Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 244421
Khách trực tuyến : 4883
Thành viên trực tuyến : 21
 
Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng
07/12/2018 - 16:23

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Công tác triển khai thực hiện

Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đầy đủ các giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ; vận dụng phù hợp với thực tiễn của Hải Phòng. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai được thực hiện sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, nhất là ở khu vực nông thôn.

Kết quả thực hiện

Nông nghiệp, thủy sản phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến tới nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại biểu cơ quan Trung ương

và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòngthăm cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hải Phòng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2008-2017 tăng 3,07%/năm. Giá trị sản xuất tăng 3,53%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Quy hoạch 3 khu và 42 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích 5.870 ha. Toàn thành phố có 20.340 ha vùng sản xuất tập trung, gấp 2,9 lần so với năm 2008. Hình thành, phát triển sản xuất nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, quản lý chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ rừng, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên

 

Đồng chí Phạm Văn Lập, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônchỉ đạo sản xuất trồng trọt trong nhà kính, ứng dụng công nghệ cao

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân tiếp tục được nâng cao

Thu nhập bình quân đầu người dân nông thôn tăng từ 19,2 triệu đồng (năm 2011) lên 43,3 triệu đồng (năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,85% năm 2011 còn 2,06% năm 2017 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020). Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đã qua đào tạo là 87%, tăng 20% so với năm 2008.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào rộng khắp, bình quân toàn thành phố đạt 17,5 tiêu chí/xã (cả nước là 15,1 tiêu chí/xã). Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư đồng bộ, được xác định là khâu đột phá.


Đường làng, xã khang trang, xanh - sạch

Hệ thống chính trị được củng cố, dân chủ cơ sở được phát huy, quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát triển công nghiệp, ngành nghề nông thôn, thu hút lực lượng lao động tại chỗ và dịch vụ ở nông thôn phát triển đa dạng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cư dân.


Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nhà văn hóa thôn

 

Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quát: Nông nghiệp phát triển theo hướng đô thị sinh thái, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, gắn với du lịch. Nông dân được quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo hài hoà giữa thành thị và nông thôn; nông dân đủ điều kiện, khả năng làm chủ nông thôn mới, nông thôn tiên tiến. Nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại, kết nối đồng bộ với thành thị; giữ gìn bản sắc văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái; hệ thống chính trị bền vững, trật tự xã hội an toàn.

Mục tiêu cụ thể tới năm 2025 và 2030:

Đến năm 2025: Tăng trưởng GRDP đạt 2,35%/năm, giá trị sản xuất đạt 2,50%/năm. Thu nhập bình quân tăng 1,6 - 1,7 lần so với 2017. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% (tiêu chí nghèo đa chiều). Trên 50% số xã, huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Đến năm 2030: Tăng trưởng GRDP đạt 2,0%/năm, giá trị sản xuất đạt 2,15%/năm. Thu nhập bình quân tăng 2,0 - 2,5 lần so với 2017. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%. Trên 90% số xã, huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Tuyên truyền trực tiếp những cách làm hay, mô hình tốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn.


Chung tay xây dựng công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp

2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, gia tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, ngành nghề phi nông nghiệp. Xây dựng nông thôn mới theo đúng trình tự; phấn đấu 100% số xã hoàn thành vào năm 2020, tiếp tục xây dựng xã tiên tiến, điển hình.

3. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đa dạng hóa cách thức tạo việc làm thông qua tiếp cận các nguồn lực thị trường.

4. Chú trọng thu gom, xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt tại nông thôn. Duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền sản thân thiện môi trường. Tăng tỷ lệ che phủ của rừng.

 

Trồng mới, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đáp ứng yêu cầu

thích ứng biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học

5. Quản lý tốt diện tích đất nông nghiệp. Chú trọng dồn điền, đổi thửa, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

6. Đầu tư từ ngân sách nhà nước mang tính dẫn dắt, định hướng; huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

7. Hỗ trợ nhân rộng mô hình hợp tác xã đa lĩnh vực. Phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch.

8. Hỗ trợ để doanh nghiệp thực sự là động lực trong liên kết tổ chức sản xuất và thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong chế biến, tiêu thụ nông sản.

9. Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong ngành hàng có thế mạnh.

10. Đào tạo nông dân chuyên nghiệp sản xuất trong các ngành hàng chủ lực, ở các khu, vùng sản xuất tập trung.

11. Áp dụng các tiến bộ về công nghệ tiên tiến, công nghệ tin học trong quản lý và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư sẽ có những tác độngtích cực đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn

12. Củng cố, nâng cao chất lượng, vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực.

Phòng Kỹ thuật

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào