Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312394
Khách trực tuyến : 4606
Thành viên trực tuyến : 2
 
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019
24/06/2019 - 16:37

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019

Ngày 06/6/2019, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 892/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 05 tháng đầu năm 2019

1.1. Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành trong 05 tháng đầu năm 2019: 19 văn bản.

1.2. Số văn bản đã trình UBND thành phố: 16 văn bản.

- UBND thành phố đã ban hành: 07 văn bản (Sở Tài chính 01 văn bản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 văn bản; Sở Xây dựng 01 văn bản; Sở Công thương 01 văn bản; Sở Nội vụ 01 văn bản, Sở Tư pháp 01 văn bản).

- UBND thành phố chưa ban hành: 09 văn bản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02 văn bản; Sở Nội vụ 01 văn bản; Sở Công thương 03 văn bản; Sở Tài chính 03 văn bản).

1.3. Số văn bản chưa trình (quá hạn): 03 văn bản.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 văn bản: Quyết định quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 1639/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 (Sở Tư pháp đang thẩm định lần 2).

- Sở Công thương: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đang thẩm định; Sở Công thương gửi hồ sơ thẩm định tại Công văn 1050/SCT-QLKT ngày 28/5/2019).

- Sở Xây dựng: 01 văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 28/BCTĐ-STP ngày 05/6/2019).

* Như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Sở trong 05 tháng đầu năm hoàn thành là 84,2%; không hoàn thành 16,8%.

2. Kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019:

Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành: 09 văn bản.

1/ Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, viên chức và lao động  hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng (thay thế Quyết định số 2819/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND thành phố).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nội vụ.

2/ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 13/12/2017.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Công thương.

3/ Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tư pháp.

4/ Quyết định quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2013.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường.

5/ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2307/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Văn hóa và Thể thao.

6/ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 26/BCTĐ-STP ngày 04/6/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

7/ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3231/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hải Phòng.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Giao thông vận tải.

8/ Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 25/BCTĐ-STP ngày 04/6/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Ban Quản lý Khu kinh tế.

9/ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố và Quyết định số 2281/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố của UBND thành phố.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ.

* Trình tự, thủ tục thực hiện, hồ sơ thẩm định và thời gian gửi thẩm định đã được Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối với từng văn bản; các văn bản khi trình UBND thành phố, đề nghị các sở, ban, ngành đồng gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện.

Tài liệu đính kèm: Thông báo số 892/TB-STP ngày 06/6/2019 của Sở Tư pháp./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài