Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 312460
Khách trực tuyến : 1085
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở
09/04/2019 - 16:35
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Sở

a. Chức năng:

Văn phòng Sở Tư pháp có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Giám đốc Sở trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động chung của các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc sở, các Phòng Tư pháp, các tổ chức Pháp chế sở, ngành, các tổ chức bổ trợ Tư pháp; giúp Giám đốc Sở điều phối, đôn đốc hoạt động cụ thể của các đơn vị thuộc ngành trong việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được ban hành; tổng hợp thông tin, phối hợp với các đơn vị đề xuất với Giám đốc các biện pháp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; là đầu mối phối hợp trong quan hệ với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác văn thư-lưu trữ; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử; quản lý và thực hiện quản lý công tác tài chính, sử dụng tài sản công; công tác hành chính, quản trị, phục vụ, phòng cháy, chữa cháy; công tác quân sự, an ninh bảo vệ cơ quan, giữ gìn, trật tự, vệ sinh môi trường cơ quan Sở.

b. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc ngành tham mưu xây dựng và chuẩn bị các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, năm, 6 tháng, quý, hàng tháng, trình Giám đốc Sở quyết định ban hành; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc quyết định; đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Sở, của Ngành.

2. Tổng hợp thông tin, báo cáo kết quả các mặt hoạt động của Sở, Ngành; chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Sở, của Ngành theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3. Tham mưu với Giám đốc Sở trong việc tổ chức thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành thực hiện chỉ đạo của Giám đốc sở về công tác tổ chức cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

4. Trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở.

5. Là thường trực Hội đồng thi đua-khen thưởng của Ngành, tham mưu giúp Giám đốc Sở, Hội đồng thi đua-khen thưởng Ngành trong việc theo dõi, tổng hợp và thực hiện các nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng của các tập thể và cá nhân trong toàn Ngành.

6. Tham mưu với Giám đốc Sở chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Tham mưu với Giám đốc Sở các biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ về công tác văn thư-lưu trữ; quản lý con dấu, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản của Sở; quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định; trực tiếp in ấn, sao chụp và gửi các văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Lãnh đạo sở và các phòng nghiệp vụ Sở.

8. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm thông suốt các phương tiện thông tin của Sở; đẩy mạnh ứng dụng tin học vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ đắc lực công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở; là Thường trực Ban chỉ đạo hệ thống thông tin điện tử, Ban biên tập Website của Sở Tư pháp.

9. Chủ trì, làm đầu mối và phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp nhận yêu cầu, cung cấp thông tin của các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

10. Giúp Giám đốc Sở quản lý, thực hiện công tác kế toán, tài chính theo quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan tài chính hướng dẫn các đơn vị thuộc sở trong việc quản lý, xây dựng, lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền quyết định; quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của sở theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước; đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của cơ quan Sở.

11. Quản lý tài sản (kể cả các tài sản có được từ các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước cấp), đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; tham mưu đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức cơ quan Sở; nghiên cứu, đề xuất các kế hoạch đầu tư, quản lý vốn đầu tư, quản lý công tác xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; mua sắm tài sản, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

12. Chỉ đạo công tác bảo vệ cơ quan Sở, đảm bảo trật tự, an toàn, phòng chống cháy, nổ, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động theo nội quy của cơ quan Sở.

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc họp, buổi làm việc, tiếp khách… theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

14. Bảo đảm các chế độ đối với cán bộ, công chức được cử đi công tác; các tổ chức, cá nhân đến làm việc với Sở Tư pháp.

15. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu được Giám đốc Sở giao.
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng hành nghề công chứng khóa IX
UBND thành phố phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
Đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Thông báo về việc đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước
Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch
Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2020
Về việc Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020