Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312456
Khách trực tuyến : 7351
Thành viên trực tuyến : 18
 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
14/02/2020 - 17:10

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 06/HD-CĐVC ngày 28/11/2019 của Công đoàn viên chức thành phố về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Vừa qua, Công đoàn cơ quan Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị.Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Trong năm 2019, Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả như sau:

Thứ nhất, giáo dục, vận động công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn

Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và lãnh đạo các đơn vị, các tổ công đoàn cùng với việc quan tâm công tác giáo dục, vận động, đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo, và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Vận động đoàn viên Công đoàn bằng hành động thiết thực, tập trung bám sát nhiệm vụ công tác được Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Thứ hai, tham gia thực hiện cải cách hành chính, chống lãng phí, tiêu cực

Công đoàn cơ quan đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy trình hoá các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, công chức, kết hợp với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào quản lý hoạt động. 100% đoàn viên công đoàn đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; nội dung của bản cam kết đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội dung và đã thể hiện tính nghiêm túc nếu cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thứ ba, công tác thi đua - khen thưởng

Trong năm 2019, hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” của thành phố; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Tư pháp; Sở đã phát động nhiều phong trào thi đua ngay từ đầu năm và trong các dịp lễ lớn của đất nước, thành phố gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở. Các tổ công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo đơn vị, đăng ký các danh hiệu thi đua, xây dựng nền nếp, kỷ luật công tác trong cơ quan, đơn vị.

Năm 2019, nhiều tập thể và cá nhân đã được Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen.

Thứ tư, chăm lo đời sống, bảo đảm lợi ích của người lao động

Công đoàn cơ quan Sở và các Tổ Công đoàn đã thường xuyên quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị. Công đoàn Sở thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ tài chính công đoàn. Thực hiện thường xuyên việc thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau, thai sản, xây dựng gia đình, hoặc khi gia đình cán bộ, công chức viên chức có việc hiếu và thực hiện chế độ dưỡng sức hàng năm đối với cán bộ công chức; Tặng quà cán bộ, công chức nhân dịp ngày lễ, tết, ngày Quốc khánh 2-9, ngày Quốc tế lao động 1-5. Quan tâm, động viên đến con đoàn viên công đoàn như tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và trao phần thưởng cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên, nữ công, Chi Hội Luật gia, Hội Cựu Chiến binh cũng được Công đoàn cơ quan hỗ trợ kinh phí; các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể thao trong cơ quan được duy trì.

Thứ năm, công tác kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan

Công đoàn Sở đã giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở. Thường xuyên động viên, khuyến khích cán bộ - đoàn viên công đoàn tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Về phương hướng, hoạt động năm 2020, quán triệt sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đoàn kết, nhất trí, giỏi về chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm với công việc. Tổ chức học tập các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Công đoàn cấp trên và các văn bản pháp luật mới ban hành. Tăng cường tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam, về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và quyền lợi, trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn.

- Tổ chức vận động đoàn viên, công đoàn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao. Cùng với tổ chức chính quyền quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Làm cho CBCCVC nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, nhất là trong cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Gắn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” với việc học tập làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn cơ quan ngày một tốt hơn; Tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, lành mạnh, hiệu quả. Phát huy vai trò đại diện của công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ, các quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị. Chủ động trong việc phối hợp với chính quyền vận động cán bộ, công chức, viên chức triệt để tiết kiệm chi tiêu hành chính, tranh thủ các nguồn thu để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Đẩy mạnh hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, bồi dưỡng công tác Công đoàn cho Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan và các Tổ trưởng, Tổ phó Công đoàn.

- Tổ chức vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ công chức, viên chức cơ quan học tập nâng cao trình độ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao nhiệm vụ công tác của ngành, cơ quan trong điều kiện hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.


Tại Hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở đã thống nhất ký giao ước thi đua và thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2020./.  

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020(14/02/2020 - 17:10)
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế(07/02/2020 - 07:59)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020(31/12/2019 - 16:46)
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(23/12/2019 - 16:17)
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp(10/12/2019 - 17:19)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11(14/11/2019 - 11:13)
Giải bóng đá Khối Nội chính mở rộng năm 2019(25/09/2019 - 14:48)
Chương trình phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân thành phố và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023(02/08/2019 - 16:18)
Hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(27/07/2019 - 07:47)
Kiểm tra công tác Tư pháp tại quận Lê Chân(25/07/2019 - 09:06)
Bộ Tư pháp sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019(18/07/2019 - 16:36)
Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa(09/07/2019 - 16:37)
Chuyển trang    
Trang số:  1/25
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020