Báo cáo Quý II năm 2018
12/07/2018 - 14:52

ỦY BAN NHÂN DÂN

PH­ƯỜNG QUANG TRUNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 47/BC-UBND

 

     P. Quang Trung, ngày 19 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm;

Bổ khuyết nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

 

Thực hiện Chương trình công tác năm và chương trình hành động chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng Chính quyền điện tử” của quận; Nghị quyết số 39-NQ/ĐU ngày 28/12/2017 của Đảng ủy phường về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2017 của Hội đồng nhân dân phường về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, UBND phường đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2018, đạt kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND phường tập trung thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai chương trình công tác năm, chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố và “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực cụ thể được giao.

- Chỉ đạo tập trung công tác thu ngân sách; giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các ngành trong công tác thu ngân sách.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, trật tự đường hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm và khu vực dải trung tâm thành phố. Lãnh đạo UBND phường trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo ra quân đồng loạt xử lý, tháo dỡ các vi phạm TTXD-TTĐH-VSMT-NSVMĐT.

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền cổ động trực quan và phối hợp tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất. Chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, bố trí kinh phí, huy động xã hội hóa từ các nguồn chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy nổ; chống buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời... Tham gia lễ giao nhận quân và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2018.

- Chỉ đạo các ban ngành, bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, kỳ họp thứ 5. Cụ thể: đã ban hành 20 Quyết định, 36 Kế hoạch, 08 Thông báo và 44 Công văn.

- Quán triệt chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính đối với toàn thể cán bộ công chức, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo. thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cấp phường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

1. Quản lý thu - chi ngân sách:

Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường đã tăng cường quản lý điều hành thu ngân sách bằng nhiều biện pháp chỉ đạo sát sao đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

a. Tổng thu ngân sách Nhà n­ước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 đạt: 3.783.096.000đ = 51,02% KH = 115,72% so với cùng kỳ. Trong đó:                                                                                               

(ĐVT: 1000đ)

CHỈ TIÊU

ƯỚC THỰC HIỆN

6 THÁNG

SO K.H NĂM (%)

SO CÙNG KỲ (%)

- Thuế NQD:

1.127.960

50,58%

119,38%

+ Trong đó:

Thuế VAT + TNDN:

 

1.106.360

 

50,75%

 

119,83%

Thuế tiêu thụ ĐB:

21.600

43,20%

100%

- Thuế TNCN:

541.310

55,24%

112,34%

- Thuế nhà đất:

302.781

100,93%

112,61%

- Thu khác:

105.870

53,05%

169,72%

- Thu phạt:

62.170

51,81%

102,85%

- Phí và lệ phí, Lệ phí môn bài:

182.053

75,86%

101,46%

b. Thu, chi ngân sách ph­ường ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2018:

Tổng thu ngân sách phường: 1.943.825.000đ = 48,48% so với KH = 115,72% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu bổ sung cân đối: 1.460.952.000đ = 43,67% so với KH = 124,87% so với cùng kỳ.

+ Thu thường xuyên tại phường: 482.873.000đ = 72,66% so với KH = 113,99% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách phường: 1.543.788.289đ = 38,50% KH = 107,20% so với cùng kỳ.

- Quán triệt thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách Nhà nước”: chỉ đạo các đơn vị chủ động lên kế hoạch chỉ tiêu trong nguồn dự toán được giao của đơn vị, đảm bảo ưu tiên chi lương, bảo hiểm xã hội, điện nước, điện thoại và các khoản có tính chất an sinh xã hội. Tập trung rà soát tất cả các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để bỏ sót gây thất thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu từ quản lý trật tự đường hè, trật tự xây dựng, phí, lệ phí…

2. Công tác quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên – môi trường:

* Về thực hiện chủ đề năm “Đô thị” của quận:

- Tăng cường kiểm tra các trường hợp xây dựng, 6 tháng đầu năm 2018 không có trường hợp xây dựng không phép, sai phép.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt ra quân sắp xếp trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường, tập trung cao tại các tuyến đường trọng điểm Tam Bạc, Quang Trung, Trần Quang Khải; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố và quận, đảm bảo đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, trong dịp 30/4, 1/5 và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng đỏ, Ngày Giải phóng Hải Phòng, UBND phường đã xây dựng kế hoạch ra quân và bố trí lực lượng trực chốt sẵn sàng tại các tuyến đường để đảm bảo trật tự đô thị. Xử lý 375 trường hợp vi phạm trật tự đường hè, thu nộp ngân sách trên 62 triệu đồng (tăng 2,85% so với cùng kỳ).

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND quận về sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn quận; Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND quận Hồng Bàng về việc ban hành quy định về sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên địa bàn phường Quang Trung, đảm bảo các hộ sử dụng số mét vỉa hè đúng với quy định. (tổng số ký hợp đồng hè: 63 hộ, với diện tích 220 m2; số tiền thu bình quân 18 triệu đồng/tháng)

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06/TU của Thành ủy, Kế hoạch 6065/KH-UBND, Quyết định 319/QĐ-UBND của UBND thành phố. Duy trì tuyến đường kiểu mẫu Quang Trung và các mô hình, phong trào ngõ phố tự quản trong quản lý trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị như dọn vệ sinh tại dải trung tâm thành phố vào sáng thứ 7 hàng tuần; tham gia xóa biển quảng cáo rao vặt tại các gốc cây, cột điện, bờ tường tại tuyến đường Tam Bạc… Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể cùng vào cuộc với tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả, trên các tuyến đường kiểu mẫu và Dải trung tâm thành phố cơ bản đảm bảo đường thông, hè thoáng, mỹ quan đô thị.

- Vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nhân ngày Môi trường Thế giới (5/6), tuyên truyền Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Tiếp tục triển khai cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đã xuống cấp theo cơ chế “Hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mở rộng” trên địa bàn. Hoàn thành cải tạo 4 ngõ với diện tích 1051,5 m2 (ngõ 127 Lý Thường Kiệt; ngõ 18 Kỳ Đồng; ngõ 18 Phạm Bá Trực; ngách 18/100 Hoàng Văn Thụ). Bên cạnh đó, nhiều ngõ phố, tuyến đường trên địa bàn phường được lắp đặt điện chiếu sáng và cải tạo hệ thống thoát nước.

- Bám sát sự chỉ đạo của thành phố, quận về việc đảm bảo ATGT, ANTT trong khu vực thực hiện Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc, UBND phường chỉ đạo công an phường và tổ TTĐT phường thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi dự án nghiêm túc chấp hành và phối hợp thực hiện tốt công tác trật tự giao thông an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường.

* Công tác quản lý đất đai, tài nguyên:

- Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017; kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất năm 2018 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

- Hoàn thiện 11 hồ sơ cấp GCNQSD đất theo NĐ 60/CP, 02 hồ sơ theo NĐ 61/CP. Cấp phép xây dựng 02 hồ sơ mới.

- Triển khai rà soát các hộ thu thuế PNN, hoàn thiện bộ thuế PNN năm 2017. Kê khai bổ sung, chỉnh lý thuế PNN 2018. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường tích cực phấn đấu hoàn thành 100% thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2018.

3. Công tác văn hoá - xã hội:

Công tác văn hóa – xã hội trên địa bàn phường tiếp tục được duy trì và phát triển:

a. Văn hoá - TDTT:

- Các hoạt động văn hóa, thông tin và truyền thông được triển khai có hiệu quả, tạo không khí sôi nổi trong nhân dân, nhất là các hoạt động mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất, Lễ hội Hoa Phượng đỏ; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương.

- Tích cực đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền theo hướng sinh động, bám sát các nhiệm vụ chính trị địa phương, cụ thể tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về Luật tổ chức chính quyền, Luật NVQS, Luật ATGT, an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh ....

- Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của phường phát triển tương đối đồng đều. Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2018 và tham gia Hội diễn văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Mậu Tuất của quận Hồng Bàng. Phát động phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, thực hiện trang trí cổ động trực quan, khẩu hiệu chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), 111 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (07/4), 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 63 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5), Lễ hội Hoa phượng đỏ năm 2018.

- Năm 2018, phường có 4 Tổ dân phố Kỳ Đồng 1, Kỳ Đồng 2, Lý Thường Kiệt 1, Phạm Bá Trực đã vận động các nhà tài trợ tổ chức bữa cơm tất niên cho bà con trong phố, tạo khí thế hân hoan, vui vẻ chào đón năm mới.

b. Công tác Lao động – Thương binh và Xã hội:

Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chuyển tận tay 445 suất quà Tết của Chủ tịch nước, Thành phố Hải Phòng, quận Hồng Bàng cho 153 đối tượng chính sách với tổng số tiền 464.100.000đ. Trong đó: Quà của Chủ tịch nước là 143 suất với tổng số tiền 30.200.000đ; Quà của Thành phố Hải Phòng là 149 suất với tổng số tiền 396.200.000đ; Quà của quận Hồng Bàng là 153 suất với tổng số tiền 37.700.000đ.

- Nhằm hỗ trợ đảm bảo các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vui xuân đón tết vui tươi đầm ấm, các cấp ủy đảng chính quyền phường Quang Trung đã khai thác và vận động các đơn vị doanh nghiệp, ban ngành, đoàn thể, cá nhân trao tặng quà cho 197 hộ với 322 suất quà; tổng số tiền là 101.850.000đ (tăng 16.800.000đ so với năm 2017). Đặc biệt Tổ dân phố Kỳ Đồng 1, Kỳ Đồng 2 đã vận động các nhà tài trợ tổ chức bữa cơm tất niên cho bà con trong phố; tại buổi tất niên đã quyên góp tặng 65 suất quà tết trị giá 31.200.000đ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, người tàn tật và các cụ già trong tổ.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền liệt sĩ quận Hồng Bàng nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Mậu Tuất 2018.

- Duy trì công tác chi trả đầy đủ kịp thời trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng người có công. Hoàn thiện 02 hồ sơ đề nghị mai táng phí cho 02 đối tượng bảo trợ xã hội.

Công tác giảm nghèo đạt kết quả khá rõ nét: tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU của Đảng uỷ về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2020, UBND phường, các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố đã có nhiều biện pháp cụ thể huy động các nguồn lực xã hội hoá hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Phấn đấu hết năm 2018 giúp đỡ 02 hộ thoát nghèo.

- Vận động nhân dân thực hiện mua BHYT theo hộ gia đình, đề nghị cấp 300 thẻ bảo hiểm y tế. Xác nhận hồ sơ xin việc làm cho 85 trường hợp có nhu cầu làm việc.

c. Công tác Y tế – Dân số KHHGĐ:

- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình y tế quốc gia, nâng cao nhận thức của xã hội về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Khám, chữa bệnh cho hơn 1650 lượt người.

- Công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt: Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền tác hại và cách phòng chống dịch bệnh do virus Zika và virus sốt xuất huyết, phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng cúm nguy hiểm khác, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung, kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…Đảm bảo chủ động và tăng cường công tác trao đổi thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để theo dõi và có biện pháp phòng, chống và kịp thời xử lý. Đến nay, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn phường.

- Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2018 trên địa bàn phường. Tổ chức tiêm phòng dại chó mèo nuôi trên địa bàn.

- Công tác đảm bảo ATTP luôn được chú trọng. Phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất,kinh doanh thực phẩm” đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra liên ngành phường kiểm tra, giám sát 126 lượt/61 cơ sở thức ăn chín đường; 72 lượt/ 28 cơ sở cà phê, 16 lượt/24 cơ sở bánh kẹo, cà phê và cơ sở sản xuất thuộc phường quản lý. Phối hợp với đoàn kiểm tra LNVSATTP quận kiểm tra các đợt Tết nguyên đán, tháng hành động, tết trung thu, kiểm tra bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú…

- Tổ chức chiến dich truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản, đạt kết quả tốt. Tăng cường tuyên truyền các chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng giống nòi thông qua các hình thức tuyên truyền tại tổ dân phố.

d. Công tác giáo dục:

Các trường học duy trì tốt chất lượng giáo dục toàn diện. Quán triệt các quy định về dạy thêm, học thêm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Tỷ lệ học sinh được lên lớp đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 100%. Chất lượng giáo dục - đào tạo được giữ vững. Duy trì phổ cập từ mầm non 5 tuổi đến Trung học phổ thông và nghề. Các trường học tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 và khai mạc hè hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

4. Công tác Thanh tra, Tư­ pháp – Hộ tịch:

- Thực hiện tốt các quy định của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân (120 buổi, trong đó lãnh đạo trực 49 buổi); giải quyết đơn thư, kiến nghị (không có); quản lý đăng ký hộ tịch (khai sinh: 44 cháu; Khai tử: 20 ng­ười; Kết hôn: 25 đôi. Sao sổ gốc: 27 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 56 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 95 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 4700 tr­ường hợp).

5. C«ng t¸c Quốc phòng - An ninh

a. An ninh

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch, ATGT, đặc biệt là các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng năm 2018, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Trên địa bàn phường không có xảy ra vụ phạm pháp hình sự. Bắt giữ 06 đối tượng bán đề thuê xử phạt 6.000.000đ. Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ: 01 dao tự tạo, 04 quả pháo sáng, 02 súng cồn hơi.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, chốt điểm phòng chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất. Thực hiện nghiêm Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg ngày 17/7/2009 của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Mở đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo ở các tổ dân phố, cơ quan, trường học, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Triển khai ký cam kết với các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý pháo nổ và thả đèn trời.

- Tăng cường ra quân, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe không đúng quy định. Thường xuyên tổ chức phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra phòng chống trộm cắp xe máy, phòng chống cướp giật, trộm cắp đêm.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh phòng chống trộm cắp xe máy” (2008 - 2018) và 05 năm thực hiện mô hình “Toàn dân tham gia phòng chống trộm cắp đồng hồ đo nước” (2013 - 2018); Triển khai mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT phường Quang Trung với cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn”.

b. Quốc phòng

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu, các ngày lễ lớn dịp 30/4, 1/5, ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2018.

- Tổ chức phát lệnh, tiếp xúc, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho 05 thanh niên nhập ngũ với số tiền là 12,5 triệu đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu quận giao (5/5 chỉ tiêu). Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018.

- Thực hiện rà soát nam công dân độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2018. Tập huấn cán bộ Ban chỉ huy quân sự phường theo kế hoạch. Chuẩn bị giáo án mô hình học cụ, tham gia lễ ra quân huấn luyện. Tham gia hội thi giáo án mô hình học cụ, Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2018).

- Triển khai hiệu quả đăng ký nghĩa vụ quân sự tháng 4/2018 theo Kế hoạch đối với 30 nam công dân. Phục vụ kiểm tra đánh giá phân cấp chất lượng vũ khí trang bị, kiểm tra hệ thống công trình quốc phòng trên địa bàn phường. Xây dựng phương án trực sẵn sàng chiến đấu ngày 30/4, 1/5.

6. Công tác xây dựng chính quyền và thực hiện chủ đề “Kỷ cương – Xây dựng chính quyền điện tử” của quận

- UBND phường đã tiến hành tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác và phát động thi đua năm 2018 giữa các đoàn thể, ngành, tổ dân phố. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm, Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2018: "Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử” của quận; triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của quận về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách hành chính. Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường khóa VIII, kỳ họp thứ 5.

- Thực hiện nghiêm túc việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, với cán bộ, công chức để xảy ra hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhũng nhiễu gây phiền hà cho dân.

- UBND phường xây dựng và triển khai Kế hoạch xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn phường; rà soát thực trạng tổ chức của các tổ dân phố; xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố thuộc phường có quy mô nhỏ để thành lập tổ dân phố mới theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ.

* Thực hiện chủ đề “Kỷ cương” của quận:

- Quán triệt và tổ chức ký cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa để nhân dân theo dõi, giám sát. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai theo quy định. Thực hiện phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Chấn chỉnh về chế độ hội họp, học tập, xây dựng văn hóa nơi công sở.

- Thực hiện nghiêm túc Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện đeo thẻ công chức đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tổ chức chào cờ và kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sáng thứ 2 hàng tuần, đồng thời chỉ đạo những công việc phải thực hiện trong tuần; kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ giao các bộ phận.

* Thực hiện chủ đề “Xây dựng chính quyền điện tử” của quận:

- Áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc cũng như các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa. Đổi mới hình thức báo cáo hàng tháng, quý bằng các phóng sự hoạt động sinh động, trực quan.

- Duy trì hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử chỉ đạo điều hành, đảm bảo 100% văn bản đi - đến được chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng (trừ các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước).

- Tổ chức rà soát thủ tục hành chính xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo theo bộ thủ tục hiện hành của quận và thành phố. Ban hành Quyết định công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

7. Công tác khác:

Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, kế hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường năm 2018. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, tiếp tục duy trì các mô hình khu chung cư, tổ dân phố an toàn về PCCC.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của quận và Đảng ủy, Hội đồng nhân dân phường, UBND phường đã xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao và nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được các kết quả tích cực.

Công tác thu ngân sách đảm bảo triển khai thu bằng nhiều biện pháp có hiệu quả. Tổng thu ngân sách đạt 3.783.096.000 đồng, bằng 51,02% KH năm, tăng 15,72% so với cùng kỳ, đặc biệt, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 1.127.960.000 đồng, bằng 50,58% KH năm, tăng 19,38% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt công tác thu, chi các quỹ công chuyên dùng. Công tác tuyển quân đạt 100%. Làm tốt công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách đầy đủ, chu đáo, kịp thời. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn, trên địa bàn không xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, thả đèn trời, cháy nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm. Bộ mặt đô thị phường tiếp tục có chuyển biến. Công tác đảm bảo trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả.Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ xây dựng, đảm bảo 100% các hộ xây dựng đủ điều kiện cấp phép. Việc đổi mới công tác thông tin tại các hội nghị, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được tăng cường đã tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo phường ổn định, chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kỷ luật, kỷ cương hành chính, không có cán bộ, công chức, nhân viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Nguồn thu từ cho thuê vỉa hè bị hạn chế do việc cấm kinh doanh buôn bán trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Tam Bạc phục vụ dự án chỉnh trang sông Tam Bạc.

- Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự đường hè đã có nhiều chuyển biến rõ nét nhưng chưa thực sự bền vững; đặc biệt một số hộ kinh doanh tại đường Quang Trung, ngã ba Tam Bạc, Trần Quang Khải. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường chuyển biến còn chậm.

- Công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số ngành, bộ phận, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, chủ động trong tham mưu, giải quyết nhiệm vụ khi được phân công, phải đôn đốc nhắc nhở, dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, ảnh hưởng đến kết quả chung của phường.

- Việc tham gia sử dụng các ứng dụng CNTT thuộc hệ thống chính quyền điện tử của một số cán bộ, công chức, nhân viên còn hạn chế, gây kém hiệu quả trong quá trình hình thành chính quyền điện tử.

III. PHƯ­ƠNG H­ƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018:

Tiếp tục thực hiện chương trình công tác năm, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường trong 6 tháng cuối năm 2018, UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác Thu – Chi ngân sách

Tiếp tục khai thác hiệu quả nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đủ, thu đúng, công bằng, bảo đảm hoàn thành dự toán thu chi trong 6 tháng cuối năm. Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chính về thu, chi ngân sách.

2. Công tác quản lý đô thị

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Đô thị - Kỷ cương - Xây dựng chính quyền điện tử”. Chủ động quản lý hiệu quả trật tự xây dựng, quy hoạch trên địa bàn. Tiếp tục ra quân quyết liệt đảm bảo TTĐH, TTATGT, VSMT, NSVMĐT; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm, không để tình trạng tái lấn chiếm, đặc biệt trên tuyến đường kiểu mẫu và Dải trung tâm thành phố; làm tốt công tác tuyên truyền và huy động nhân dân tham gia quản lý đô thị, phát huy phong trào sạch nhà, đẹp ngõ. Tiếp tục thực hiện công tác chỉnh trang, nâng cấp, cải tạo ngõ, phố.

Tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC, PCTT và TKCN năm 2018. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão, bố trí các lực lượng, vật tư, phương tiện; triển khai thực hiện phương án phòng chống bão theo kế hoạch không để xảy ra thiệt hại khi có cơn bão đổ bộ vào địa phương.

3. Công tác Văn hóa – xã hội:

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm, các hoạt động hướng tới kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động quảng cáo, kinh doanh giải trí. Xây dựng kế hoạch bình xét và biểu dương gia đình văn hóa nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc tới các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ và các dịp lễ trong quý III, IV/2018.

Tổ chức tốt hoạt động của các Câu lạc bộ hè 2018. Làm tốt công tác khuyến học, tặng quà cho các cháu học sinh nghèo hiếu học, học sinh đạt giải cao trên địa bàn phường. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh và khai giảng năm học 2018 – 2019. Duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn.

Chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia. Giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Công tác Quốc phòng – An ninh

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh phòng chống, trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn: Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/09, Noel. Nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, quản lý và sử dụng pháo.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Tố chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương.

Rà soát, phúc tra, tuyển chọn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 29 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân 22/12. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 2018.

5. Công tác xây dựng chính quyền:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức phường, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Duy trì hoạt động và nâng cao chất lượng các clip phóng sự báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND phường.

Phối hợp với UB MTTQVN phường tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 tại các tổ dân phố nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018).

Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019./.

Nơi nhận:

- Quận uỷ, UBND quận ( để b/c )

- Đảng uỷ - HĐND - UBND phư­ờng;

- Các ban ngành đoàn thể phường;

- 11 tổ dân phố;

- L­ưu :VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Phạm Thị Xuân Hòa

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79942
Khách trực tuyến : 1419
Thành viên trực tuyến : 0
 
Tin mới
Hội nghị tuyên truyền về nhận biết, phát hiện sớm, tham vấn trị liệu trẻ em rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý, rối loạn phổ tự kỷ
Hội nghị sơ kết công tác chính quyền 9 tháng, Bổ khuyết nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Tổng kết công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (04/11/1990 – 04/11/2019)
Hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình Bầu cử tổ trưởng tổ dân phố Phan Bội Châu 2 (Nhiệm kỳ 2019-2022)
Hội nghị triển khai Kế hoạch Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022
Thư chúc tết Trung thu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Hội nghị Triển khai mô hình “Lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại các ngõ, ngách trên địa bàn phường
LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 2/9/2019
Các văn bản luật, Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XVI
Công văn tuyên truyền tình hình bám xe bám đuôi, đâm barie vượt Trạm thu phí Tiên Cựu
Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQVN phường tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sỹ
Cột điện sắc màu
Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019
Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân phường, khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND phường 6 tháng cuối năm 2019