Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Danh mục tài liệu chuyên ngành Ngoại vụ phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
14/10/2019 - 09:37

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2018, 2019

Chuyên ngành: Ngoại vụ

TT

Tên loại văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu nội dung

I

Văn bản quy pháp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ

1

Thông tư
 Liên tịch

02/2015/TTLT- BNG-BNV

28/6/2015

Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Quyết định

3026/2016/QĐ-UBND

5/12/2016

UBND thành phố

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

II

Văn bản quy pháp pháp luật về lĩnh vực hợp tác quốc tế; kinh tế đối ngoại; công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

3

Pháp lệnh

33/2007/PL-UBTVQH11

20/4/2007

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

4

Quyết định

1315/QĐ-UBND

8/7/2016

Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 02-CTr/TU ngày 12/1/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

III

Văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa đối ngoại; thông tin đối ngoại

5

Nghị định

72/2015/NĐ-CP

7/9/2015

Chính phủ

Nghị định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

6

Quyết định

42/2018/QĐ-UBND

28/12/2018

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

IV

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác lễ tân đối ngoại; công tác tổ chức, quản lý đoàn ra đoàn vào; công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; công tác người Việt Nam ở nước ngoài

7

Luật

24/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật quốc tịch Việt Nam

8

Luật

56/2014/QH13

 24/6/2014

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

9

Luật

33/2009/QH12

2/9/2009

Quốc hội

Luật Cơ quan Đại diện Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

10

Luật

47/2014/QH13

16/6/2014

Quốc hội

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

11

Lệnh

25 - L/CTN

7/9/1993

Chủ tịch Nước

Công bố Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế

12

Nghị định

136/2007/NĐ-CP

17/8/2007

Chính phủ

Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

13

Nghị định

94/2015/NĐ-CP

16/10/2015

Chính phủ

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

14

Nghị định

111/2011/NĐ-CP

5/12/2011

Chính phủ

Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

15

Nghị định

145/2013/NĐ-CP

29/10/2013

Chính phủ

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16

Nghị định

88/2012/NĐ-CP

23/10/2012

Chính phủ

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

17

Quyết định

76/2010/QĐ-TTg

30/11/2010

Thủ tướng Chính phủ

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

18

Quyết định

139/2000/QĐ-TTg

4/12/2000

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam

19

Thông tư

01/2012/TT-BNG

20/3/2012

Bộ Ngoại giao

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

20

Quyết định

2771/2007/QĐ-BNG-LT

7/11/2007

Bộ Ngoại giao

Quyết định về việc ban hành quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

21

Thông tư

05/2017/TT-BNG

17/10/2017

Bộ Ngoại giao

Thông tư hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm địa phương

22

Thông tư

03/2016/TT-BNG

30/6/2016

Bộ Ngoại giao

Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

23

Thông tư

71/2018/TT-BTC

10/8/2018

Bộ Tài chính

Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiêp khách trong nước

24

Quy định

02-QĐi/TW

18/7/2018

Ban Đối ngoại Trung ương

Quy định về lễ tân đối ngoại Đảng

25

Hướng dẫn

05-HD/BĐNTW

26/3/2019

Ban Đối ngoại Trung ương

Hướng dẫn về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI và Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII

26

Quyết định

674-QĐ/TU

18/9/2017

Ban Thường vụ Thành ủy 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại thành phố Hải Phòng

27

Quyết định

3294/QĐ-UBND

26/12/2016

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài, quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hải Phòng

28

Quyết định

2988/2015/QĐ-UBND

31/12/2016

Ủy ban nhân dân thành phố

Về việc ban hành quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng

V

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác phi chính phủ nước ngoài; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; công tác quản lý các tổ chức hội hữu nghị nhân dân, các hội về người Việt Nam ở nước ngoài

29

Nghị định

12/2012/NĐ-CP

01/3/2012

Chính phủ

Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

30

Nghị định

93/2009/NĐ-CP

22/10/2009

Chính phủ

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

31

Thông tư

05/2012/TT-BNG

12/11/2012

Bộ Ngoại giao

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

32

Thông tư

07/2010/TT-BKHĐT

30/3/2010

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

33

Thông tư

225/2010/TT-BTC

31/12/2010

Bộ Tài chính

Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

34

Quyết định

872/2015/QĐ-UBND

24/4/2015

UBND thành phố

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng

35

Quyết định

2719/QĐ-UBND

04/12/2015

UBND thành phố

Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2017, định hướng đến năm 2020

VI

Văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra ngoại giao

36

Nghị định

17/2014/NĐ-CP

11/3/2014

Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngoại giao

37

Thông tư

06/2016/TT-BNG

11/11/2016

Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Điều 15 tại Nghị định số 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngoại giao  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Lịch tiếp công dân năm 2020
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – LÀO NHIỆM KỲ 2019-2024: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ TRUYỀN THỐNG ĐẶC BIỆT VỚI LÀO
Đẩy nhanh tiến trình đưa vịnh Lan Hạ trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các vịnh đẹp nhất thế giới
Việt Nam có phải là mỏ vàng của các công ty Hàn Quốc?
Thành phố Hải Phòng tham gia Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2019
Thể lệ cuộc vận động "Doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"
Vận động doanh nghiệp, doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế
Triển khai mô hình Khu Công nghiệp sinh thái tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền
Hải Phòng tăng cường thúc đẩy hợp tác về giáo dục – đào tạo với các địa phương Nhật Bản
Năm Chủ tịch ASEAN: Vị thế và vai trò Việt Nam
Tăng cường nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy, thông qua sử dụng phương thức quản lý diễn tập liên kết tại Hải Phòng
Chung kết Cuộc thi "Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam"
Đoàn Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) thăm làm việc tại Hải Phòng
Đoàn Đại sứ quán Australia thăm làm việc tại Hải Phòng
Cục Kinh tế - Công nghiệp và các doanh nghiệp thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hải Phòng