Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3504
Thành viên trực tuyến : 3
 
Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố
15/07/2019 - 22:22

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ VẬT TƯ (XI MĂNG, GẠCH LÁT VỈA HÈ, PHA ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ CÂY XANH) ĐỂ CẢI TẠO, NÂNG CẤP HÈ, ĐƯỜNG NGÕ ĐÃ XUỐNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN THUỘC THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 20/6/2018 và Đề án số 3908/ĐA-UBND ngày 26/6/2018 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố. Cụ thể:

1. Mục tiêu: Đảm bảo 100% đường ngõ các quận của thành phố được sáng, xanh, sạch, đẹp.

2. Cơ chế hỗ trợ:

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% các vật tư, vật liệu để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp thuộc phạm vi quản lý của UBND quận, UBND phường được phân cấp, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ xi măng để cải tạo, nâng cấp đường ngõ, lót cống thoát nước (nhân dân tự tổ chức thực hiện và quản lý).

- Hỗ trợ pha đèn chiếu sáng (pha đèn led), tiền điện và duy tu sau lắp đặt (nhân dân đóng góp kinh phí cột đèn, cần đèn, dây điện, phụ kiện, nhân công và máy thi công).

- Hỗ trợ cây xanh trồng trên một số tuyến phố (nhân dân tự trồng và chăm sóc).

- Hỗ trợ gạch và xi măng để lát vỉa hè (nhân dân tự tổ chức thực hiện và quản lý).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành liên quan tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố.

Hàng năm quyết định phân bổ vật tư hỗ trợ để các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và đề xuất phân bổ kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm trình HĐND thành phố theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Kịp thời sơ kết thực hiện, trình HĐND thành phố, để Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố liên quan giúp HĐND thành phố xem xét quyết định mở rộng áp dụng đối với các thị trấn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp sức dân và khả năng ngân sách thành phố.

2. Các cấp chính quyền và đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ, đồng thuận, thực hiện theo chủ trương, cơ chế của thành phố; đồng thời thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc huy động các khoản đóng góp, đảm bảo không vượt quá khả năng đóng góp của nhân dân trong công tác chỉnh trang đô thị.

3. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/7/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác Đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP,
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy,
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT&TH HP;
- Công báo TP, Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VP, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d