Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 680
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Bổ trợ tư pháp
09/04/2019 - 16:29
Chức năng nhiệm vụ của phòng Bổ trợ tư pháp

a. Chức năng:

Phòng Bổ trợ tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đôc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, đăng ký giao dịch bảo đảm, quản lý thanh lý tài sản, thi hành án dân sự, thừa phát lại và các công tác tư pháp khác được Lãnh đạo Sở giao.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân thành phô dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

2. Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

3. Dự thảo quy hoạch và chính sách phát triển nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại và các nghề bổ trợ tư pháp khác ở địa phương thuộc thẩm quyền của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Tham mưu Lãnh đạo Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác bổ trợ tư pháp ở địa phương.

5. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

6.    Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và chương trình, phân công công tác hàng năm của ngành Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

7. Phối hợp, tham gia xây dựng các dự án, dự thảo văn bản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và các văn bản khác do Lãnh đạo Sở giao.

8. Theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

9. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật:

10. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực trợ giúp pháp lý:

11. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực giám định tư pháp:

12. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực công chửng:

13. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực bán đấu giá tài sản:

14. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực trọng tài thương mại:

15. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm:

16. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực quản lý, thanh lý tài sản:

17. Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về lĩnh vực thừa phát lại:

18. Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện phối hợp quản lý trong công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

19. Phối họp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật tham mưu Lãnh đạo Sở theo dõi việc thi hành pháp luật, phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành được giao.

20. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và tổng hợp số liệu thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của Phòng Bổ trợ tư pháp; xây dựng các báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động về luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, đấu giá tài sản, quản lý thanh lý tài sản và thừa phát lại để Lãnh đạo Sở báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp theo quy định.

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

22. Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp quản lý hoạt động của Đoàn luật sư thành phố, Hội công chứng và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

23. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý đội ngũ công chức và người lao động của đơn vị, đội ngũ cán bộ có chức danh bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

      Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Lãnh đạo Sở giao.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020