Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 3814
Thành viên trực tuyến : 0
 
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
29/08/2019 - 08:08

Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ngày 25/7/2019, B trưởng B Tư pháp đã ban hành Quyết đnh s 1696/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuc phm vi chc năng qun lý ca B Tư pháp. Quyết đnh này có hiu lc t ngày 16/8/2019.

Theo đó, trên cơ s khon 3 Điu 14 Lut H tr doanh nghip nh và va năm 2017; Điu 13 Ngh đnh s 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 ca Chính ph hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khon 2, 4 Điu 9 Ngh đnh s 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 ca Chính ph v h tr pháp lý cho doanh nghip nh và va, Bộ trưởng Bộ Tư pháp công b02 th tc hành chính mi trong lĩnh vc h tr pháp lý cho doanh nghip nh và va do B Tư pháp qun lý, gồm: (1) Thủ tục đ ngh h tr chi phí tư vn pháp lut cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; (2) Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính này như sau:

* Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghip nh và va tiếp cn mng lưới tư vn viên pháp lut theo lĩnh vc qun lý ca b, cơ quan ngang b thông qua danh sách tư vn viên pháp lut được đăng ti trên Cng thông tin ca b, cơ quan ngang b đó. Sau khi tha thun dch v tư vn pháp lut vi tư vn viên pháp lut phù hp thuc mng lưới tư vn viên pháp lut theo quy đnh ti khon 1 Điu 9 Ngh đnh s 55/2019/NĐ-CP, doanh nghip nh và va gi h sơ trc tiếp hoc qua dch v bưu chính hoc bng phương thc đin t đến b, cơ quan ngang b đ ngh h tr chi phí tư vn pháp lut v v vic, vướng mc. H sơ đ ngh bao gm:

- T khai xác đnh doanh nghip siêu nh, doanh nghip nh, doanh nghip va theo mu được quy đnh ti Ngh đnh s 39/2018/NĐ-CP hoc văn bn quy phm pháp lut sa đi, b sung hoc thay thế Ngh đnh này;

- Bn chp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip;

- Hp đng dch v tư vn pháp lut gia tư vn viên pháp lut và doanh nghip nh và va, trong đó nêu rõ ni dung tư vn, phí dch v tư vn.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ, cơ quan ngang bộ xem xét thông báo bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 và các quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

* Thủ tục đề nghị thanh toán chi phí hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trường hp được b, cơ quan ngang b đng ý h tr chi phí tư vn pháp lut và sau khi có văn bn tư vn pháp lut ca tư vn viên pháp lut thì doanh nghip nh và va gi h sơ đ ngh thanh toán chi phí tư vn pháp lut v vic, vướng mc được h tr. H sơ thanh toán bao gm:

- Văn bn tư vn pháp lut, bao gm 01 bn đy đ và 01 bn đã loi b các thông tin v bí mt kinh doanh ca doanh nghip;

- Văn bn đ ngh thanh toán chi phí tư vn pháp lut có xác nhn ca tư vn viên pháp lut và doanh nghip nh và va được tư vn, trong đó có vin dn s và ngày ca văn bn đng ý theo quy đnh ti khon 3 Điu này, tên người th hưởng và s tài khon, ngân hàng ca người th hưởng;

- Hóa đơn tài chính theo quy đnh ca pháp lut.

Trong vòng 10 ngày làm vic k t ngày nhn được đ h sơ theo quy đnh, b, cơ quan ngang b thanh toán chi phí h tr tư vn v vic, vướng mc cho doanh nghip nh và va theo đ ngh thanh toán.

Trong thi hn 15 ngày làm vic k t ngày thanh toán chi phí h tr tư vn v vic, b, cơ quan ngang b gi văn bn tư vn pháp lut đã loi b các thông tin v bí mt kinh doanh ca doanh nghip theo quy đnh ti đim a khon 4 Điu 9 Ngh đnh s 55/2019/NĐ-CP cho B Tư pháp và B Kế hoch và Đu tư đ đăng ti lên Trang thông tin đin t h tr pháp lý cho doanh nghip và cng thông tin quc gia h tr doanh nghip nh và va.

Theo Quyết đnh, doanh nghip được min phí, l phí thc hin 02 th tc hành chính này; s lượng h sơ là 01 b và được np trc tiếp hoc thông qua bưu chính đến b, cơ quan ngang b.

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 1696/QĐ-BTP ngày 25/7/2019 của Bộ trưởngBộ Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:42)
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:38)
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(13/11/2019 - 07:12)
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp(11/10/2019 - 16:40)
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/10/2019 - 09:35)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp(24/09/2019 - 08:24)
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/09/2019 - 08:22)
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(29/08/2019 - 08:08)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều(07/08/2019 - 08:04)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ(08/07/2019 - 14:35)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài