Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312456
Khách trực tuyến : 7806
Thành viên trực tuyến : 19
 
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
02/01/2020 - 15:12

Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019

Thc hin các văn bn pháp lut, Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 17/04/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2979/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố; Kế hoch s 33/KH-UBND ngày 29/01/2019 ca y ban nhân dân thành ph trin khai thc hin công tác qun lý thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính năm 2019 trên đa bàn thành ph Hi Phòng; S Tư pháp đ ngh các s, ban, ngành; các cơ quan được t chc theo ngành dc đóng trên đa bàn thành ph; y ban nhân dân các qun, huyn gi báo cáo công tác thi hành pháp lut v x lý vi phm hành chính năm 2019 v S Tư pháp trước ngày 10/01/2020 (gi kèm theo bn đin t v hp thư: sotp.qlxlvphc@haiphong.gov.vn); Trong đó:

- Thi đim ly s liu: T ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.

- Đ ngh S Tài chính: Tng hp riêng s tin thu được t bán, thanh lý tang vt, phương tin b tch thu theo Quyết đnh x lý vi phm hành chính ca Ch tch y ban nhân dân thành ph hoc Phó Ch tch y ban nhân dân thành ph (trong trường hp được giao quyn).

- Đ ngh Văn phòng y ban nhân dân thành ph: Lp danh mc và sao gi các Quyết đnh x pht vi phm hành chính; Quyết đnh tch thu tang vt, phương tin vi phm hành chính; Quyết đnh áp dng bin pháp khc phc hu qu ca Ch tch y ban nhân dân thành ph hoc Phó Ch tch y ban nhân dân thành ph (trong trường hp được giao quyn).

- Đề nghị các đơn vị đã gửi báo cáo (Cục Hải quan thành phố, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1): Bổ sung số liệu theo thời hạn nêu trên.

- Đ ngh y ban nhân dân các qun, huyn: Bóc tách s liu ca y ban nhân dân cp huyn, y ban nhân dân cp xã, các cơ quan ngành dc đóng trên đa bàn (Tòa án nhân dân, Công an, các Chi cc,…) thành biu mu riêng.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

- Công văn số 2020/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 23/12/2019 của Sở Tư pháp;

- Mẫuđề cương báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 củaBộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật vềxử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Mẫu số 1, 2 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng(09/01/2020 - 10:23)
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020(08/01/2020 - 17:20)
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019(02/01/2020 - 15:12)
Tọa đàm về “Đánh giá thực trạng xây dựng và ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố thời gian qua”(25/11/2019 - 19:31)
Họp góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính(09/10/2019 - 14:08)
Về việc báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019(03/10/2019 - 16:49)
Họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(03/10/2019 - 16:46)
Mời họp Đoàn kiểm tra liên ngành công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hoạt động đầu tư xây dựng, lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2019(25/09/2019 - 15:01)
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính tại Hải Phòng(29/08/2019 - 08:11)
Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố(22/08/2019 - 17:35)
Giấy mời Hội nghị tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính(16/08/2019 - 10:48)
Tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính(08/07/2019 - 14:28)
Chuyển trang    
Trang số:  1/5
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020