Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 1259
Thành viên trực tuyến : 0
 
85 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015) và kết quả 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn quận Kiến An
13/11/2015 - 16:34

Những trang sử hào hùng của dân tộc ta đã chứng minh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chính là sức mạnh to lớn giúp nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Đây chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đường lối chiến lược nhất quán của Đảng. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân, xuất phát từ thực tiễn cách mạng, ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập “Hội Phản đế đồng minh”.

Bản Chỉ thị đã đề ra những nội dung cơ bản về tính chất, nhiệm vụ và những biện pháp xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất. Trên cơ sở phân tích hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng, đặc biệt là mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, Bản Chỉ thị đã xác định “Hội phản đế đồng minh” phải bảo đảm tính công, nông, đồng thời phải mở rộng tới các thành phần trong dân tộc để Mặt trận thực sự là của toàn dân. Mặt trận Dân tộc thống nhất đã xây dựng và phát triển được phong trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, có ảnh hưởng sâu rộng trong các tầng lớp quần chúng, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá trình tổ chức, xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Từ khi ra đời, Mặt trận đã huy động, tập hợp được nhiều tầng lớp sắc tộc, tôn giáo, nhân dân trong và ngoài nước cống hiến sức người, sức của cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phát huy được sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống với sức mạnh thời đại làm nên những chiến thắng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất - Nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất quan trọng, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thông qua Mặt trận, nhân dân thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của mình, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 8) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phát triển văn hóa Hải Phòng trong thòi kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; năm 2001, Hội đồng nhân dân quận Kiến An khóa 2, Kỳ họp thứ 6 đã đề ra Nghị quyết về “Xây dựng phát triển đời sống văn hóa quận Kiến An đến năm 2005 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở 5 nội dung chủ yếu và 7 phong trào cụ thể của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban Chỉ đạo cấp quận đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện phong trào trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện tốt các nội dung của phong trào.

Việc triển khai thực hiện phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận Kiến An đã phát huy được sức mạnh đoàn kết cộng đồng, góp phần phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, những thuần phong mỹ tục trong nhân dân; tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác… Do vậy đời sống kinh tế của nhân dân ổn định và từng bước phát triển; đời sống văn hoá tinh thần ngày càng được nâng cao; cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng; môi trường cảnh quan đô thị có nhiều chuyển biến; các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân tích cực triển khai thực hiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phong trào xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá; phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện đạt nhiều kết quả thiết thực; nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; nét đẹp văn hoá trong gia đình, dòng họ, cơ quan được quan tâm gìn giữ và phát triển.

Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Năm 2001, toàn quận có 51% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đến nay (năm 2015) 92,31% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Trong đó, có 02 gia đình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Gia đình văn hóa”, 65 gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, có 103/149 (chiếm tỷ lệ 69,1%) tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Đến nay, toàn quận có 123/149 (chiếm tỷ lệ 84,5%) tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Trong đó, 5 phường tiêu biểu: Trần Thành Ngọ, Nam Sơn, Bắc Sơn, Quán Trữ, Ngọc Sơn có 100% tổ dân phố được công nhận lần đầu danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa ”

Đối với việc triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo và các tổ chức thành viên xây dựng nhiều mô hình vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế như: "Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo" của Hội Liên hiệp phụ nữ; các chương trình “Ấm tình đồng đội”, “Chung sức chung lòng xây dựng quỹ xóa nghèo” của Hội Cựu chiến binh; xây, sửa nhà, hỗ trợ giống vốn cho gia đình chính sách của Đoàn thanh niên; “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động; mô hình "Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo" của Hội nông dân; các chương trình xóa nhà tranh, nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ chức thành viên đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Thông qua làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và hiệu quả mà cuộc vận động đã đạt được, những kinh nghiệm tốt, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả của các tổ chức, cá nhân và đông đảo các tầng lớp nhân dân... đã góp phần tạo thêm nguồn lực cùng Đảng bộ, chính quyền quận Kiến An giúp đỡ trên 300 hộ nghèo cải thiện về nhà ở, hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, góp phần tích cực và công cuộc “xóa đói giảm nghèo” trên địa bàn quận.

Kết quả 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong toàn quận đã huy động trên 40,3 tỷ đồng, trong đó “Quỹ vì người nghèo” các cấp của quận thu đạt trên 4 tỷ đồng. Đã vận động sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân về tiền, vật tư, ngày công, sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận và một phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước đã hỗ trợ xây mới 357 ngôi nhà, với tổng số kinh phí trên 19 tỷ đồng; sửa chữa 223 ngôi nhà với tổng số kinh phí trên 4,4 tỷ đồng; tặng quà nhân dịp lễ, tết, tặng học bổng cho học sinh nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm xã hội, tặng thuốc cho người cao tuổi, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, hỗ trợ giống, vật nuôi, cây trồng cho hội viên nghèo... với tổng giá trị trên 16,3 tỷ đồng. Tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động 15 năm qua là ngành Giáo dục và đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi quận; các phường: Ngọc Sơn, Trần Thành Ngọ; Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Đẩu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bắc Sơn, Hội Cựu chiến binh phường Nam Sơn... Công tác quản lý và sử dụng quỹ được thực hiện ở hai cấp, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực, nhận được lòng tin của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn quận Kiến An còn một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, đó là:

Cuộc vận động diễn ra chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị; quyết tâm của một số cấp ủy, chính quyền, mặt trận và ban vận động chưa cao, còn thiếu chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Công tác tuyên truyền, hình thức, phương pháp vận động chưa được quan tâm, chú trọng đổi mới nên kết quả huy động còn thấp, chưa huy động được hết sức mạnh tiềm năng hiện có của địa phương.

Một bộ phận hộ nghèo còn ỷ nại vào sự giúp đỡ của cộng đồng, chưa tích cực vươn lên thoát nghèo.

Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở còn thiếu, luôn biến động nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện phong trào.

Quy hoạch dành quỹ đất cho các thiết chế văn hoá - thể thao còn thiếu hoặc chưa có, trang thiết bị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển các loại hình sinh hoạt văn hoá - thể thao cộng đồng.

Các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp khó lường, vệ sinh môi trường một số nơi chưa bảo đảm; một số ít gia đình vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình…

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong 85 năm qua, Mặt trận Tổ quốc từ quận đến cơ sở và các tổ chức thành viên cần giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành lực lượng hùng hậu, phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo. Mặt trận các cấp thực sự là nơi tập hợp, giác ngộ tinh thần cách mạng cho các tầng lớp nhân dân... Muốn vậy, tổ chức Mặt trận không những chỉ quan tâm đến công tác tập hợp lực lượng mà phải thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền đạt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và vận động toàn dân tích cực thực hiện. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền phát động các phong trào từ thiện, nhân đạo xã hội, giúp đỡ đồng bào bị nạn, bị thiên tai và gia đình có hoàn cảnh éo le, bất hạnh. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” đạt kết quả thiết thực, thu hút được nhiều người tham gia. Các cuộc vận động của Mặt trận cần gắn với phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

(Trần Quốc Nam)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
UBND thành phố công bố Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Kiến An
Ủy ban nhân dân quận ban hành Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Hòa
Quận ủy tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 07/11
ĐB HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021
UBND quận ban hành Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 01 năm 2019
UBND quận ban hành thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận
Hội đồng nhân dân quận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020
UBND quận ban hành Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2019
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình làm việc với Quận về tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2019
Quận ủy – UBND quận Kiến An công bố quyết định về công tác cán bộ phường Nam Sơn
Hội đồng nhân dân quận Kiến An tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) HĐND quận khóa IV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).
Quận Kiến An khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại năm 2019
Ban Thường vụ Quận ủy công bố quyết định của về công tác cán bộ Đảng ủy phường Bắc Sơn
Ủy ban nhân dân quận triển khai kế hoạch khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020