Các văn bản luật, Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XVI
05/09/2019 - 09:22
I. CÁC LUẬT
1. Luật Giáo dục
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-giao-duc-2019-367665.aspx
2. Luật Kiến trúc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Luat-Kien-truc-2019-384114.aspx
3. Luật Quản lý thuế
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
4. Luật Đầu tư công 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-cong-2019-362113.aspx
5. Luật thi hành án hình sự
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-Thi-hanh-an-hinh-su-2019-387991.aspx
6. Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Luat-Phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-336620.aspx
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Kinh-doanh-bao-hiem-Luat-So-huu-tri-tue-sua-doi-2019-410871.aspx
II. CÁC NGHỊ QUYẾT 
1. Nghị quyết ra nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương mại tập thể
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-80-2019-QH14-gia-nhap-Cong-uoc-98-ap-dung-nguyen-tac-quyen-to-chuc-va-thuong-luong-417672.aspx
2. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-78-2019-QH14-Chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-417670.aspx
3. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-37-2017-QH14-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-2015-353830.aspx
4. Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24/11/2014 của Quốc Hội về thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-75-2019-QH14-thi-hanh-Luat-To-chuc-Toa-an-nhan-dan-417669.aspx
5. Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-82-2019-QH14-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-quy-hoach-418457.aspx
6. Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-76-2019-QH14-ve-Chuong-trinh-giam-sat-cua-Quoc-hoi-417674.aspx
7. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-81-2019-QH14-thanh-lap-Doan-giam-sat-ve-phong-chong-xam-hai-tre-em-418573.aspx
8.Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-79-2019-QH14-de-nghi-bo-nhiem-Tham-phan-Toa-an-nhan-dan-toi-cao-418881.aspx
9. Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-84-2019-QH14-ve-ky-hop-thu-7-Quoc-hoi-khoa-XIV-417676.aspx  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (04/11/1990 – 04/11/2019)(24/10/2019 - 10:59)
Các văn bản luật, Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XVI (05/09/2019 - 09:22)
Công văn tuyên truyền tình hình bám xe bám đuôi, đâm barie vượt Trạm thu phí Tiên Cựu(28/08/2019 - 16:51)
Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND phường 6 tháng cuối năm 2019(02/07/2019 - 07:14)
Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về các quyền dân sự, chính trị năm 2019(15/06/2019 - 16:57)
Lịch tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy phường năm 2019(29/05/2019 - 16:31)
Các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XVI(25/03/2019 - 10:25)
Cuộc thi đại sử Văn hóa đọc năm 2019(21/02/2019 - 08:47)
Luật Tố cáo năm 2018(08/11/2018 - 09:54)
Triển khai công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, TTĐH, VSMT dịp Tết trung thu năm 2018(19/09/2018 - 11:27)
Nghị Quyết Trung ương 5 khóa XII(31/08/2018 - 15:25)
Với phương châm "4 tại chỗ" UBND phường đã chỉ đạo dập tắt đám cháy tại số nhà 30 gác 2 Phan Bội Châu – Hồng Bàng – Hải Phòng(13/07/2018 - 12:33)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 79981
Khách trực tuyến : 2491
Thành viên trực tuyến : 2