Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 140227
Khách trực tuyến : 3160
Thành viên trực tuyến : 2
 
Quận Kiến An tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
22/12/2014 - 09:32

Năm 2014 có thể nói là năm mà công tác cải cách hành chính được quận Kiến An quan tâm chỉ đạo, sát sao. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân quận đã ký Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 ban hành kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn quận, tiếp đó là Kế hoạch số 59/KH-UBND ban hành ngày 29/5/2014 về tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2014. Song song với công tác chỉ đạo, quận tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính ở cơ sở nhằm giúp cho các phường các đơn vị nhìn nhận đánh giá được những ưu điểm và hạn chế. Từ đó xác định phương hướng nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Theo tổng hợp kết quả đánh giá của 4 đoàn kiểm tra, cấp ủy, chính quyền của các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép nội dung vào các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, công khai tại trụ sở. Việc thực hiện được gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận giao tại Quyết định số 138, Kế hoạch số 59 của quận. Công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm và tập trung thực hiện. Cả 10 phường của quận đã thực hiện cơ chế “Một cửa” và một cửa liên thông. Trong đó, 4 phường thực hiện cơ chế một cửa liên thông với quận gồm phường Trần Thành Ngọ, Bắc Sơn, Phù Liễn và Nam Sơn. Qua đó, đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực đã tạo thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch với cơ quan nhà nước. Để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng tiêu cực phát sinh từ phía cán bộ công chức lợi dụng việc giải quyết công việc gây phiền hà cho công dân, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp phường đã được công khai minh bạch, bao gồm cả lệ phí và thời gian giải quyết. 9 tháng đầu năm nay, 10 phường của quận đã giải quyết được gần 72.500 lượt giao dịch hành chính. Một số phường và phòng ban của quận đã quan tâm thực hiện việc rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của đơn vị, thường xuyên cập nhật các văn bản của Trung ương, Thành phố. 100% các đơn vị đã ban hành Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp, thông báo phân công công việc tới từng cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp các vị trí gọn nhẹ về tổ chức, hoạt động khoa học; Việc phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính giữa phường với quận được thực hiện tốt, đảm bảo thời gian, quy trình trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu là các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, phường Trần Thành Ngọ, phường Tràng Minh… Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị được đào tạo cơ bản; trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc và từng bước đảm bảo cơ cấu và yêu cầu theo vị trí việc làm. Các đơn vị quan tâm, bố trí người có năng lực, trình độ đảm bảo chất lượng giải quyết công việc quản lý Nhà nước và các giao dịch hành chính tại bộ phận “Một cửa”.

Song song với công tác cải cách thủ tục, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung về cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhà nước. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính Nhà nước, việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Với việc áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, các phường có điều kiện tốt hơn để giải quyết hồ sơ bảo đảm tính công khai, minh bạch, rõ ràng. Đồng thời thuận tiện cho việc giám sát, theo dõi, quản lý của người lãnh đạo, là tiền đề xây dựng lòng tin, sự hài lòng của nhân dân với các cơ quan hành chính Nhà nước. Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy vi tính nhằm thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Về cơ bản, trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính đã được phát huy: Thủ trưởng các đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường đã quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính; phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, đã ban hành Quy chế làm việc; cơ chế phối hợp trong giải quyết công việc. Các địa phương, đơn vị đã tập trung ban hành và tổ chức thực hiện các giải pháp để nâng cao trách nhiệm công vụ của người đứng đầu và công chức, viên chức; chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao hơn, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những ưu điểm, công tác cải cách hành chính ở các đơn vị trong thời gian qua cũng còn những vấn đề cần khắc phục. Đó là tình trạng một số địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính mới chủ yếu dừng lại ở việc xây dựng, ban hành các văn bản. Việc thực hiện trên thực tế còn hạn chế, có nơi chưa quan tâm tới việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả thực hiện cải cách tại cơ quan đơn vị (phường Lãm Hà, Bắc Sơn..)chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số đơn vị chưa làm tốt công tác phối hợp cùng các đơn vị liên quan giải quyết công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ các phòng, ban, Ủy ban nhân dân phường mặc dù đã được quan tâm, nhưng chưa phát huy hết hiệu quả, chưa khai thác và sử dụng hết tính năng của phần mềm được trang bị. Kiến thức pháp luật, chuyên môn, kỹ năng hành chính, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ ứng xử, văn hóa công sở của một số cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng tham mưu, đề xuất và giải quyết công việc còn yếu. Ở một số lĩnh vực nhạy cảm còn biểu hiện phiền hà, sách nhiễu, vô cảm, gây cản trở trong giải quyết thủ tục hành chính để đòi hỏi lợi ích. Mặc dù bộ phận “Một cửa” của các phường đã được đầu tư, nâng cấp, ở một số nơi khá khang trang, nhưng việc vận hành chưa thông suốt. Lãnh đạo một số đơn vị chưa khai thác, sử dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành. Trụ sở làm việc của một vài phường xuống cấp, chưa đáp ứng được diện tích cho bộ phận “Một cửa”, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương.

Để khắc phục những nhược điểm và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sau cuộc kiểm tra, Ủy ban nhân dân quận đề ra 6 phương hướng giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại các đơn vị. Trong đó, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của quận nói riêng; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước nói chung. Toàn quận tiến hành rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định mới của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực. Đồng thời, rà soát các quy định về tổ chức, bộ máy để xóa bỏ những chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục thực hiện phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục thực hiện cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách công tác cán bộ.

Nhận thức được cải cách hành chính có góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quận tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng ban đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả công tác cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, quận quan tâm kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ nguồn dài hạn của quận, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn cán bộ trẻ. Với những giải pháp đồng bộ đã được xác định, hy vọng rằng, công tác cải cách hành chính tại các địa phương đơn vị sẽ được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

(Đào Yến)
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
UBND quận ban hành quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
UBND quận Kiến An thông báo lịch Tiếp công dân năm 2020
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Công bố danh mục TTHC thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
UBND quận triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội Văn hóa - Ẩm thực – Thương mại năm 2020
Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri quận thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố khóa XV
Hưởng ứng tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tại thành phố”
HĐND quận tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND quận khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quận ủy tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Hội nghị Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2021 - 2025
Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 22 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam
Đồng chí Bí thư quận ủy và Chủ tịch UBND quận đối thoại với đại biểu nhân dân
Ủy ban nhân dân quận họp đánh tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng thông báo về độ mặn trong nước