Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312402
Khách trực tuyến : 4343
Thành viên trực tuyến : 12
 
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
18/07/2019 - 16:39

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 11/7/2019, Chính phủ đã ban hành Ngh đnh số 63/2019/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Ngh đnh này quy đnh v các hành vi vi phm hành chính, hình thc x pht, mc x pht, bin pháp khc phc hu qu, thm quyn lp biên bn vi phm hành chính và thm quyn x pht vi phm hành chính trong các lĩnh vc sau đây: (1) Qun lý, s dng tài sn công ti cơ quan, t chc, đơn v; tài sn d án s dng vn nhà nước; tài sn được xác lp quyn s hu toàn dân và tài sn kết cu h tng do Nhà nước đu tư, qun lý; (2) Thc hành tiết kim, chng lãng phí; (3) D tr quc gia; (4) Kho bc nhà nước.

Theo Nghị định này, đối tượng áp dụng bao gồm: (1) Cá nhân, t chc có hành vi vi phm hành chính trong lĩnh vc qun lý, s dng tài sn công; thc hành tiết kim chng lãng phí; d tr quc gia; kho bc nhà nước. T chc gm: Cơ quan nhà nước; Đơn v lc lượng vũ trang nhân dân; Đơn v s nghip công lp; Cơ quan Đng Cng sn Vit Nam; T chc chính tr - xã hi, t chc chính tr xã hi - ngh nghip, t chc xã hi, t chc xã hi - ngh nghip, t chc khác được thành lp theo quy đnh ca pháp lut v hi; Doanh nghip, t chc, cá nhân khác có liên quan; (2) Người có thm quyn x pht và t chc, cá nhân có liên quan đến vic x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này.

Trường hp cán b, công chc, viên chc thc hin hành vi vi phm khi đang thi hành công v, nhim v và hành vi vi phm đó thuc công v, nhim v được giao theo văn bn quy phm pháp lut hoc văn bn hành chính do cơ quan, người có thm quyn ban hành thì không b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này mà b x lý theo quy đnh ca pháp lut v cán b, công chc, viên chc. Cơ quan nhà nước thc hin hành vi vi phm thuc nhim v qun lý nhà nước được giao thì không b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này mà b x lý theo quy đnh ca pháp lut có liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định t chc, cá nhân b x pht vi phm hành chính theo quy đnh ti Ngh đnh này không được s dng tin ngân sách nhà nước hoc tin có ngun gc t ngân sách nhà nước đ np pht và khc phc hu qu do hành vi vi phm ca mình gây ra. Trường hp x pht t chc thì sau khi chp hành quyết đnh x pht, t chc b x pht xác đnh cá nhân có li gây ra vi phm hành chính đ xác đnh trách nhim pháp lý, bao gm c vic np li khon tin pht và khc phc hu qu do hành vi vi phm ca mình gây ra tương ng vi mc đ vi phm ca cá nhân đó theo quy đnh ca pháp lut và Quy chế qun lý, s dng tài sn công ca t chc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019 và thay thế Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước và Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

            Tài liệu đính kèm: Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:42)
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:38)
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(13/11/2019 - 07:12)
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp(11/10/2019 - 16:40)
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/10/2019 - 09:35)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp(24/09/2019 - 08:24)
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/09/2019 - 08:22)
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(29/08/2019 - 08:08)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều(07/08/2019 - 08:04)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ(08/07/2019 - 14:35)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài