Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 2015-2021
13/03/2017 - 11:00
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế từng năm và giai đoạn 2015-2021

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Hải Phòng; theo đó giao Sở Nội vụ:  “Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và từng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thẩm định đối tượng tinh giản biên chế gắn với thẩm định Đề án tinh giản biên chế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định. Đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố không xem xét tuyển dụng công chức, viên chức đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định…”. Để có cơ sở tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan như sau:

1. Lập Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và từng năm

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc  Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo số lượng nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc và đề xuất tinh giản biên chế các năm theo lộ trình tinh giản biên chế quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Chỉ thị số số 07/CT-UBND ngày 21/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

- Từng cơ quan, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện (qua Sở Nội vụ thẩm định). Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm nhưng không đảm bảo tỷ lệ theo quy định hoặc không tinh giản biên chế thì Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố cắt giảm biên chế theo đúng tỷ lệ, lộ trình theo quy định (mỗi năm từ 1,5 đến 2%, các cơ quan chưa thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% biên chế được giao năm 2015).

Lưu ý: Theo thẩm định số người làm việc năm 2017 của Bộ Nội vụ, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, sự nghiệp y tế vẫn phải thực hiện tinh giản biên chế, cắt giảm 50% số nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc, tinh giản biên chế; trong trường hợp thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh của lĩnh vực giáo dục hoặc thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh của lĩnh vực y tế thì có thể bổ sung biên chế phù hợp, nhưng phải quản lý chặt chẽ. Do đó, đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, y tế vẫn phải rà soát, sắp xếp, thực hiện tinh giản biên chế.

(Theo biểu mẫu kèm theo)

2. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo việc báo cáo Kế hoạch tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thẩm định kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; sau đó tổng hợp thành kế hoạch chung (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc), gửi về Sở Nội vụ tổng hợp.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đúng thời hạn quy định, gửi trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 24/3/2017 (bao gồm cả bản giấy có dấu, chữ ký của lãnh đạo và bản điện tử là biểu mẫu soạn thảo trên file Excel theo địa chỉ caominhsnv@gmail.com) để phục vụ cho công tác tổng hợp. Trường hợp không gửi Kế hoạch đúng hạn, Sở Nội vụ không có trách nhiệm tổng hợp Kế hoạch của cơ quan, địa phương, đơn vị và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Có các biểu mẫu hướng dẫn gửi kèm theo.

 Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố./.

Tài liệu đính kèm:

CV 444 /SNV-TCBC&TCPCP

Bieu mau lap KH tinh gian bien che 2015-2021

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Công văn số 1068/SNV-CCVC ngày 06/5/2019 báo cáo số lượng, chất lượng CBCCVC năm 2018
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức
THÔNG BÁO Kết quả làm bài sát hạch trên máy tính, danh sách người đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn (bước 2) và thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn.
Thông báo danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi; các môn thi; dự kiến thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Thông báo bổ sung danh sách sách các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2019 (đợt 1)
Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo thời gian, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch trên máy tính
Thông báo số 692/TB-HĐKTSH ngày 29/3/2019 của Hội đồng kiểm tra sát hạch về Danh sách sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét chuyển CBCC cấp xã thành công chức; danh mục tài liệu chuyên ngành tham khảo và nội dung, hình thức sát hạch
Danh sách các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV
Quyết định Về việc điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện
Quyết định công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên
Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức theo biên chế giao năm 2019
Báo cáo bổ sung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 163/QĐ-TTg
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức