Các biểu mẫu phục vụ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; đăng ký nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức năm 2018
03/01/2018 - 10:12
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; đăng ký nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức năm 2018

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 4109/BNV-ĐT ngày 03/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018;

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; rà soát, tổng hợp, đăng ký và xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị (bao gồm cả cơ quan, đơn vị trực thuộc, nếu có) năm 2018 theo các biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong năm 2018, cụ thể:

I. Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, gồm các nội dung:

1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; Tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

2. Thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, theo các biểu mẫu sau:

BM-01/ĐT: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước năm 2017;

BM-02/ĐT: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong nước năm 2017;

BM-03/ĐT: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước năm 2018;

BM-04/ĐT: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trong nước năm 2018;

BM-05/ĐT: Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2017;

BM-06/ĐT: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nước ngoài năm 2018;

BM-07/ĐT: Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018.

3. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu ý: Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thống kê kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

II. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Việc xây dựng nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 được thực hiện trên cơ sở như sau:

- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển nhân lực của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn phân kỳ thời gian hợp lý theo năm, đảm bảo việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách được Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

- Căn cứ chủ đề năm của thành phố và nhiệm vụ thực hiện trong năm 2018 của cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Tập trung tổ chức bồi dưỡng một số nội dung sau:

+ Bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức thuộc diện quy hoạch.

+ Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và yêu cầu nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử.

+ Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

+ Bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Lưu ý:

- Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo đầy đủ nội dung, tiêu chí theo biểu mẫu báo cáo (nếu có), trong đó có tiêu chí nữ và người dân tộc thiểu số.

- Các cơ quan, đơn vị khảo sát nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức để đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nêu trên và yêu cầu nghiệp vụ chuyên ngành của cơ quan, đơn vị.

- Đối với các lớp do cơ quan, đơn vị tổ chức: đề nghị nêu cụ thể các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thứ tự ưu tiên. Mỗi lớp nêu rõ nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng; giảng viên; đối tượng; số lượng học viên; số lớp; thời gian tổ chức lớp học; nhu cầu bố trí kinh phí.

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo theo đúng hướng dẫn và biểu mẫu (lập bảng biểu theo chương trình phần mềm tin học Microsoft Excel, font chữ Unicode Times New Roman, không thay đổi kết cấu bảng biểu) và gửi bản mềm về địa chỉ hộp thư điện tử duongthuyhuong@haiphong.gov.vn.

Có các biểu mẫu gửi kèm theo

Tài liệu kèm theo:

BC KQDT 2017- Tu bieu 1 den bieu 6

BM dang ky nhu cau DT, BD 2018-bieu 7

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Các biểu mẫu phục vụ báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; đăng ký nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức năm 2018(03/01/2018 - 10:12)
Thông báo về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính(21/09/2017 - 14:36)
Thông tin tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ năm 2017 chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Kinh tế chính trị; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Triết học(20/07/2017 - 18:46)
Thông báo số 125/TB-ĐHNV ngày 24/01/2017 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2017 chuyên ngành Lưu trữ học(27/02/2017 - 08:26)
Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo Đại học, Thạc sĩ năm 2017(24/02/2017 - 15:59)
Thông báo đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên cao cấp(21/01/2017 - 13:31)
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; đăng kí nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2017(15/12/2016 - 15:11)
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC, kỹ năng lãnh đạo cấp phòng(03/11/2016 - 08:09)
Đăng ký nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch CV, CVC; bồi dưỡng kĩ năng lãnh đạo cấp phòng(14/09/2016 - 09:16)
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg; đăng kí nhu cầu đào tạo CBCCVC năm 2016(07/01/2016 - 08:15)
Thông báo triệu tập học bồi dưỡng ngạch kế toán viên(21/12/2015 - 15:57)
Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức(15/12/2015 - 13:52)
Chuyển trang    
Trang số:  1/6
Số bản ghi trên trang: