Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 611
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Công chứng số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 thành phố Hải Phòng
09/04/2019 - 16:21
Chức năng nhiệm vụ của phòng Công chứng số 1, số 2, số 3, số 4 và số 5 thành phố Hải Phòng

a. Chức năng:

Phòng Công chứng có chức năng công chứng các hợp đồng, giao dịch mà theo quy định pháp luật phải công chứng hoặc người dân, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu công chứng; góp phần bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy các giao lưu dân sự, kinh tế, thương mại phát triển, phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp và vi phạm pháp luật, hỗ trợ quản lý nhà nước và hỗ trợ hoạt động tư pháp.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1.      Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng, báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2.      Thực hiện công chứng các hợp đồng, giao dịch theo theo quy định pháp luật phải công chứng hoặc người dân, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu công chứng bao gồm:

2.1. Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản và quyền tài sản;

2.2. Công chứng di chúc, nhận lưu giữ di chúc;

2.3. Công chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản;

2.4. Công chứng văn bản bán đấu giá tài sản, các hợp đồng, giao dịch khác về kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh, dịch vụ;

2.5. Công chứng các hợp đổng, giao dịch phi tài sản do pháp luật quy định;

2.6. Công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ, cấp bản sao văn bản công chứng những hợp đồng, giao dịch do Phòng Công chứng đã thực hiện công chứng và đang lưu trữ hồ sơ công chứng;

2.7. Công chứng các việc khác do pháp luật quy định.

3. Tham mưu, đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp để góp phần tăng cường quán lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động công chứng của các Phòng Công chứng trên địa bàn thành phố.

4. Đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về việc công chứng, xác minh tài sản. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan nhũng vấn đề thi hành pháp luật về công chứng.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luât và trước Giám đốc Sở Tư pháp về viêc công chứng của Công chứng viên; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của Phòng hoặc của Công chứng viên gây ra trong quá trình thực hiện công chứng.

6. Quản lý và lưu trữ hồ sơ công chứng theo quy định pháp luật.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về công chứng, pháp luật về khiếu nại, tố cáo đối với những việc do Phòng thực hiện công chứng.

8. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Phòng theo quy định và theo yêu cầu của sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân thành phố, Vụ Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp.

9. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Phòng theo quy định pháp luật và theo phân cấp.

10. Đề xuất việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác công chứng của Phòng.

  11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Giám đốc sở Tư pháp giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng./.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020