Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 91452
Khách trực tuyến : 3496
Thành viên trực tuyến : 0
 
Các đạo Sắc phong tại Đình Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
01/08/2013 - 16:34

Các đạo Sắc phong tại Đình Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Đình Tân Dương là di tích lịch sử cấp quốc gia, có tên gọi là đình Lỗi Dương nằm trong khuôn viên rộng 2.156m2 ở trị trí trung tâm xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tương truyền, đình được khởi dựng từ thời hậu Lê đời vua Lê Nhân Tông (1441-1459), qua nhiều lần tôn tạo, các lần gần đây nhất vào các năm 1917, 1942, 1994, 2011 tạo lập được quy mô và hiện trạng kiến trúc như ngày nay. Đình quay mặt về hướng nam, bố cục theo kiểu chữ “Tam” với 3 tòa gồm Đại bái, Nghinh thần và Cung cấm tượng trưng cho Tam tài gồm Thiên – Địa – Nhân (trời, đất và con người) trong dịch học. Đình thờ các vị Quý Minh Đại Vương, Nam Hải Đại Vương (Phạm Tự Nghi), Đông Hải Đại Vương (Đoàn Thượng), Trần Phủ Quân và Thượng Thư Tỉnh. Đình Tân Dương hiện còn lưu giữ các hiện vật quý như hệ thống tượng, đồ thờ tự, văn bia, sắc phong…

Đạo sắc phong xuất hiện vào khoảng thế kỷ 15, dưới triều Lê, được xác nhận bằng ấn triện của nhà vua mang nội dung công nhận của nhà nước, đồng thời thể hiện quyền lực của triều đình đối với làng xã, được coi là loại văn bản quy phạm chính thống của nhà nước phong kiến. Đạo sắc phong gồm 2 loại gồm: Loại sắc phong dùng phong tước, phong cấp cho các công thần; loại sắc phong thần cho các thần linh hoặc các bậc hiển thánh. Hiện nay, đình Tân Dương còn lưu giữ được 08 đạo sắc phong thời Nguyễn gồm 02 đạo thời Tự Đức, 01 đạo thời Đồng Khánh, 01 đạo thời Thành Thái, 01 đạo thời Duy Tân và 03 đạo thời Khải Định.

Dưới đây là các bản dịch sắc phong:

1. Sắc phong thời Tự Đức

* Bản thứ nhất:

Phiên âm:

Sắc Quý Minh tôn thần nguyên tặng Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các Thượng đẳng thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tứ kim Phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu khả gia phong tặng: Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch Các, Tuấn Tĩnh Thượng đẳng thần nhưng chuẩn Thủy Đường huyện, Lỗi Dương xã y cựu phụng sự. thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Tự Đức lục niên thập nhất nguyệt sơ thập nhật.

Bản dịch:

 Sắc cho Quý Minh tôn thần từ trước đã được tặng mỹ tự Chiêu ứng Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các Thượng đẳng thần. Thần rất linh ứng, luôn bảo vệ đất nước che chở cho nhân dân. Nay trẫm gánh vách mệnh lớn, nhớ đến công ơn của thần nên phong tặng thêm là Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh Thượng đẳng thần, cho phép xã Lỗi Dương, huyện Thủy Đường được thờ cúng như trước, mong thần hãy bảo vệ che chở cho dân ta. Hãy kính theo!

Ngày 10 tháng 11 năm Tự Đức thứ 6 (1853)

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo;

* Bản thứ hai:

Phiên âm:

Sắc chỉ Hải Dương tỉnh, Thủy Đường huyện, Lỗi Dương xã. Tòng tiền phụng sự Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch Các, Tuấn tĩnh Quý Minh thượng đẳng thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong chẩn kỳ phụng sự. Tự Đức tam thập nhất niên, chính trực trẫm ngũ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân, lễ long đăng trật. Đặc chuẩn hứa, y cựu phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai!

Tự Đức tam thập tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập tứ nhật.

Bản dịch:

Sắc cho xã Lỗi Dương, huyện Thủy Đường, tỉnh Hải Dương từ trước đã thờ Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh Quý Minh thượng đẳng thần. Trải qua nhiều thời kỳ, thần đã được ban sắc phong để thời cúng. Năm Tự Đức thứ 31 (1878), nhân dịp trẫm tròn 50 tuổi nên ban chiếu báu, báo ơn sâu, có lễ nghi ban phẩm trật. Đặc biệt cho phép được thờ cúng như trước để nhớ ngày quốc khánh (sinh nhật) mà tỏ rõ điển lễ thờ cúng. Hãy kính theo!

Ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 33 (1880).

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo; Sắc cho Quý Minh.

2. Sắc phong thời Đồng Khánh

Phiên âm:

Sắc Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh Quý Minh thượng đẳng thần. Câu lai hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng, tiết mông ban cấp tặng sắc tự. Tứ kim, phi ưng cảnh mệnh, miến niệm thần hưu, khả gia phong tặng Dực bảo Trung hưng thượng đẳng thần, nhưng chuẩn hứa Hải Dương tỉnh, Thủy Nguyên huyện, Lỗi Dương xã, y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Đồng khánh nhị niên, thất nguyệt, sơ nhất nhật.

Bản dịch:

Sắc Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh Quý Minh thượng đẳng thần. Từ trước đến nay, thần rất linh ứng, luôn bảo vệ đất nước, che chở nhân dân. Trải qua nhiều thời kỳ thần được tặng săc phong thờ tự. Nay Trẫm gánh vách mệnh lớn, nghĩ đến công lao của thần nên phong thêm mỹ tự: Dực bảo Trung hưng Thượng đẳng thần. Cho phép xã Lỗi Dương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Dương được thờ cúng như trước mong thần hãy che chở bảo vệ dân của ta. Hãy Kính theo!

Ngày mùng 01 tháng 7 năm Đồng khánh thứ 2 (1887).

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo; Sắc cho Quý Minh.

3. Sắc phong thời Thành Thái

Phiên âm:

Sắc Hải Dương tỉnh, Thủy Nguyên huyện, Lỗi Dương xã phụng sự nhập nội đại hành khiển tứ kim ngư đại liệt hầu trần phủ quân chi thần. Hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Câu lai, vị hữu dự phong tứ kim phi thừa cảnh mệnh miến niệm thần hưu, Nẫm vi phong Đoan túc dực Bảo Trung hưng chi thần, chuẩn y cựu phụng sự thần kỳ tương hựu bảo ngã lê dân. Khâm tai!

Thành Thái nguyên niên, thập nhất nguyệt, thập bát nhật

Bản dịch:

Sắc xã Lỗi Dương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Dương thờ Nhập nội Đại hành khiển tứ kim ngư đại liệt hầu trần phủ quân chi thần. Thần rất linh ứng, luôn bảo vệ đất nước, che chở nhân dân. Từ trước đến nay thần chưa từng được phong tặng. Nay Trẫm gánh vách mệnh lớn, nghĩ đến công lao của thần nên đáng phong cho thần là Đoan túc dực Bảo Trung hưng chi thần. Cho phép được thờ cúng như trước, mong thần hãy che chở và bảo vệ cho dân ta. Hãy kính theo!

Ngày 18 tháng 11 năm Thành Thái nguyên niên (1889).

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo; sắc cho Trần Phủ Quân.

4. Sắc phong thời Duy Tân

Phiên âm:

Sắc Kiến An tỉnh, Thủy Nguyên huyện, Lỗi Dương xã tòng tiền phụng sự Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh, Dực Bảo Trung hưng Quý Minh Thượng đẳng thần. Đoan túc Dực Bảo Trung hưng nhập nội hành khiển tứ kim ngư đại liệt hầu trần phủ quân chi thần. Tiết kinh ban cấp sắc phong chuẩn kỳ phụng sự. Duy tân nguyên niên, tấn quang đại lễ kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật. Đặc chuẩn y cự phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai!

Duy Tân tam niên, bát nguyệt, thập nhất nhật.

Bản dịch:

Sắc xã Lỗi Dương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An từ trước đã thờ Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn Tĩnh, Dực Bảo Trung Hưng Quý Minh Thượng đẳng thần và Đoan túc Dực Bảo Trung Hưng Nhập Nội Hành Khiển Tứ Kim Ngư Đại Liệt Hầu Trần Phủ Quân Chi Thần. Trải qua nhiều thời kỳ, thần đã được ban sắc phong cho phép thời cúng. Năm Duy Tân nguyên niên (1907), nhân đại lễ Tấn quang (lên ngôi) nên ban chiếu báu báo ơn sâu, có nghi lễ nâng phẩm trật. Cho phép được thờ cúng như trước để nhớ ngày quốc khánh mà tỏ rõ điển lễ thời cúng. Hãy Kính theo!

Ngày 11 tháng 8 năm Duy Tân thứ 3 (1909).

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo; Sắc cho Quý Minh và Trần Phủ Quân

5. Sắc phong thời Khải Định

Phiên âm:

Sắc Kiến An tỉnh, Thủy Nguyên huyện, Lỗi Dương xã tòng tiền phụng sự nguyên tặng Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh, Dực Bảo Trung hưng Quý Minh đại vương thượng đẳng thần hộ quốc tý dân, nẫm trứ linh ứng. Tiết mông ban cấp sắc phong chuẩn hứa phụng sự. Tứ kim chính trực trẫm tứ tuần đại khánh tiết kinh ban bảo chiếu đàm ân lễ long đăng trật đặc chuẩn hứa  y cựu phụng sự dụng chí quốc khánh nhi thân tự điển. Khâm tai.

Khải Định cửu niên, thất nguyệt, nhị thập ngũ nhật.

Bản dịch:

 Sắc cho xã Lỗi Dương, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An, từ trước đã thờ Nguyên Tặng, Chiêu ứng, Anh thông, Linh tế, Linh Diệu, Địch các, Tuấn tĩnh, Dực Bảo Trung hưng Quý Minh đại vương thượng đẳng thần. Thần rất linh ứng, luôn bảo vệ đất nước, che chở cho dân lành. Trải qua nhiều thời kỳ thần đã được ban sắc phong thờ cúng. Nay nhân dịp trẫm tròn 40 tuổi nên ban chiếu báu, báo ơn sâu, mà có lễ tăng phẩm trật. Cho phép được thờ cúng như trước để nhớ ngày Quốc khánh mà tỏ rõ điển lễ thờ cúng. Hãy kính theo.

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924)

Ghi chú: Phần niên đại có đóng ấn Sắc Mệnh Chi Bảo; Sắc cho Quý Minh.

Người dịch: Nguyễn Tất Thắng- Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào