Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312404
Khách trực tuyến : 4914
Thành viên trực tuyến : 5
 
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao
27/03/2019 - 07:35

Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và Quyết định số 2795/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố, theo đó giao Sở Tư pháp chủ trì lập và trình Chủ tịch UBND thành phố danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.


Sở Tư pháp đã chủ động rà soát các văn bản do Trung ương ban hành trong năm 2018, gồm: 16 Luật, 14 Nghị quyết của Quốc hội; 01 Pháp lệnh, 07 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 16 Lệnh của Chủ tịch nước; 166 Nghị định của Chính phủ; 54 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở rà soát,  Sở Tư pháp đã lập danh mục cụ thể các Quyết định của UBND thành phố được Trung ương giao quy định chi tiết. Trong đó có những văn bản có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố khi được ban hành, như: Quyết định ban hành Quy định về nội dung và mức hỗ trợ các Chương trình phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu sản phẩm của thành phố Hải Phòng; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố; Quyết định ban hành Quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố…

Ngày 25/01/2019, Sở Tư pháp có Công văn số 140/STP-XD&KTVB gửi lấy ý kiến các sở, ngành; Ngày 07/3/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức họp với các sở, ngành có liên quan thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo sở, ban, ngành; Trưởng phòng pháp chế, Trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ pháp chế của các sở, ban, ngành và đại diện các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, trình ban hành các văn bản trong danh mục. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, về cơ bản, các sở, ngành thống nhất với danh mục văn bản quy định chi tiết các nội dung Trung ương giao trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện trong năm 2019. Từng văn bản đều được xác định rõ về tên gọi, thời gian trình ban hành nhằm đảm bảo tính khả thi cũng như đảm bảo thực hiện các chỉ số cải cách hành chính nói chung và cải cách thể chế nói riêng của thành phố.

 Thời gian các sở, ngành trình UBND thành phố ban hành văn bản được xác định chậm nhất trong tháng 10/2019 để UBND thành phố có thời gian xem xét, ban hành trong năm 2019.

Sau cuộc họp, Sở Tư pháp đã tổng hợp, trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao để các sở, ngành tổ chức thực hiện trong năm 2019./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài