Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312449
Khách trực tuyến : 6211
Thành viên trực tuyến : 14
 
Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin
30/01/2018 - 14:38

Về việc hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và ban hành Quy chế 
nội bộ về cung cấp thông tin

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 8564/UBND-NC ngày 30/11/2017 về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Sau khi thống nhất ý kiến với Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 09/01/2018 Sở Tư pháp có Công văn số 49/STP-XD&KTVB hướng dẫn một số nội dung về xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin như sau:

1.  Các cơ quan phải ban hành Quy chế:

Là các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 9 của Luật, gồm:

-    Các Sở, ban, ngành thành phố;

-    Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận, huyện;

-    Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Lưu ý:

+ UBND thành phố, UBND quận, huyện không ban hành Quy chế cung cấp thông tin vì thông tin của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, UBND, Chủ tịch UBND quận, huyện do Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện cung cấp. Do đó, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện sẽ ban hành Quy chế để thực hiện việc cung cấp các thông tin này.

-    Các cơ quan nhà nước khác: Văn phòng HĐND thành phố; các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân ban hành Quy chế cung cấp thông tin nội bộ theo quy định của Luật.

2.  Thời gian ban hành Quy chế: Trước ngày 01/6/2018.

3.  Hình thức văn bản: Quyết định (hành chính) ban hành Quy chế

4.  Nội dung chính của Quy chế:

Theo điểm h, Khoản 1 Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin, nội dung chính của Quy chế, gồm:

- Xác định các thông tin do cơ quan tạo ra;

-   Xác định các thông tin do cơ quan nắm giữ; (áp dụng đối với Văn phòng UBND thành phố; Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; UBND cấp xã)

-   Quy định đơn vị làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan;

-   Quy định việc phối hợp giữa đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và đơn vị đã tạo ra thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin được yêu cầu cung cấp;

-   Quy định việc phân loại thông tin:

+ Thông tin cung cấp không kèm theo điều kiện;

+ Thông tin được cung cấp có điều kiện;

+ Thông tin không được cung cấp.

-   Quy định việc công khai thông tin:

+ Hình thức công khai;

+ Việc cập nhật thông tin để công khai: thông tin được tạo ra từ khi Luật có hiệu lực; thông tin tạo ra trước khi Luật có hiệu lực.

-   Quy định trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin của công dân giữa đơn vị đầu mối cung cấp thông tin với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin, đơn vị tạo ra thông tin, các đơn vị có liên quan.

-   Ngoài những nội dung chính nêu trên, trong quá trình xây dựng Quy chế, cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết: về tổ chức thực hiện, biện pháp bảo đảm thi hành; về trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị liên quan.

5.Công khai danh mục thông tin:

Các cơ quan, địa phương thực hiện công khai danh mục thông tin đã được quy định cụ thể trong Quy chế nội bộ trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để người dân biết, thực hiện quyền tiêp cận thông tin. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2018.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tư pháp để được hướng dẫn. số ĐT: 3.641586; 0989.189.979 (Đ/c Phạm Thị Nhung - Phó trưởng Phòng XD&KTVBQPPL)./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020