Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 212620
Khách trực tuyến : 9092
Thành viên trực tuyến : 22
 
Công bố đường dây nóng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn
19/04/2018 - 17:11
Công bố đường dây nóng giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Quận Đồ Sơn

Thực hiện Thông báo số 68/TB-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Thành tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp ngày 12/3/2018.Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn cử cán bộ đầu mối trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1- Ông Vũ Đình Hưng-Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận:
+ Số điện thoai: 0986.322.666
Thư điện tử: vudinhhung@haiphong.gov.vn
2-Ông Nguyễn Quang Dũng-Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch:
Số điện thoại: 0912.811.866
Thư điện tử: doson.tckh@haiphong.gov.vn
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nàoTin mới
QUẬN ỦY ĐỒ SƠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ
Chuyển động tích cực từ ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HƯỚNG DẪN Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN UỶ Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2018
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Một tất yếu lịch sử
Rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với học tập lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin
"Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên Đài Phát thanh Liên Xô Petr Aleshin
Luận thuyết cách mạng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh
“Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng...”