Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312396
Khách trực tuyến : 2183
Thành viên trực tuyến : 1
 
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019
04/11/2019 - 08:31

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019

       Ngày 04/10/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1554/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019. Theo đó, Sở Tư pháp thông báo như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019

1.1. Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành trong 9 tháng đầu năm 2019: 41 văn bản.

1.2. Số văn bản đã trình UBND thành phố:34 văn bản.

- UBND thành phố đã ban hành: 24 văn bản (Sở Tài chính 03 văn bản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 văn bản; Sở Nội vụ 01 văn bản; Sở Xây dựng 02 văn bản; Sở Công thương 05 văn bản; Sở Tư pháp 02 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 02 văn bản; Sở Y tế 01 văn bản; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 02 văn bản; Sở Giao thông vận tải 02 văn bản; Ban Quản lý Khu kinh tế 01 văn bản);

- UBND thành phố chưa ban hành: 10 văn bản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01 văn bản; Sở Nội vụ 02 văn bản; Sở Công thương 02 văn bản; Sở Tài chính 01 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 01văn bản; Sở Văn hóa và Thể thao 01 văn bản; Sở Giao thông vận tải 01 văn bản; Sở Khoa học và Công nghệ 01 văn bản);

1.3. Số văn bản chưa trình (quá hạn): 07 văn bản.

- Sở Nội vụ: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, viên chức và lao động  hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 48/BCTĐ-STP ngày 09/9/2019).

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 văn bản:

+ Quyết định quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2013 (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 54/BCTĐ-STP ngày 24/9/2019).

+ Quyết định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố (Chưa gửi hồ sơ thẩm định).

- Sở Xây dựng: 01 văn  bản: Quyết định ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Chưa gửi hồ sơ thẩm định).

- Ban Quản lý Khu kinh tế: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 51/BCTĐ-STP ngày 17/9/2019).

- Sở Du lịch: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã  thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 55/BCTĐ-STP ngày 27/9/2019).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 văn bản: Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình của dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 52/BCTĐ-STP ngày 19/9/2019).

* Như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Sở trong 09 tháng đầu năm hoàn thành là 82,9%; không hoàn thành 17,1%.

2. Kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019:

Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành: 09 văn bản

1/ Quyết định ban hành Quy định cụ thể về thực hiện hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2/ Quyết định ban hành Quy định cụ thể về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình tại Tờ trình số 170/TTr-SNN ngày 03/10/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3/ Quyết định thay thế Quyết định số 2480/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu" thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nội vụ

4/ Quyết định về giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Xây dựng

5/ Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài chính

6/ Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 50/BCTĐ-STP ngày 16/9/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

7/ Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đang thẩm định).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

8/ Quyết định quy định giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

9/ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng chuyên mục "Dân hỏi-Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Thông tin và Truyền thông

* Trình tự, thủ tục thực hiện, hồ sơ thẩm định và thời gian gửi thẩm định đã được Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối với từng văn bản; các văn bản khi trình UBND thành phố, đề nghị các sở, ban, ngành đồng thời gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện.

Sở Tư pháp thành phố xin thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện đúng các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 10/2019(04/11/2019 - 08:31)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019(13/09/2019 - 13:41)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 8/2019(21/08/2019 - 15:19)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 7/2019(25/07/2019 - 09:08)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 05 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 6/2019(24/06/2019 - 16:37)
Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 5/2019(20/05/2019 - 10:40)
Sở Tư pháp tổ chức họp với các sở, ngành thống nhất danh mục văn bản QPPL của UBND thành phố quy định chi tiết các nội dung được giao(27/03/2019 - 07:35)
Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 (06/03/2019 - 15:23)
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2019(27/02/2019 - 07:27)
Họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật(25/01/2019 - 13:52)
Đổi mới công tác pháp chế trên địa bàn thành phố để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới(21/12/2018 - 10:26)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về đánh giá tác động chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(21/12/2018 - 10:21)
Chuyển trang    
Trang số:  1/8
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020
Lịch tiếp công dân Qúy I/2020
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật Giao thông đường bộ
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ngành Tư pháp thành phố giai đoạn 2019-2021”
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Tuyên truyền pháp luật hộ tịch tại UBND xã Tân Tiến
Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng luật sư tư vấn đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài