Thông báo đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; viên chức từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên năm 2016 - 2017
08/03/2017 - 16:39
Thông báo đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; viên chức từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên năm 2016 - 2017

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 - 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 - 2017) và Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Đề án vị trí việc làm đã xây dựng, đăng ký danh sách viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính; viên chức từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên, như sau:

I. THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ CHUYÊN VIÊN LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH

1. Đối tượng dự thi

Viên chức xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) đang làm việc tại bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc các sở, ban, ngành, chi cục, Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố mà không phải là công chức được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a)  Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu;

b) Là người đang xếp lương chuyên viên (mã số 01.003), có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chuyên viên chính quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11/2014/TT-BNV);

c) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (2014, 2015, 2016), có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không đang trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

d) Có thời gian xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) hoặc tương đương chuyên viên từ đủ 09 năm trở lên, trong đó có thời gian 02 năm gần nhất xếp lương chuyên viên (mã số 01.003) tính đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng viên chức.

đ) Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh chuyên viên chính, cụ thể:     

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Quản lý công do Học viện Hành chính Quốc gia cấp; bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ tương đương bậc 3 trở lên (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT) hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản;

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng hoặc là thành viên Ban nghiên cứu, Ban soạn thảo xây dựng ít nhất 01 văn bản nghiệp vụ chuyên ngành hoặc 01 đề tài, chương trình, đề án của cơ quan, đơn vị nới viên chức công tác được giao thực hiện đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Đối với trường hợp xây dựng văn bản, đề án thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia xây dựng văn bản, đề án và kèm theo văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

Đối với trường hợp xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học thì phải có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia làm thành viên Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, kèm theo xác nhận đề tài đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

(Theo Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017).

II. THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ NHÂN VIÊN, CÁN SỰ VÀ VIÊN CHỨC XẾP LƯƠNG CHUYÊN VIÊN CAO ĐẲNG LÊN CHUYÊN VIÊN

1. Đối tượng dự thi

Viên chức xếp lương nhân viên, cán sự; viên chức xếp lương chuyên viên cao đẳng (A0) đang làm tại bộ phận hành chính, quản trị tổng hợp, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước thuộc các sở, ban, ngành, chi cục, Ủy ban nhân dân quận, huyện hoặc trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố mà không phải là công chức được xác định theo quy định của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Viên chức dự thi thăng hạng từ nhân viên, cán sự và viên chức xếp lương chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

a)  Đơn vị sự nghiệp có nhu cầu, có vị trí việc làm tương ứng với chức danh dự thi;

b) Có khả năng đảm nhận vị trí việc làm phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh chuyên viên quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

c) Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất (2014, 2015, 2016), có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

d) Có thời gian xếp lương cán sự hoặc tương đương tối thiểu là 03 năm (36 tháng), trong đó có 01 năm gần nhất xếp lương cán sự (mã số 01.004) tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Trường hợp viên chức đang xếp lương nhân viên hoặc tương đương thì thời gian xếp lương nhân viên hoặc tương đương tối thiểu là 05 năm (60 tháng), trong đó có 01 năm gần nhất xếp lương nhân viên tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

đ) Đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV, cụ thể:         

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc có bằng đại học trở lên chuyên ngành Quản lý hành chính công, Quản lý công do Học viện Hành chính quốc gia cấp; bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo ngoại ngữ dự thi từ trình độ tương đương bậc 2 trở lên (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản;         

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc người dự thi có cam kết sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng và được người đứng đầu cơ quan sử dụng viên chức xác nhận bằng văn bản.

(Theo Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 – 2017, ban hành kèm theo Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 - 2017).

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

Thành phần hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng của viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

(Đề nghị bổ sung các quyết định lương kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương đối với các trường hợp đăng ký dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính và bổ nhiệm vào ngạch nhân viên, cán sự, viên chức cao đẳng hoặc tương đương đối với các trường hợp dự thi thăng hạng lên chuyên viên).

Căn cứ vào các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số việc như sau:

- Thông báo công khai điều kiện, tiêu chuẩn dự thi đến các viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, kể cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Lập báo cáo cơ cấu viên chức theo biên chế và nhiệm vụ được giao gắn với vị trí việc làm (theo mẫu số 1);

- Rà soát đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi của cơ quan, đơn vị, địa phương, kể cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc; lập hồ sơ viên chức đăng ký dự thi theo quy định nêu trên;

- Lập danh sách đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo hướng dẫn trên và chịu trách nhiệm về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự thi và các nội dung liên quan đến việc cử viên chức trực thuộc tham gia dự thi, bao gồm:

+ Danh sách viên chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 (theo Mẫu số 2);

+ Danh sách viên chức có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ nhân viên, cán sự và chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên năm 2016 - 2017 (theo Mẫu số 3).

            Quyết định số 3962/QĐ-BNV ngày 03/11/2016 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước năm 2016 - 2017 và Công văn số 823/BNV-CCVC ngày 20/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016 - 2017 gửi kèm theo

Văn bản của cơ quan kèm biểu mẫu và hồ sơ của viên chức đăng ký dự thi đề nghị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 15/3/2017, đồng thời gửi mẫu biểu (ở dạng file excel) vào hòm thư thuymtnoivu@gmail.com.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng có kích thước 250 x 340 x 5 mm (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức).

Sau thời hạn nêu trên, nếu Sở Nội vụ không nhận được nhu cầu đăng ký dự thi thăng hạng viên chức thì coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu dự thi thăng hạng nêu trên.

Các thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Phòng Công chức viên chức, số điện thoại: 0313.821154./.


Tài liệu kèm theo:


Công văn số 424/SNV-CCVC

Quyết định số 3962

Công văn số 894


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
thông báo điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2018(08/08/2019 - 19:11)
Thông báo lùi thời gian tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018(27/06/2019 - 07:17)
Thông báo nộp phí phúc khảo kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018(21/06/2019 - 09:54)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên năm 2018(20/06/2019 - 15:11)
Công văn số 1462/SNV-CCVC ngày 07/6/2019 của Sở Nội vụ về việc về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018(07/06/2019 - 16:06)
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức(22/04/2019 - 15:44)
THÔNG BÁO Kết quả làm bài sát hạch trên máy tính, danh sách người đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn (bước 2) và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn. (17/04/2019 - 18:25)
Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên (07/01/2019 - 08:09)
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên(05/09/2018 - 15:27)
Thông báo một số nội dung liên quan đến thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên(23/08/2018 - 15:34)
Thông báo điều chỉnh Danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên (03/08/2018 - 16:04)
Đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính(03/08/2018 - 15:57)
Chuyển trang    
Trang số:  1/4
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển công chức và hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức kỳ tuyển dụngcông chức theo biên chế giao 2019
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2019 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Biểu mẫu về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (VÒNG PHỎNG VẤN) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại và xử lý kỷ luật đối với CBCCVC năm 2019
Quyết định số 3064/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục TTHC thay thế lĩnh vực nội vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 (Vòng phỏng vấn)
Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 (phỏng vấn) kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo biên chế giao 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 (ĐỐI VỚI THI TUYỂN CÔNG CHỨC) KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2019
THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, DANH SÁCH THÍ SINH THEO SỐ BAO DANH VÀ THEO CA THI (DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC THEO BIÊN CHẾ GIAO 2019)
THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thi kỳ tuyển dụng công chức theo biên chế giao 2019