Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312456
Khách trực tuyến : 8192
Thành viên trực tuyến : 21
 
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
23/12/2019 - 16:17

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ và điểm cầu tại các tỉnh, thành phố; Đồng chí Trương Hòa Bình     - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chủ trì Hội nghị.


PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Hội nghị đã tiến hành đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Với quan điểm “PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”, ngay sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư được ban hành, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị tới cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của bộ, ngành, đoàn thể mình và các tầng lớp nhân dân dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan ngày càng được nâng lên; PBGDPL đã thực sự trở thành một nội dung của công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Nhiều điểm sáng trong công tác PBGDPL

Theo Báo cáo tổng kết của Bộ Tư pháp, thời gian qua, tình hình vi phạm do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm. Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018, đã có 8.805 xã/11.147 đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 79%.                                                         

Thể chế, chính sách về PBGDPL đã cơ bản hoàn thiện. Sự ra đời của Luật PBGDPL năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý vững chắc cho lĩnh vực này, giúp cho công PBGDPL được triển khai đồng bộ thống nhất, xuyên suốt trên phạm vi cả nước. Nhiều chương trình, đề án, kế hoạch trung hạn, dài hạn và hằng năm về PBGDPL được ban hành, tổ chức thực hiện tập trung nguồn lực với nhiều giải pháp đột phá nhằm tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. 

Nội dung, hình thức PBGDPL ngày càng đa dạng, sát với nội dung, đối tượng, địa bàn. Việc triển khai công tác này được gắn với việc tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin đưa công tác PBGDPL dần đi vào chiều sâu, thực chất, phát huy hiệu quả trên thực tế. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác PBGDPL.

Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được triển khai đồng bộ trên cả nước từ năm 2013 đã thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng. Từ đó, ý thức tự tìm hiểu pháp luật để sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên. Tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật giảm dần, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác PBGDPL trong đời sống pháp luật của đất nước.

Một số hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL. Trong đó, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị đối với công tác PBGDPL vẫn chưa đầy đủ, thậm chí vẫn còn quan niệm PBGDPL là nhiệm vụ của ngành tư pháp. Ở một số nơi, cách thức PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chậm đổi mới hoặc chưa phù hợp với nội dung, tính chất của đối tượng, địa bàn. Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù đã được quan tâm nhưng chưa có chiều sâu; việc huy động các nguồn lực chưa đạt nhiều kết quả cụ thể, ứng dụng công nghệ thông tin chưa thực sự mạnh mẽ; xây dựng, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật hiệu quả chưa cao... Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành mặc dù đã được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của đất nước trong tình hình mới. Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa hoặc vùng có địa bàn khó khăn…

Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu: Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN với vị trí là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là khâu đầu tiên của hoạt động thi hành pháp luật, gắn với đặc thù của Việt Nam về văn hóa, điều kiện kinh tế-xã hội mang tính chất vùng miền; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt. Theo đó, xác định đổi mới công tác PBGDPL ở nước ta hiện nay là yêu cầu mang tính tất yếu khách quan, nhất là trước bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế nhằm xây dựng một xã hội đề cao các giá trị của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trên tinh thần dân chủ, pháp quyền trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội để sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật thực sự trở thành nhu cầu tự thân, hàng ngày của mỗi người. Đồng thời, đổi mới giáo dục pháp luật phải dựa trên nguyên lý lý luận gắn liền với thực tiễn, thực hành, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình, giáo dục xã hội; chú trọng đổi mới công tác PBGDPL trên báo chí, các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. 

Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật cũng cần chủ động tham gia, sử dụng không gian mạng xã hội, internet, truyền thông một cách sâu, rộng, hướng đến các đối tượng cụ thể, các giới, các ngành, các lĩnh vực để thực hiện nhiệm vụ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Trong đó, chú ý khu vực trường học, khu công nghiệp, người công nhân, người lao động...

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu cần phối kết hợp giữa triển khai công tác PBGDPL với hoạt động hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để gắn kết chặt chẽ hơn công tác PBGDPL với hoạt động thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật. Đánh giá công tác PBGDPL là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật.


Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan trong triển khai các nhiệm vụ công tác, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, cấp ủy đảng đối với công tác PBGDPL nói riêng, tổ chức thi hành pháp luật nói chung.

Cũng tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng vinh dự là một trong những cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020(14/02/2020 - 17:10)
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế(07/02/2020 - 07:59)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020(31/12/2019 - 16:46)
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(23/12/2019 - 16:17)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp(10/12/2019 - 17:19)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(14/11/2019 - 11:13)
Giải bóng đá Khối Nội chính mở rộng năm 2019(25/09/2019 - 14:48)
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023(02/08/2019 - 16:18)
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(27/07/2019 - 07:47)
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân(25/07/2019 - 09:06)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 16:36)
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa(09/07/2019 - 16:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020