Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 1138
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật
09/04/2019 - 16:27
Chức năng nhiệm vụ của phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

a. Chức năng

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật và các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc Sở về các dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác thuộc chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy hoạch 5 năm, hàng năm của Sở liên quan đến hoạt động của Phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

4. Về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tham mưu việc đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Ban Thư ký của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Giúp lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố;

- Chuẩn bị nội dung, biên soạn Đề cương, tài liệu phục vụ công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; Biên tập, in và phát hành Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng;

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới do Trung ương ban hành có liên quan đến nhiều đối tượng hoặc phạm vi áp dụng rộng đến các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan;

- Tham mưu về nội dung, chương trình, biện pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Tham mưu với Lãnh đạo Sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

    6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám
đốc Sở.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020