Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 978
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật
09/04/2019 - 16:26
Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

a. Chức năng:

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, công tác theo dõi thi hành pháp luật, tham mưu, tư vấn, hướng dẫn áp dụng, thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc Sở về các dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy hoạch 5 năm, hàng năm của Sở liên quan đến hoạt động của phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

4. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật.

- Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý các cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

5. Về theo dõi thi hành pháp luật:

-  Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

6. Công tác tham mưu, tư vấn, hướng dẫn việc áp dụng và thi hành pháp luật:

- Tham mưu việc áp dụng và thi hành pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tư vấn, hướng dẫn việc áp dụng và thi hành pháp luật theo đề nghị của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

7. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức đại diện doanh nghiệp tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

8. Phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu với Giám đốc Sở về công tác tổ chức, biên chế, cán bộ của Phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Văn phòng Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

9. Phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách… có nội dung liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của Phòng theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám 
đốc Sở.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020