Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 993
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
09/04/2019 - 16:32
Chức năng nhiệm vụ của phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a. Chức năng:

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành theo quy định của pháp luật, quản lý công tác pháp chế ngành và các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng các dự thảo quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy hoạch 5 năm, hàng năm của Sở liên quan đến hoạt động của phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định về các lĩnh vực công tác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của phòng.

4. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định các đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố trình theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

- Tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, Bộ Tư pháp; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố do các sở, ban, ngành của thành phố chủ trì soạn thảo.

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tư pháp.

5. Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Kế hoạch kiểm tra văn bản trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện.

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực.

- Tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân thành phố tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

- Kiểm tra theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các quận, huyện;

- Tham mưu Giám đốc Sở đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý văn bản trái pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn Phòng Tư pháp quận, huyện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do cấp mình ban hành và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

6. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân thành phố Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hàng năm trên địa bàn thành phố và tổ chức thực hiện..

- Cho ý kiến về kết quả rà soát của các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

- Tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và của Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

7. Về công tác quản lý pháp chế ngành:

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm trên địa bàn thành phố; các biện pháp xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

- Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các doanh nghiệp của thành phố.

- Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các doanh nghiệp của thành phố.

8. Công tác quản lý hệ cơ sở dữ liệu pháp luật:

- Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố thu thập và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Bảo đảm an toàn tài khoản quản trị được cấp.

9. Quản lý công chức theo quy định và theo sự phân công của Giám đốc Sở; quản lý tài sản, phương tiện làm việc giao cho phòng sử dụng.

  10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Giám đốc Sở.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020