Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 5349
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
24/09/2019 - 08:22

Thông tư hướng dn cơ chế x lý ri ro ca qu bo lãnh tín dng cho doanh nghip nh và va

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019.

Thông tư này gồm 3 Chương, 20 Điều, hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ bảo lãnh tín dụng) đối với các khoản nợ của bên được bảo lãnh tại Quỹ bảo lãnh tín dụng sau khi được Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

Một số nội dung liên quan đến y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương (sau đây gi chung là y ban nhân dân cp tnh) được quy định tại Thông tư này như sau:

- Về thi đim xem xét x lý ri ro quy định như sau: Đi vi vic xem xét x lý ri ro thuc thm quyn x lý ca Ch tch y ban nhân dân cấp tnh, thi đim xem xét x lý ri ro được thc hin theo tng đt, ti thiu sáu (06) tháng/ln trên cơ s đ ngh ca Ch tch Qu bo lãnh tín dng.

- Về chế đ thông tin, báo cáo quy định như sau:

+ Đnh kỳ hng năm, Qu bo lãnh tín dng báo cáo tình hình trích lp, s dng Qu d phòng ri ro bo lãnh và kết qu x lý ri ro theo mu ti Ph lc s 1 đính kèm Thông tư này, gi y ban nhân dân cp tnh nơi Qu bo lãnh tín dng trc thuc và B Tài chính đ theo dõi, giám sát theo quy đnh.

+ Qu bo lãnh tín dng có trách nhim báo cáo vi cp có thm quyn trong trường hp phát sinh yêu cu đt xut.

- Về thẩm quyền xem xét, quyết định biện pháp xóa nợ lãi: Căn cứ điều kiện xem xét xóa nợ lãi quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 57/2019/TT-BTC và tình hình tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định biện pháp xóa nợ lãi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 37 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng.

- Về thẩm quyền xem xét, quyết định biện pháp xóa nợ gốc: Căn cứ điều kiện xem xét xóa nợ gốc quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 57/2019/TT-BTC và tình hình tài chính của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định biện pháp xóa nợ gốc theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 37 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP.

- Về việc s dng Qu d phòng ri ro bo lãnh quy định như sau:

+ Qu bo lãnh tín dng được s dng Qu d phòng ri ro bo lãnh đ x lý ri ro đi vi bin pháp xóa n gc, bán n (trong trường hp giá bán n thp hơn giá tr s sách phn n gc ca khon n) theo quy đnh ti Thông tư này.

+ Trường hp Qu d phòng ri ro bo lãnh không đ bù đp nhng ri ro t các khon n ca khách hàng phát sinh trong năm thì s xem xét ly t ngun Qu d phòng tài chính theo quy đnh ti khon 3 Điu 43 Ngh đnh s 34/2018/NĐ-CP ca Chính ph.

+ Trường hp Qu d phòng ri ro bo lãnh và Qu d phòng tài chính không đ bù đp nhng ri ro t các khon n ca khách hàng phát sinh trong năm thì Qu bo lãnh tín dng báo cáo, đ xut y ban nhân dân cp tnh cân đi t ngun ngân sách đa phương, cp b sung Qu d phòng ri ro bo lãnh đ x lý ri ro phát sinh theo đúng quy đnh ca pháp lut.

- Về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định các biện pháp xử lý rủi ro theo quy định tại Thông tư này;

+ Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và hướng dẫn, đề nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ Quỹ bảo lãnh tín dụng trong công tác thu hồi nợ và xử lý nợ;

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã hoặc phường hoặc quận hoặc huyện nơi khách hàng tổ chức sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện xác nhận thiệt hại của khách hàng về tài sản, hàng hóa do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh.

Tài liệu đính kèm: Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ Tài chính.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:42)
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:38)
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(13/11/2019 - 07:12)
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp(11/10/2019 - 16:40)
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/10/2019 - 09:35)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp(24/09/2019 - 08:24)
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/09/2019 - 08:22)
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(29/08/2019 - 08:08)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều(07/08/2019 - 08:04)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ(08/07/2019 - 14:35)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài