Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4089
Thành viên trực tuyến : 0
 
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp
11/10/2019 - 16:40

Đơn vị: SỞ TƯ PHÁP                                                                                                                                                                                                        

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH, PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN,

XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

Lĩnh vực: TƯ PHÁP 

STT

Tên loại văn bản

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

 

1.       

Luật

24/2008/QH12

13/11/2008

Quốc hội

Luật Quốc tịch việt Nam

 

2.       

Luật

56/2014/QH13

24/6/2014

Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

 

3.       

Luật

60/2014/QH13

20/11/2014

Quốc hội

Hộ tịch

 

4.       

Luật

52/2014/QH13

19/6/2014

Quốc hội

Hôn nhân và Gia đình

 

5.       

Luật

52/2010/QH12

17/6/2010

Quốc hội

Nuôi con nuôi

 

6.       

Nghị định

19/2011/NĐ-CP

21/3/2011

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

 

7.       

Nghị định

126/2014/NĐ-CP

31/12/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

 

8.       

Nghị định

123/2015/NĐ-CP

15/11/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

 

9.       

Nghị định

78/2009/NĐ-CP

22/9/2009

Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

 

10.   

Nghị định

97/2014/NĐ-CP

17/10/2014

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

 

11.   

Nghị định

24/2019/NĐ-CP

05/3/2019

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về Luật Nuôi con nuôi

 

12.   

Thông tư

15/2015/TT-BTP

16/11/2015

Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ

 

13.   

Thông tư liên tịch

05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA

01/3/2010

Liên Bộ Tư pháp- Ngoại Giao-Công an

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

 

14.   

Thông tư liên tịch

05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

31/01/2013

Liên Bộ Tư pháp- Ngoại Giao-Công an

Sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số  05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 sủa Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch

 

15.   

Luật

65/2006/QH11

29/6/2006

Quốc hội

Luật sư

 

16.   

Luật

11/2017/QH14

20/6/2017

Quốc hội

Trợ giúp pháp lý

 

17.   

Luật

13/2012/QH13

20/6/2013

Quốc hội

Luật Giám định tư pháp

 

18.   

Luật

20/2012/QH13

20/11/2012

Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

 

19.   

Luật

53/2014/QH13

20/6/2014

Quốc hội

Luật Công chứng

 

20.   

Luật

01/2016/QH14

17/11/2016

Quốc hội

Luật Đấu giá tài sản

 

21.   

Luật

28/2018/QH14

15/6/2018

Quốc hội

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

 

22.   

Nghị định

62/2017/NĐ-CP

16/5/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

 

23.   

Nghị định

22/2017/NĐ-CP

24/02/2017

Chính phủ

Quy định về hòa giải thương mại

 

24.   

Nghị định

144/2017/NĐ-CP

15/12/2017

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

 

25.   

Nghị định

85/2013/NĐ-CP

29/7/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

 

26.   

Nghị định

77/2008/NĐ-CP

16/7/2008

Chính phủ

Về tư vấn pháp luật

 

27.   

Nghị định

123/2013/NĐ-CP

14/10/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật luật sư

 

28.   

Nghị định

137/2018/NĐ-CP

08/10/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật luật sư (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2018)

 

29.   

Nghị định

23/2015/NĐ-CP

16/02/2015

Chính phủ

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

 

30.   

Nghị định

29/2015/NĐ-CP

15/3/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

 

31.   

Thông tư

11/2012/TT-BTP

30/10/2012

Bộ Tư pháp

Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

 

32.   

Thông tư

06/2015/TT-BTP

15/6/2015

Bộ Tư pháp

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

 

33.   

Thông tư liên tịch

23/2014/TTLT-BTP-BNV

22/12/2014

Liên Bộ Tư pháp-Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

34.   

Quyết định

1769/2015/QĐ-UBND

30/7/2015

UBND thành phố Hải phòng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hải phòng

 

35.   

Luật

80/2015/QH13

22/6/2015

Quốc hội

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

36.   

Nghị định

34/2016/NĐ-CP

14/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

37.   

Quyết định 

2795/2016/QĐ-UBND

14/11/2016

UBND thành phố Hải phòng

Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Hải phòng

 

38.   

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

03/11/2017

UBND thành phố Hải phòng

Ban hành quy định về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải phòng

 

39.   

Luật

14/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 

40.   

Luật

35/2013/QH13

20/6/2013

Quốc hội

Hòa giải cơ sở

 

41.   

Quyết định

14/2019/QĐ-TTg

13/3/2019

Thủ tướng Chính phủ

Về việc xây dựng, quản lý khai thác Tủ sách pháp luật

 

42.   

Nghị định

15/2014/NĐ-CP

27/02/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở

 

43.   

Nghị định

28/2013/NĐ-CP

04/4/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 

44.   

Luật

28/2009/QH12

17/6/2009

Quốc hội

Lý lịch tư pháp

 

45.   

Nghị định

111/2010/NĐ-CP

23/11/2010

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

 

46.   

Thông tư

06/2013/TT-BTP

06/02/2013

Bộ Tư pháp

Về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu Lý lịch tư pháp

 

47.   

Thông tư liên tịch

04/2012/BTP-TANDTC-VKSTC-BCA-BQP

10/5/2012

Liên Bộ tư pháp- Tòa án nhân dân tối cao-Công an-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Quốc phòng

Về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp

 

48.   

Nghị định

54/2014/NĐ-CP

29/5/2014

Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động Thanh tra

 

49.   

Luật

15/2012/QH13

20/6/2012

Quốc hội

Xử lý vi phạm hành chính

 

50.   

Luật

54/2014/QH13

23/6/2014

Quốc hội

Hải quan (sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 122, đoạn đầu khoản 1 điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính )

 

51.   

Luật

18/2017/QH14

21/11/2017

Quốc hội

Thủy sản (sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 24 của Luật xử lý vi phạm hành chính )

 

52.   

Nghị định

81/2013/NĐ-CP

19/7/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

 

53.   

Nghị định

221/2013/NĐ-CP

30/12/2013

Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

54.   

Nghị định

02/2014/NĐ-CP

10/01/2014

Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng, thi hành ban hành xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giao dục bắt buộc

 

55.   

Nghị định

136/2016/NĐ-CP

09/9/2016

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 cảu Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

56.   

Nghị định

97/2017/NĐ-CP

18/8/2017

Chính phủ

Sửa đổi, bổ úng một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

 

57.   

Nghị định

59/2012/NĐ-CP

23/7/2012

Chính phủ

Về Theo dõi thi hành pháp luật

 

58.   

Nghị định

111/2013/NĐ-CP

30/9/2013

Chính phủ

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại, xã, phường, thị trấn

 

59.   

Nghị định

56/2016/NĐ-CP

29/6/2016

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ

 

60.   

Thông tư

14/2014/TT-BTP

15/5/2014

Chính phủ

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2013 của Chính phủ

 

61.   

Thông tư

16/2018/TT-BTP

14/12/2018

Bộ Tư pháp

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

 

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:42)
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước(15/01/2020 - 09:38)
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh(13/11/2019 - 07:12)
Danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành, phục vụ kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019 lĩnh vực tư pháp(11/10/2019 - 16:40)
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/10/2019 - 09:35)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp(24/09/2019 - 08:24)
Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(24/09/2019 - 08:22)
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp(29/08/2019 - 08:08)
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều(07/08/2019 - 08:04)
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước(18/07/2019 - 16:39)
Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(09/07/2019 - 16:35)
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ(08/07/2019 - 14:35)
Chuyển trang    
Trang số:  1/29
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài