Liên kết website
   
CÁC VĂN BẢN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA TRUNG ƯƠNG
27/02/2018 - 09:41

 - Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. (Tải văn bản)

-  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. (Tải văn bản)

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (Tải văn bản)

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 (Tải văn bản)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào