Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145923
Khách trực tuyến : 1483
Thành viên trực tuyến : 0
 
Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt
21/05/2018 - 09:38

8. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt.

* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng (Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị thành phố).

- Bước 2: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ

- Bước 3: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ dự án và có văn bản thẩm định trình UBND thành phố.

- Bước 4: UBND thành phố gửi 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời hạn quy định.

- Bước 5: Trên cơ sở văn bản thẩm định và văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND thành phố xem xét, chấp thuận dự án.  UBND thành phố trao văn bản chấp thuận dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan hành chính và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.

- Bước 6: Chủ đầu t­ư nhận kết quả tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng.

* Cách thức thực hiện:

 - Qua Bưu điện hoặc Trụ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng.

- Việc gửi hồ sơ giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc gửi qua đường văn thư.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận dự án.

+ Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

+  Các văn bản pháp lý có liên quan.

- Số lượng hồ sơ:

Số lượng hồ sơ trình thẩm định: 15 (bộ).

* Thời hạn giải quyết:

Không quá 37 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian gửi hồ sơ qua đường văn thư), trong đó:

- Thời gian xem xét hồ sơ, chuẩn bị công văn gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng là 7 ngày kể từ ngày nhận được công văn và 15 bộ hồ sơ dự án hợp lệ của Chủ đầu tư;

- Thời gian Bộ Xây dựng có trách nhiệm trả lời tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến;

- Thời gian UBND thành phố xem xét, chấp thuận dự án tối đa là 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Xây dựng.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Thành phố

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại & Du lịch Hải Phòng.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có liên quan

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận dự án hoặc không chấp thuận dự án của UBND thành phố.

* Lệ phí:

- Thực hiện theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình đề nghị chấp thuận đầu tư (theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Không có

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

- Quyết định 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng


TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

Hải Phòng, ngày …… tháng …. năm ……

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án) ….

Kính gửi: UBND thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị;

   Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
   Căn cứ Quyết định số….. ngày……của (Cơ quan có thẩm quyền) về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị…. (tên khu vực phát triển đô thị);

   Các căn cứ pháp lý khác có liên quan….

   (Tên chủ đầu tư)……....trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư thực hiện dự án (tên dự án)…….. và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, quyết định chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)……..) với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án:

2. Tên chủ đầu tư:

3. Địa Điểm, ranh giới và diện tích chiếm đất toàn bộ dự án:

4. Mục tiêu của dự án:

5. Hình thức đầu tư:

6. Nội dung sơ bộ dự án (công việc, sản phẩm...):

7. Khái toán tổng mức đầu tư:

8. Nguồn vốn đầu tư:

9. Thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến; phân kỳ đầu tư (nếu có):

10. Phương thức giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (nếu có):

11. Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê hoặc đóng góp tài chính (nếu có):

12. Các công trình hạ tầng được chuyển giao cho Nhà nước:

13. Các đề xuất hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với dự án theo quy định:

14. Các đề xuất của Chủ đầu tư về nghĩa vụ đóng góp đối với Nhà nước, địa phương:

15. Dự kiến đơn vị quản lý hành chính đối với dự án. Đề xuất các quy định về phối hợp quản lý hành chính, chuyển giao hành chính, an ninh và dịch vụ công ích giữa chủ đầu tư với các cơ quan địa phương có liên quan trong quá trình thực hiện đến khi hoàn thành dự án.

Trên đây là các nội dung về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)...Chủ đầu tư... kính trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng … xem xét, quyết định chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án)........ (hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan/cá nhân có liên quan;
- Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ(Chữ ký, họ và tên, dấu)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Thông tin khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà tại Dự án Hoàng Huy Riverside
Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 07/08/09 và Quí III năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động xây dựng
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông tin địa chỉ nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tập đoàn Vingroup- CTCP.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2019
Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà và đã thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở khu chung cư Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thanh phố Hải Phòng ( Đợt 3)
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Ngành Xây dựng
Công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực giá trị pháp lý Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/11/2009 của UBND Thành phố.
Đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 10/ 2019
Danh sach thí sinh dự thi sát hạch tháng 10-2019 - SXD Hải Phòng
Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019