Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312395
Khách trực tuyến : 5919
Thành viên trực tuyến : 3
 
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới
21/12/2018 - 10:26

Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đòi hỏi không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nhà nước phải quản lý mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bằng pháp luật. Việc củng cố và tăng cường công tác pháp chế là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong bối cảnh thực hiện chủ trương đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Thực trạng tổ chức bộ máy và năng lực người làm công tác pháp chế tại thành phố Hải Phòng

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thành lập, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, Phòng Pháp chế được thành lập tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trên địa bàn thành phố, ngày 09/10/2011, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Công văn số 3589/UBND-NC chỉ đạo Sở Nội vụ và Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân kiện toàn tổ chức pháp chế trên địa bàn thành phố. Ngày 18/10/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1756/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức pháp chế, thành lập Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Quyết định số 1820/QĐ-CT ngày 29/10/2012 về việc cho phép thành lập Phòng Pháp chế tại một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện các Quyết định nêu trên, đã có 07/14 Sở của thành phố Hải Phòng thành lập được Phòng Pháp chế là: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch (nay là Sở Văn hóa và Thể thao); Công thương, và Xây dựng. Phòng Pháp chế đều được bổ sung và bố trí từ 2 đến 3 biên chế chuyên trách để thực hiện công tác pháp chế. Ngoài ra, tại thành phố Hải Phòng còn có đội ngũ cán bộ pháp chế công tác tại các cơ quan khác, như Đội Pháp chế của Công an thành phố… Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các cán bộ đảm nhiệm công tác pháp chế đều có trình độ đại học trở lên, nhiều người trong số đó là cử nhân ngành Luật.

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, Phòng pháp chế tại các Sở nêu trên đã phát huy vai trò trong việc giúp Giám đốc các Sở thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật…, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện cải cách hành chính của thành phố và yêu cầu quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về các chính sách tinh giản biên chế trong bộ máy nhà nước, nhiều văn bản về vấn đề này đã được ban hành như Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ bản không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị (trừ trường hợp lập thêm tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới).

 Ngày 04/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Pháp chế được hiểu là một trong những phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở. Triển khai thực hiện Nghị định, Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn về cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do không được nêu rõ trong Thông tư nên nhiều Phòng Pháp chế đã được thành lập trước đây bị giải thể hoặc sát nhập với các phòng chuyên môn khác; cán bộ làm công tác pháp chế có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững được chuyển sang công tác khác hoặc lĩnh vực khác có chế độ ưu đãi tốt hơn. Từ 07 Sở thành lập được riêng Phòng Pháp chế, đến nay, thành phố Hải Phòng còn 03 Sở duy trì được Phòng Pháp chế, đó là: Phòng Cải cách hành chính và Pháp chế tại Sở Nội vụ, Phòng Tổ chức - Pháp chế tại Sở Văn hóa và Thể thao, Phòng Pháp chế tại Sở Công thương. Tại các cơ quan khác, nhiệm vụ pháp chế được giao cho Thanh tra (như Sở Ngoại vụ); hoặc Văn phòng Sở (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế…).

Trước tình hình trên, hàng năm, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có các văn bản chỉ đạo việc quản lý, sử dụng biên chế làm nhiệm vụ pháp chế tại các Sở, bảo đảm giữ nguyên số lượng biên chế đã được bố trí được sử dụng đúng nhiệm vụ.

Theo Đề án vị trí việc làm của các Sở hiện nay, biên chế cán bộ pháp chế đều được xác định là chuyên trách nhưng thực tế, đa phần đều phải hoạt động kiêm nhiệm, thậm chí, việc thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế là nhiệm vụ thứ yếu. Điều này dẫn đến chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực, các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, chất lượng và hiệu quả chưa cao.

2. Một số kiến nghị, đề xuất

Với thực trạng về tổ chức bộ máy và năng lực của người làm công tác pháp chế như đã nêu trên, trong thời gian tới, để duy trì các tổ chức pháp chế, đồng thời nâng cao chất lượng công tác pháp chế trong tình hình mới, có thể quan tâm xem xét thực hiện một số giải pháp nêu sau:

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác pháp chế; đảm bảo nguồn lực và ngân sách cho công tác pháp chế; thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đối với đội ngũ những người làm công tác pháp chế tại các bộ, ngành, địa phương. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương xây dựng cơ chế thu hút đối với người làm công tác pháp chế nhằm động viên, hỗ trợ tinh thần và nâng cao trách nhiệm của những người làm công tác này.

Thứ hai, với yêu cầu kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế như hiện nay, việc tiếp tục duy trì Phòng Pháp chế riêng trong cơ cấu tổ chức của các Sở là rất khó khăn. Do đó, mô hình Phòng Pháp chế được thành lập kết hợp với một số lĩnh vực chuyên môn khác của các Sở cần được nghiên cứu, xem xét, như: Phòng Tổ chức - Pháp chế của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, Phòng Cải cách hành chính và Pháp chế của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. Do đó, các mô hình Thanh tra - Pháp chế hoặc Văn phòng - Pháp chế cần được các Bộ, ngành nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể để các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống nhất.

Thứ ba, do không còn tổ chức Phòng Pháp chế tại các Sở, một số nhiệm vụ, lĩnh vực công tác nếu vẫn tiếp tục giao các Sở chủ trì sẽ thực hiện không hiệu quả; và trên thực tế chủ yếu vẫn do cơ quan tư pháp cấp tỉnh thực hiện như: công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác bồi thường nhà nước… Do đó, cần nghiên cứu và mạnh dạn chuyển giao nhiệm vụ đối với cơ quan tư pháp, đây cũng là căn cứ để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ sung biên chế chuyên trách đối với Sở Tư pháp.

Thứ tư, các Bộ, ngành cần tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo ngành, lĩnh vực; gắn kết được việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế của các Bộ, ngành với công tác pháp chế của các Sở, ngành, địa phương.

Hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, thì việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ cấu tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ pháp chế là hết sức cần thiết. Việc xây dựng được mô hình tổ chức pháp chế từ Bộ, ngành đến địa phương sẽ bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật được thông suốt từ Trung ương đến địa phương; tăng cường hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Như vậy, công tác pháp chế mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài