Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 610
Thành viên trực tuyến : 2
 
Danh mục các văn bản hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, bị sửa đổi bổ sung và các văn bản thay thế theo từng lĩnh vực pháp luật tổng hợp trong tháng 10/2012 (phần 1)
28/11/2012 - 09:40
Danh mục các văn bản hết hiệu lực, hết hiệu lực một phần, bị sửa đổi bổ sung và các văn bản thay thế theo từng lĩnh vực pháp luật tổng hợp trong tháng 10/2012 (phần 1)

LĨNH VỰC THUẾ - PHÍ- LỆ PHÍ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Bị sửa đổi từ ngày 02/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 154/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/09/2012 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2815.11.00 và nhóm 2842.10.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông tư 157/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2011 về việc quy định mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế (Bị sửa đổi từ ngày 11/10/2012).

Thông tư 169/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/10/2012 về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

Quyết định 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/05/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 01/12/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/10/2012  về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty Nhà nước.

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/09/2005 về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2012)

Quyết định 43/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/10/2012  về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty Nhà nước.

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Quyết định 1843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/10/2010 về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 12/10/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 1511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/10/2012  về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngày 23/06/2009 hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley (Bị sửa đổi từ ngày 31/10/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 17/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley.

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, QUẢNG CÁO

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Thông tư 21/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 17/05/2010 về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (Bị sửa đổi từ ngày 31/10/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 24/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 17/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

LĨNH VỰC Y TỀ - SỨC KHỎE

Quyết định 39/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/11/2005 về việc ban hành Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Hết hiệu lực từ ngày 01/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 15/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 12/09/2012 quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/07/2011 phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 (Bị sửa đổi từ ngày 10/10/2012).

Văn bản thay thế

Công văn 1628/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2012 về việc đính chính văn bản.

LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

Văn bản hết hiệu lực một phần

Quyết định 15/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/03/2008 về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán (Hết hiệu lực một phần 01/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 147/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/09/2012  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hành nghề chứng khoán" được ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-TTg ngày 27/03/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư 226/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2010 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/12/2012)

Thông tư 165/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/10/2012 về việc sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Nghị định 33/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2012).

Văn bản thay thế

Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Quyết định 356-QD/PC của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ngày 22/03/1982 về việc ban hành Điều lệ cầu chung (Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2013).

Văn bản thay thế

Thông tư 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 19/09/2012 quy định về quản lý, khai thác cầu chung.

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 02/04/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (Bị sửa đổi từ ngày 10/11/2012).

Nghị định 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Quyết định 187/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/01/2012 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012 (Bị sửa đổi từ ngày 08/09/2012).

Quyết định 4636/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 08/09/2012 về việc điều chỉnh bổ sung một số điều trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định 187/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 10/09/2010 ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Hết hiệu lực một phần 28/09/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ngày 18/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/09/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Văn bản hết hiệu lực

Quyết định 187/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 25/03/2008 về công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu (Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2012).

Văn bản thay thế

Quyết định 726/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 13/09/2012 về việc công bố tuyến dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam và quy định số lượng tối thiểu hoa tiêu các hạng, phương tiện đưa, đón hoa tiêu đối với từng tuyến dẫn tàu.

LĨNH VỰC NGÂN HÀNG-TÀI CHÍNH-TÍN DỤNG

Văn bản hết hiệu lực

Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 21/05/2003 về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Như trên

Quyết định 391/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/04/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2002/TT-NHNN ngày 3/7/2003 hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định 02/2002/NĐ-CP (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 01/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 22/04/2003 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án cơ cấu lại ngân hàng thương mại Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 322/2003/QD-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/04/2003 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản b Điều 5 "Quy định về Hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012)

Như trên

Quyết định 312/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 04/04/2003 về việc sửa đổi, bổ sung tiết a, điểm 2 Thông tư 03/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Thông tư 03/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 24/02/2003 hướng dẫn về cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Thông tư 02/2003/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/02/2003 hướng dẫn việc xử lý nợ vốn vay sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ theo Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 của Quyết định số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 01/2002/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 30/01/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 42/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 13/01/2003 về Chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1381/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/12/2002 về việc tổ chức tín dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Chỉ thị 05/2002/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 20/11/2002 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động in, đúc tiền (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1020/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/09/2002 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Trung tâm thông tin tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 798/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 29/07/2002 về việc giảm 30% lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại Nhà nước đối với khách hàng vay thuộc phạm vi chương trình các xã đặc biệt khó khăn ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 486/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 17/05/2002 về sửa đổi mã ngân hàng quy định tại Điều 1 Quyết định 178/2000/QĐ-NHNN2 về việc bổ sung mã ngân hàng mới thành lập vào hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 450/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/05/2002 về việc huỷ bỏ mã ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 253/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 01/04/2002 về việc lưu trữ hồ sơ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 04/2002/CT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước ngày 01/04/2002 về công tác pháp chế của Ngân hàng Nhà nước năm 2002 (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 153/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 04/03/2002 về việc huỷ bỏ mã ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 03/2002/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/02/2002 về việc xử lý khoanh nợ, xoá nợ của các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực

Chỉ thị 13/2000/CT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/12/2000 về việc tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Chỉ thị 01/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 17/01/2001 về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 122/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 20/02/2001 về việc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 238/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 28/03/2001 về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 02/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 02/04/2001 về việc chấn chỉnh công tác xử lý nợ của các khách hàng vay vốn tại các ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 615/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/05/2001 về việc tiếp tục thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào theo Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 02/08/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 711/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 25/05/2001 về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1154/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/09/2001 ban hành Quy chế làm việc của ban chỉ đạo củng cố và hoàn thiện hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012)

Như trên

Quyết định 1233/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 26/09/2001 về việc sửa đổi Điều 15 Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm ban hành kèm theo Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN ngày 25/05/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Thông tư 10/2001/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/10/2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngắn hạn đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 07/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 30/10/2001 về việc mở rộng tín dụng có hiệu quả đối với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1380/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 05/11/2001 về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cấp cho các Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 12/11/2001 về việc Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 1509/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 30/11/2001 về việc huỷ bỏ Ngân hàng trong hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 08/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 03/12/2001 về việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác văn thư và lưu trữ trong ngành ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Quyết định 1526/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 06/12/2001 về việc về việc huỷ bỏ mã Ngân hàng trong hệ thống mã ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 09/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 24/12/2001 về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành ngân hàng (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Chỉ thị 01/2002/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 07/01/2002 về việc xử lý nợ tồn đọng của các ngân hàng thương mại (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Thông tư 25/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 06/09/2012 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Chỉ thị 02/2002/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 15/01/2002 về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác phân loại, thu hồi và đổi các loại tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Quyết định 57/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 24/01/2002 về việc triển khai thí điểm đề án phân tích, xếp loại tín dụng doanh nghiệp (Hết hiệu lực từ ngày 20/10/2012).

Như trên

Văn bản hết hiệu lực một phần

Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21/07/2009  hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (Hết hiệu lực một phần 01/11/2012).

Văn bản thay thế

Thông tư 46/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 17/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Kết quả điểm xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018(12/04/2019 - 09:40)
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018(26/03/2019 - 08:19)
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV(19/03/2019 - 14:07)
Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo công tác tiếp dân(22/02/2019 - 11:28)
Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045(22/02/2019 - 08:52)
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019(13/02/2019 - 09:34)
Bãi bỏ 44 thủ tục hành chính về bảo vệ và phát triển rừng(13/02/2019 - 09:33)
Quản lý kinh phí ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng(13/02/2019 - 09:31)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 02/2019(13/02/2019 - 09:28)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2019(13/02/2019 - 09:24)
Thông báo về danh sách các phường đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận Đồ Sơn(28/01/2019 - 13:00)
Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018(24/01/2019 - 16:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang:Tin mới
HỘI LHPN QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2019
Ra quân hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” năm 2019.
Đoàn phường Ngọc Hải phối hợp ra quân làm sạch biển
Quận Đồ Sơn: Tiêu hủy ngay đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi
Phường Ngọc Xuyên: Quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn
Họp báo giới thiệu liên hoan du lịch “Đồ Sơn – Miền di sản”
Kết quả điểm xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Quận Đồ Sơn phát huy vai trò nêu gương ở cơ sở
Người tổ trưởng tổ dân phố nặng lòng với quê hương
ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2019
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/QU, ngày 28/3/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và thu ngân sách trên địa bàn quận
Quận Đồ Sơn tổ chức Lễ giao quân 2019 trang trọng, đảm bảo tuyệt đối an toàn
10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019