Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 3192
Thành viên trực tuyến : 2
 
Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính
08/08/2018 - 15:55

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CT  ngày      tháng      năm 2018

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (14 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí,

lệ phí, chi phí

(nếu có)

Căn cứ

pháp lý

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (10 thủ tục)

1

Thủ tục báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

- Cơ quan, đơn vị quản lý TS lập báo cáo gửi UBND

TP trước 28/02;

- UBND TP lập báo cáo gửi Bộ GTVT trước 31/3

UBND

thành phố

Không

- Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013;

- Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013.

2

Thủ tục điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi bước

UBND

thành phố

Không

Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ

3

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác  công - tư

- B2: 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- B3: 30 ngày, kể từ ngày nhận được VB lấy ý kiến;

- B4: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Thường trực HĐND TP

UBND

thành phố

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

4

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

60 ngày

Sở Tài chính (là nơi nhận đề án)

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

5

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

120 ngày

Sở Tài chính (là nơi nhận đề án)

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

6

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

60 ngày

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

7

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

60 ngày

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

8

Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

a) Đối với bước 2: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Đối với bước 4: Không quá 10 ngày kể từ ngày UBND TP có văn bản chấp thuận

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017

9

Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

20 ngày           kể từ ngày nhận được văn bản gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính

Sở Tài chính

Không

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015;

- Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015.

10

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

40 ngày

Sở Tài chính

Không

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (03 thủ tục)

1

Thủ tục lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá (Lĩnh vực Giá)

UBND TP quyết định trước ngày 31/7 năm trước

Sở NN và PTNT

Không

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013

2

Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Không

quy định

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa

Không

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;

- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013;

- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014.

3

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố

Thời điểm công bố giá trị DN cổ phần hóa đảm bảo cách thời điểm xác định giá trị DN tối đa không quá 6 tháng đối với TH xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản và không quá 9 tháng đối với TH xác định giá trị DN theo phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa

Không

- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;

- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013;

- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014.

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH (01 TTHC)

1

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp thành phố)

- Dự án thuộc nhóm A: 120 ngày.

- Dự án thuộc nhóm B: 60 ngày.

- Dự án thuộc nhóm C: 30 ngày.

- Dự án lập BCKTKTXD:

30 ngày.

UBND

thành phố

Theo quy định của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH (20 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí,

lệ phí,

chi phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (04 thủ tục)

1

Mua quyển hóa đơn

05 ngày         

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

2

Mua hóa đơn lẻ

05 ngày          

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

3

Đăng ký tham gia và thay đổi, bồ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của Cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản

02 ngày           làm việc

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

4

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công

02 ngày           làm việc

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ (03 thủ tục)

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

05 ngày

làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014.

2

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014.

3

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

15 ngày

làm việc

Sở Tài chính

Không

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (11 thủ tục)

1

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

15 ngày           làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

2

Thủ tục quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

Không quy định

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013;

- Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016.

3

Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

4

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

5

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

6

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

7

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

8

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

9

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

10

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

11

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

15 ngày làm việc

Sở Tài chính

Không

- Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013;

- Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015.

IV. LĨNH VỰC TIN HỌC THỐNG KÊ (01 thủ tục)

1

 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

03 ngày           làm việc đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính;

02 ngày           làm việc  đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến

Sở Tài chính

Không

Thông tư số 185/2015/TT-BTC

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH (01 thủ tục)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp sở)

- Dự án thuộc nhóm A thời gian xử lý không quá 120 ngày.

- Dự án thuộc nhóm B: 60 ngày.

- Dự án thuộc nhóm C: 30 ngày.

- Dự án lập BCKTKTXD:

30 ngày.

Sở Tài chính

Theo quy định của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (03 thủ tục)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn

giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí,

lệ phí,

chi phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN (04 thủ tục)

1

Mua quyển hóa đơn

05 ngày         

UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

2

Mua hóa đơn lẻ

05 ngày          

UBND cấp huyện

Không

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH (01 thủ tục)

1

Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp huyện)

- Dự án thuộc nhóm B: 60 ngày.

- Dự án thuộc nhóm C: 30 ngày.

- Đối với dự án lập BCKTKTXD: 30 ngày

UBND

cấp huyện

Theo quy định của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Danh mục TTHC lĩnh vực Tài chính(08/08/2018 - 15:55)
TTHC - TC - STC(08/08/2018 - 15:54)

d