Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 354131
Khách trực tuyến : 808
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quy trình thu thập, xử lý, công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
19/10/2015 - 08:45

QUY TRÌNH THU THẬP, XỬ LÝ, CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH

I. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Bắt buộc thực hiện):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN được ký kết, Phòng quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm thu thập, điền Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 1 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

Bước 2: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng tiếp nhận Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Hải Phòng và cổng thông tin Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng (theo quy định tại điều 23 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 5: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin KH&CN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, Phòng quản lý nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 3 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

Bước 6: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng tiếp nhận Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

 

Bước 8: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng cập nhật và công bố thông tin đã chỉnh sửa, bổ sung về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Hải Phòng và cổng thông tin Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng.

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng gửi báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành trong năm (theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) về Sở KH&CN Hải Phòng và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

2. Cách thức thực hiện:

- Phiếu Thông tin gửi trực tiếp về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hải Phòng theo địa chỉ: Phòng Thông tin tư liệu và Thống kê – Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng (số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng). ĐT: 0313.848837

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành gồm bản giấy và bản điện tử. Trong đó:

+ Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN.

+ Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001).

II. ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN ĐANG TIẾN HÀNH KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Khuyến khích thực hiện):

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi được cơ quan quản lý về KH&CN có thẩm quyền thẩm định và công nhận, các tổ chức, cá nhân có các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước cho Trung tâm thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng (theo mẫu 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 2: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng tiếp nhận Phiếu thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước và lập phiếu biên nhận.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 4: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Hải Phòng và cổng thông tin Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng (theo quy định tại điều 23, 26 Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN).

Bước 5: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ KH&CN, nếu có sửa đổi, bổ sung một trong những nội dung thông tin trên Phiếu thông tin đã gửi về Trung tâm Thông tin KH&CN; Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nội dung sửa đổi, bổ sung được phê duyệt, tổ chức, cá nhân có nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung vào Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước (theo mẫu 4 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) và gửi về Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng.

Bước 6: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng tiếp nhận Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, lập phiếu biên nhận và thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phiếu cập nhật thông tin nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng xử lý thông tin và cập nhật vào CSDL quốc gia về KH&CN.

Bước 8: Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng cập nhật và công bố thông tin đã chỉnh sửa, bổ sung về nhiệm vụ KH&CN trên cổng thông tin Sở KH&CN Hải Phòng và cổng thông tin Khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng.

Bước 9: Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng gửi báo cáo tổng hợp về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành trong năm (theo Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN) về Sở KH&CN Hải Phòng và Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

2. Cách thức thực hiện:

- Phiếu Thông tin gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm theo đường bưu chính về Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hải Phòng theo địa chỉ: Phòng Thông tin tư liệu và Thống kê – Trung tâm Thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng (số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng). ĐT: 0313.848837

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 phiếu

- Phiếu thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành gồm bản giấy và bản điện tử. Trong đó:

+ Phiếu thông tin bản giấy phải có xác nhận của đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN.

+ Phiếu thông tin bản điện tử phải lưu giữ theo định dạng Word của Microsoft (.doc hoặc .docx) và phải sử dụng phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman) theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6909:2001).

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN:

* Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành là nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) đang được triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin.

* Quy trình này được áp dụng với các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố và cấp cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành không sử dụng ngân sách nhà nước được quyền truy cập và sử dụng CSDL quốc gia về KH&CN theo quy định của Bộ KH&CN.

* Địa chỉ công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành:

- Cổng thông tin Sở KH&CN thành phố Hải Phòng (sokhcn.haiphong.gov.vn)

- Cổng thông tin KH&CN thành phố Hải Phòng (hpstic.vn hoặc hpstic.com.vn hoặc thongtinkhcn.vn).

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013.

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Tọa đàm “Nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”
Giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các doanh nghiệp
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý tài sản trí tuệ tại Hải Phòng trong tháng 9
Hải Phòng ban hành kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Tọa đàm khoa học về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hợp tác “3 nhà”, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu
Đánh giá tác động của hoạt động khai thác cát đến môi trường vùng cửa sông ven biển Hải Phòng
Nhận thức và thực hành Lean Six Sigma trong quản trị doanh nghiệp
Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng: Nghiên cứu sản xuất thành công sơn trên bề mặt thép mạ kẽm
Xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ tại Hải Phòng
Nghiệm thu 02 dự án ứng dụng khoa học và công nghệ tại quận Dương Kinh
Cập nhật kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô ARFI trong sản phụ khoa và đánh dấu mô VVI trong tim thai
Nâng cao năng lực quản trị của bộ máy hành chính công
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với Hải Phòng và giải pháp phòng tránh, thích ứng, giảm thiểu thiệt hại