Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 66744
Khách trực tuyến : 1525
Thành viên trực tuyến : 4
 
Giải quyết kiến nghị của cử tri huyện An Lão ngày 10/6/2013
13/06/2013 - 09:02

Giải quyết kiến nghị của cử tri huyện An Lão về nội dung:

“Hàng tháng các hộ dân trên địa bàn xã Thái Sơn phải đóng 15% phí thoát nước thải nhưng không được hỗ trợ để đầu tư hệ thống thoát nước. Đề nghị thành phố quan tâm phân bổ lại số kinh phí trên cho địa phương”.

         Trả lời:

Sau khi xem xét các tài liệu có liên quan, số liệu thu phí thoát nước thải trên địa bàn xã Thái Sơn và kinh phí thành phố đã bố trí cho cho xã Thái Sơn năm 2012, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

1/ Về việc quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải:

Căn cứ các Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (gồm nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt); Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP; Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP, trong đó quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

- Kinh phí thu được do cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phí được để lại một phần trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại nộp 100% vào ngân sách thành phố.

- Nguồn kinh phí này được sử dụng cho việc bảo vệ môi trường, đầu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước tại địa phương, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương, trả nợ vay đối với các khoản vay của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương.

2/ Đối với việc thu phí nước thải sinh hoạt và chi đầu tư trên địa bàn xã Thái Sơn năm 2012:

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng, tổng số phí nước thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thái Sơn năm 2012 thu được là 211.239.000 đồng. Số kinh phí này đã được nộp vào ngân sách thành phố và sử dụng theo đúng quy định, cụ thể:

Năm 2012 ngân sách thành phố đã bố trí kế hoạch vốn sự nghiệp môi trường cho huyện An Lão là 2.570 triệu đồng. Riêng xã Thái Sơn, thành phố đã bố trí kế hoạch vốn cho các công trình cải tạo, sửa chữa năm 2012 là 1.674 triệu đồng, kinh phí trên được sử dụng mua xe ép rác, xây dựng ga rác cho xã Thái Sơn; Xây dựng bãi chôn lấp rác tạm xã Thái Sơn; Đường và hệ thống thoát nước khu dân cư Tam Sơn, Chùa Nứa xã Thái Sơn và các công trình cơ sở hạ tầng khác của xã Thái Sơn.

Như vậy, khoản phí nước thải mà nhân dân xã Thái Sơn nộp hàng tháng đã được thành phố đầu tư lại cho địa phương từ ngân sách thành phố theo dự toán giao hàng năm đúng quy định.  

(Phòng Ngân sách Huyện xã)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

d