Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312408
Khách trực tuyến : 5669
Thành viên trực tuyến : 1
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng
23/09/2019 - 16:15

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân đòi hỏi không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và Nhà nước phải quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bằng pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng, là “cầu nối” để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Do đó, việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng luôn được các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đoàn thể quan tâm thực hiện.


1. Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác PBGDPL của Ngành Tư pháp

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 09/12/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 05/3/2004 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành nhiều Quyết định, Đề án, Chương trình, Kế hoạch về tuyên truyền, PBGDPL dài hạn, hàng năm để tổ chức thực hiện.

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện khá phong phú, đa dạng với nhiều hình thức khác nhau và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp thành phố đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều mô hình PBGDPL, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Tăng cường trao đổi, đối thoại, thảo luận, giải đáp những yêu cầu từ phía người được tuyên truyền, nâng cao tính chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức pháp luật. Nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả đang được triển khai thực hiện như: Tuyên truyền thông qua các Hội nghị tập huấn; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh công cộng, thông qua việc biên soạn và phát hành các loại tài liệu pháp luật, qua hoạt động phối hợp liên ngành trong công tác truyên truyền, PBGDPL, qua các hội thi, cuộc thi về tuyên truyền PBGDPL có ứng dụng công nghệ thông tin... Sở Tư pháp thành phố đã tổ chức 04 hội nghị, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở, các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng viên, quản tài viên, giám định viên, tư vấn viên...). Trung bình mỗi lớp tập huấn thu hút từ 350 đến 500 đại biểu tham dự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, PBGDPL vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, các tầng lớp nhân dân chưa cao nên tình trạng vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong các lĩnh vực trật tự xã hội, xây dựng, đất đai, giao thông, quản lý đô thị; đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở các ngành, các cấp và báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được bổ sung nhưng còn chưa đáp ứng được yêu cầu, một số còn hạn chế do gặp khó khăn trong việc cập nhật các thông tin pháp luật và khả năng truyền đạt; chưa có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với người làm công tác PBGDPL; cán bộ pháp chế ở các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế còn kiêm nhiệm nên chưa chuyên tâm với công tác pháp chế; công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù chưa được thường xuyên, liên tục, chủ yếu là qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho một số đối tượng: người khuyết tật, người nghèo, người có công với cách mạng…; kinh phí dành cho công tác tuyên truyền pháp luật còn hạn chế so với nhiệm vụ PBGDPL.

2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Trước yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trước xu thế hội nhập toàn diện đời sống kinh tế xã hội đất nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, vấn đề nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL để qua đó củng cố, tăng cường hiệu lực pháp luật ngày càng trở nên cấp thiết, quan trọng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cần phát huy tốt vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, do vậy phải có sự quan tâm, chỉ đạo từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện để đưa công tác PBGDPL đi vào nề nếp. Đồng thời, xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật từ khi mới phát sinh.

Tại Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng….”. Vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác này, quản lý xã hội bằng pháp luật luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác PBGDPL với phương thức lãnh đạo đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đồng thời, xây dựng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Hai là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL

Những người làm công tác tham mưu về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chính là những người có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Do đó, trước hết, cần quan tâm đến việc nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ này; chú trọng hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Khuyến khích các tuyên truyền viên pháp luật tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hàng năm phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Phát huy đầy đủ vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị gắn với lĩnh vực hoạt động chuyên môn được phân công; có kế hoạch rà soát, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, ưu tiên từ nguồn tại chỗ để phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

Ba là, tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp PBGDPL cho phù hợp với yêu cầu hiện nay

Nội dung giáo dục pháp luật cần được đổi mới thường xuyên theo hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu kiến thức cơ bản về pháp luật, mà còn phải thiết thực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để một mặt nâng cao trình độ nhận thức cho các đối tượng, mặt khác giúp họ có khả năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Trên cơ sở nội dung giáo dục pháp luật đã được cung cấp, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phải biên soạn lại cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, trình độ nhận thức, tính chất công việc của từng đối tượng. Định kỳ có tiến hành sơ kết, đánh giá để xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nội dung giáo dục pháp luật thời gian tiếp theo.

Về hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cũng cần được đa dạng hóa. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL thông qua hình thức “truyền thống” như tuyên truyền miệng tại hội nghị, lớp tập huấn, tuyên truyền qua các loại tờ gấp, tờ rơi, sách pháp luật… mà còn có thể sử dụng nhiều cách thức khác, gần gũi, thân thiện với với người nghe hơn như giới thiệu tại các buổi tọa đàm, các buổi nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền qua các mạng xã hội như facebook, zalo; xây dựng các hoạt cảnh tình huống, lời ca, tiếng hát... lồng ghép việc PBGDPL tại các buổi sinh hoạt cộng đồng.

Bốn là, cần nâng cao chất lượng hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở

Hiện nay, Hải Phòng có 2.508 tổ hòa giải với 14.127 hòa giải viên. Hàng năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận gần 4.000 vụ việc hòa giải (chủ yếu các lĩnh vực: Tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình) và tỷ lệ hòa giải thành trên 80% vụ việc. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong toàn quốc về công tác hòa giải ở cơ sở. Do đó, cần phải tận dụng tối đa “thế mạnh” này. Đây là hình thức PBGDPL có tác dụng giáo dục cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp thông qua cách hướng dẫn, thuyết phục các bên tự thương lượng với nhau mà còn xuất phát từ đạo lý, từ tinh thần nhân ái và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.

Đẩy mạnh hoạt động của các Tổ hòa giải, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tăng cường thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, chú trọng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng đặc thù trên địa bàn quận; gắn công tác PBGDPL với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hoá, truyền thống.

Năm là, nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường học

Cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại khóa pháp luật; nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân, môn Pháp luật ở các trường học. Tăng cường công tác xét xử lưu động của Tòa án, góp phần tích cực đối với công tác giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng xét xử cũng có nghĩa là nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật. 

Sáu là, các cấp, các ngành cần bố trí kinh phí phù hợp để hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL để đảm bảo cho các hoạt động này đạt hiệu quả cao; tranh thủ sự hỗ trợ về kinh phí của các tổ chức, cá nhân quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Tập trung thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết để đánh giá lại những việc đã làm được, chưa làm được, đề ra phương hướng giải pháp và xác định nội dung tuyên truyền cho những năm tiếp theo, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL; phê bình, nhắc nhở những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

Bảy là, kết hợp công tác PBGDPL với các hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, tư vấn viên, trợ giúp viên, công chứng viên, giám định viên,...) để nhanh chóng đưa các văn bản pháp luật mới ban hành vào đời sống.

Kết quả của công tác PBGDPL nói chung và công tác tuyên truyền pháp luật nói riêng trên địa bàn thành phố đã góp phần không nhỏ vào việc khẳng định vị thế của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Hải Phòng đã đã trở thành một trong số ít địa phương luôn dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu khẳng định những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã chứng minh điều đó: “Hải Phòng phát triển thì đất nước sẽ phát triển”, “Việc phát triển Hải Phòng không chỉ là của Hải Phòng mà còn là trách nhiệm của Trung ương và các địa phương khác”…Trong thời gian tới, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ(27/12/2019 - 16:28)
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021” (04/12/2019 - 17:14)
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý 2017 tại huyện Kiến Thụy(19/11/2019 - 09:03)
Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:16)
Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019(30/10/2019 - 10:14)
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động(30/10/2019 - 10:11)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng Thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân(30/10/2019 - 10:08)
Chung tay tuyên truyền pháp luật trong nhà trường thông qua hình thức tổ chức “phiên tòa giả định”(30/10/2019 - 10:02)
Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng(03/10/2019 - 16:43)
Thành phố Hải Phòng hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019(24/09/2019 - 08:26)
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam(23/09/2019 - 16:25)
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng(23/09/2019 - 16:15)
Chuyển trang    
Trang số:  1/17
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài