Các biểu mẫu phục vụ Báo cáo kết quả sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan, địa phương, đơn vị đến 31/12/2017
03/01/2018 - 09:59
Báo cáo kết quả sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan, địa phương, đơn vị đến 31/12/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9271/UBND-NC ngày 29/12/2017 về việc chấn chỉnh việc sử dụng hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố; trong đó có nội dung:

 “- Giao các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 05/01/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Thường trực thành ủy”

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp kết quả thực hiện việc sử dụng hợp đồng lao động của các cơ quan, địa phương, đơn vị, dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực thành ủy trước ngày 15/01/2018”

Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương đơn vị xây dựng báo cáo kết quả thực hiện việc sử dụng hợp đồng lao động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9271/UBND-NC ngày 29/12/2017; cụ thể bao gồm các nội dung:

1. Rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng lao động hợp đồng đến hết ngày 31/12/2017 (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ), trong đó:

- Danh sách lao động hợp đồng tính đến 31/12/2017 (Biểu số 1);

- Tổng hợp lao động hợp đồng (Biểu số 2a đối với cơ quan hành chính, Biểu số 2b đối với đơn vị sự nghiệp, Biểu số 2c đối với HĐLĐ 68/2000/NĐ-CP);

2. Báo cáo kết quả giải quyết hợp đồng lao động theo các chỉ đạo của UBND thành phố tại các văn bản: Số 2683/UBND-NC ngày 23/4/2014 về việc tiếp nhận công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế; số 3740/UBND-NC ngày 24/8/2015 NC về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 1566/UBND-NC ngày 06/9/2016 về việc giải quyết hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế; số 2277/UBND-VX ngày 24/10/2016 về phương án sử dụng nhân lực ngành giáo dục (đối với biên chế giáo dục): Trong đó nêu cụ thể số lượng HĐLĐ có trước thời điểm có các văn bản chỉ đạo nêu trên, số lượng hiện nay, các giải pháp đã thực hiện để giải quyết HĐLĐ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố...

3. Báo cáo cụ thể thực trạng, nguyên nhân và giải pháp giải quyết số hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế trong đơn vị sự nghiệp (nếu còn lao động hợp đồng sau thời điểm 31/12/2017). Hợp đồng lao động ngoài số người làm việc được giao năm 2017 đối với các bậc học mầm non, Tiểu học, Trung  học cơ sở đến thời điểm 31/12/2018.

Đề nghị thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai, chỉ đạo việc báo cáo, thống kê thực trạng lao động hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thẩm định báo cáo, thống kê của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; sau đó tổng hợp thành báo cáo chung gửi về Sở Nội vụ tổng hợp. Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, trực thuộc Thành đoàn gửi trực tiếp về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị gửi bản mềm văn bản kèm các biểu báo cáo, thống kê về Sở Nội vụ trong ngày 05/01/2018. Khối quận, huyện đề nghị gửi vào hộp thư điện tử nvtuetđkt@gmail.com và khối sở, ngành gửi theo địa chỉ caominhsnv@gmail.com. Sau thời hạn trên, Sở Nội vụ không có trách nhiệm tổng hợp việc sử dụng hợp đồng lao động của cơ quan, địa phương, đơn vị để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Có các biểu mẫu gửi kèm theo
.

(Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê, tổng hợp)./.


Tài liệu kèm theo:

Công văn hướng dẫn xây dựng báo cáo

Mẫu báo cáo lao động hợp đồng
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào