác năm và chương trình hành động chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 28/12/2017 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân phường về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng đầu năm 2018, đạt kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

Trong 3 tháng đầu năm 2018, UBND phường tập trung thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao.

- Chỉ đạo tập trung công tác thu ngân sách; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các ngành trong công tác thu ngân sách.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự đường hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực dải trung tâm thành phố. Lãnh đạo UBND phường trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo ra quân đồng loạt xử lý, tháo dỡ các vi phạm TTXD-TTĐH-VSMT-NSVMĐT.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời... Tham gia lễ giao nhận quân và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

- Chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, kỳ họp thứ 5; đã ban hành 8 Quyết định, 21 Kế hoạch, 04 Thông báo và 18 Công văn.

- Quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo. thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2018:

1. Quản lý thu - chi ngân sách:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu lệ phí môn bài đầu năm đạt 113.450.000đ, bằng 84,03% so với cả năm.

a. Tổng thu ngân sách Nhà n­ước ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2018 đạt: 1.803.761.000đ = 24,33% KH = 106,39% so với cùng kỳ.

Trong đó:                                                                                               

(ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

ƯỚC

3 THÁNG

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ (%)

- Thuế NQD:

585.969

26,28%

109,31%

+ Trong đó:

Thuế VAT + TNDN:

 

575.169

 

26,38%

 

109,51%

Thuế tiêu thụ ĐB:

10.8000

21,60%

1000%

- Thuế TNCN:

299.471

30,56%

108,28%

- Thu khác:

33.570

16,82%

179,33%

- Thu phạt:

24.100

20,08%

107,59%

- Phí và lệ phí

+ Lệ phí môn bài:

136.925

57,05%

112,36%

b. Thu, chi ngân sách ph­ường ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2018:

Tổng thu ngân sách phường: 804.271.000đ = 20,06% so với KH = 106,74% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 723.726.000đ = 21,64% so với KH = 104,89% so với cùng kỳ.

+ Thu thường xuyên tại phường: 80.545.000đ = 12,12% so với KH = 126,88% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách phường: 770.271.000đ = 20,75% KH = 105,84% so với cùng kỳ.

- Quán triệt thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước”: chỉ đạo các đơn vị chủ động lên kế hoạch chỉ tiêu trong nguồn dự toán được giao của đơn vị, đảm bảo ưu tiên chi lương, bảo hiểm xã hội, điện nước, điện thoại và các khoản có tính chất an sinh xã hội. Tập trung rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để bỏ sót gây thất thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ quản lý trật tự đường hè, trật tự xây dựng, phí, lệ phí…

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên – môi trường:

* Về thực hiện chủ đề năm “Đô thị” của quận:

- Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng, 3 tháng đầu năm 2018 không có trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt ra quân sắp xếp trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm Tam Bạc, Quang Trung, Trần Quang Khải; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố và quận, đảm bảo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Xử lý 185 trường hợp vi phạm trật tự đường hè, thu nộp ngân sách trên 24 triệu đồng (tăng 7,59% so với cùng kỳ).

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND quận về sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn, đảm bảo các hộ sử dụng số mét vỉa hè đúng với quy định. (tổng 76 hộ thuê vỉa hè, với diện tích 310m; bình quân số tiền thu hàng tháng trên 20 triệu đồng)

- Công tác vệ sinh môi trường được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm; duy trì dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc. Phát động các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn ra quân tổng dọn vệ sinh, đảm bảo trên các tuyến đường, ngõ, phố sáng, xanh, sạch đẹp, không có tình trạng rác tồn đọng.

* Công tác quản lý đất đai, tài nguyên:

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017; kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất năm 2018 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

- Hoàn thiện 06 hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất theo Nghị định 60-NĐ/CP, 03 hồ sơ theo Nghị định 61-NĐ/CP.

3. Công tác Văn hoá - xã hội:

a. Y tế – Dân số KHHGĐ:

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân; khám, chữa bệnh cho hơn 750 lượt người.

- Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền tác hại và cách phòng chống dịch bệnh do virus Zika và virus sốt xuất huyết, phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng cúm nguy hiểm khác, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung, kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…Đảm bảo chủ động và tăng cường công tác trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để theo dõi và có biện pháp phòng, chống và kịp thời xử lý.

- Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2018 trên địa bàn phường. Thống kê số lượng chó mèo nuôi trên địa bàn để xây dựng kế hoạch tiêm phòng dại.

b. Lao động – TBXH:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển tận tay 445 suất quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố Hải Phòng, quận Hồng Bàng cho 153 đối tượng chính sách với tổng số tiền 464.100.000đ. Trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 143 suất với tổng số tiền 30.200.000đ; Quà của Thành phố Hải Phòng là 149 suất với tổng số tiền 396.200.000đ; Quà của quận Hồng Bàng là 153 suất với tổng số tiền 37.700.000đ.

- Nhằm hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết vui tươi đầm ấm, các cấp ủy đảng chính quyền phường Quang Trung đã khai thác và vận động các đơn vị doanh nghiệp, ban ngành, đoàn thể, cá nhân trao tặng quà cho 197 hộ với 322 suất quà; tổng số tiền là 101.850.000đ (tăng 16.800.000đ so với năm 2017). Đặc biệt Tổ dân phố Kỳ Đồng 1, Kỳ Đồng 2 đã vận động các nhà tài trợ tổ chức bữa cơm tất niên cho bà con trong phố; tại buổi tất niên đã quyên góp tặng 65 suất quà tết trị giá 31.200.000đ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, người tàn tật và các cụ già trong tổ.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Mậu Tuất 2018.

- Vận động nhân dân mua 105 thẻ bảo hiểm y tế. Xác nhận hồ sơ xin việc làm cho 38 trường hợp có nhu cầu làm việc.

c. Văn hóa - TDTT:

- Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phư­ờng các nội dung về Nghị định 36/CP và Quyết định số 95 về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo, đốt và thả đèn trời; công tác PCCC trong dịp trước, trong và sau Tết; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm...

- Tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí cổ động trực quan, khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) trên các tuyến đường chính. Chọn cử tiết mục tham gia Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất của quận Hồng Bàng.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực văn hóa, tập trung kiểm tra các hoạt động quảng cáo, văn hóa, dịch vụ văn hóa, kinh doanh băng đĩa.

- Năm 2018, phường có 4 Tổ dân phố Kỳ Đồng 1, Kỳ Đồng 2, Lý Thường Kiệt 1, Phạm Bá Trực đã vận động các nhà tài trợ tổ chức bữa cơm tất niên cho bà con trong phố, tạo khí thế hân hoan, vui vẻ chào đón năm mới.

d. Giáo dục - đào tạo:

- Duy trì chất lượng dạy và học trong nhà trường. Quán triệt các quy định về dạy thêm, học thêm; thực hiện chương trình thời khóa biểu 100% giáo viên toàn trường.

- Triển khai các hoạt động thi đua dạy tốt học tốt, tham gia các hội thi, các chuyên đề chuyên môn cấp quận, cấp thành phố.

- Chỉ đạo các trường tiểu học, mầm non hoàn thành sơ kết học kỳ I và triển khai chương trình dạy và học học kỳ II năm học 2017-2018.

4. Công tác Thanh tra, Tư pháp - Hộ tịch:.

- Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân (58 buổi, trong đó lãnh đạo trực 24 buổi); giải quyết đơn thư, kiến nghị (01 đơn); quản lý đăng ký hộ tịch (khai sinh: 17 cháu; Khai tử: 8 ng­ười; Kết hôn: 10 đôi. Sao sổ gốc: 22 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 20 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 52 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 2650 tr­ường hợp).

5. Công tác Quốc phòng – An ninh:

a. An ninh

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch, ATGT trong dịp Tết Dương Lịch và giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Trên địa bàn phường không có xảy ra vụ phạm pháp hình sự. Bắt giữ 03 đối tượng bán đề thuê xử phạt 3.000.000đ. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ: 01 dao tự tạo, 04 quả pháo sáng, 02 súng cồn hơi.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, chốt điểm phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất. Thực hiện nghiêm Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Triển khai ký cam kết với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý pháo nổ và thả đèn trời.

- Tăng cường ra quân, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm.

b. Quốc phòng

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

- Tổ chức phát lệnh, tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 05 thanh niên nhập ngũ với số tiền là 12,5 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao (5/5 chỉ tiêu).

- Thực hiện rà soát nam công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018. Tập huấn cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường theo kế hoạch. Chuẩn bị giáo án mô hình học cụ, tham gia lễ ra quân huấn luyện. Tham gia hội thi giáo án mô hình học cụ, Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2018).

6. Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện chủ đề “Kỷ cương – Xây dựng chính quyền điện tử” của quận

- UBND phường đã tiến hành tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2018 giữa các đoàn thể, ngành, tổ dân phố. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm, Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2018: "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của quận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, kỳ họp thứ 5.

- Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, với cán bộ, công chức để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

* Thực hiện chủ đề “Kỷ cương” của quận:

- Quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Thực hiện phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Chấn chỉnh về chế độ hội họp, học tập, xây dựng văn hóa nơi công sở.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện đeo thẻ công chức đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần, đồng thời chỉ đạo những công việc phải thực hiện trong tuần; kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao các bộ phận.

* Thực hiện chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử” của quận:

- Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc cũng như các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

- Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

- Tổ chức rà soát thủ tục hành chính xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo bộ thủ tục hiện hành của quận và thành phố. Ban hành Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

7. Công tác khác:

- Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn phường.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong quý I/2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường, UBND phường đã xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao và nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được các kết quả tích cực.

Công tác thu ngân sách đảm bảo triển khai thu bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Công tác tuyển quân đạt 100%. Công tác chăm lo tết cho các gia đình chính sách trong dịp Tết được thực hiện đầy đủ, chu đáo. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị được chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp quyết liệt, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp đúng tinh thần chỉ đạo của quận và thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn, trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thả đèn trời, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Duy trì thường xuyên ra quân làm trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông vệ sinh môi trường tạo đường thông, hè thoáng, xanh, sạch, an toàn trên tuyến đường. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép. Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc, Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

- Một số cán bộ, công chức chưa chủ động báo cáo kết quả công việc khi được giao nhiệm vụ.

Nguyên nhân:

- Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm nhiệm vụ được giao, dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.

- Một bộ phận nhân dân chưa có ý thức cao trong việc xây dựng cộng đồng và tuân thủ pháp luật, nhất là trong xây dựng nếp sống văn minh, đô thị.

III. PHƯ­ƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2018

Bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường và chương trình công tác năm của phường, trong quý II/2018, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn phường.

2. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy trên các tuyến đường; đẩy mạnh triệt phá tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn phường.

3. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường. Duy trì hoạt động ra quân tổng vệ sinh ngõ, phố, dải trung tâm thành phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn minh - đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự đường hè.

4. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2018. Trực sẵn sàng chiến đấu dịp 30/4, ngày 1/5. Tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ chính sách.

5. Tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II: Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4), Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5).

6. Tổ chức ra quân chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn phường.

7. Triển khai thực hiện tốt “Tháng hành động trẻ em”, ngày “Gia đình Việt Nam”; Chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị cho trẻ em vui tết thiếu nhi 1/6, khai mạc hè năm 2018; tiếp xúc, khen thưởng học sinh giỏi năm 2018.

8. Tổ chức Hội nghị đối thoại của người đứng đầu UBND phường với nhân dân vào tháng 6/2018./.

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBND quận (Để b/c);

- Văn phòng HĐND&UBND quận;

- Đảng uỷ - HĐND phư­ờng;

- 11 tổ dân phố;

- Lư­u: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Hà Đình Thắng

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Báo cáo năm 2019(15/12/2019 - 09:10)
Báo cáo quý III năm 2019(15/09/2019 - 19:36)
Báo cáo quý II năm 2019(03/06/2019 - 18:58)
Báo cáo quý I năm 2019(15/03/2019 - 18:55)
Báo cáo Quý II năm 2018(12/07/2018 - 14:52)
Báo cáo Quý I năm 2018(13/04/2018 - 10:18)
Báo cáo năm 2017(12/03/2018 - 15:38)
Báo cáo Quý III năm 2017(18/12/2017 - 15:55)
Báo cáo quý II năm 2017(18/12/2017 - 15:53)
Báo cáo Quý I năm 2017(18/12/2017 - 15:52)
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Bổ khuyết nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016(29/11/2016 - 11:17)
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016(28/07/2016 - 12:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 80006
Khách trực tuyến : 4972
Thành viên trực tuyến : 16