Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 145921
Khách trực tuyến : 954
Thành viên trực tuyến : 1
 
Lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật dân sự (sửa đổi)
18/03/2015 - 14:15
Lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật dân sự (sửa đổi)


Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi); Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Sở Xây dựng triển khai lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), cụ thể như sau:

  1. Nội dung lấy ý kiến:

a) Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm: Quy định chung; Quyền sở hữu và các vật quyền khác; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; Điều khoản thi hành; Kỹ thuật trình bày các quy định của Bộ luật dân sự. Trong đó, tập trung vào các vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến theo Kế hoạch của Chính phủ;

b)  Lấy ý kiến chuyên sâu vào 03 vấn đề: Chủ thể của quan hệ dân sự; Về sở hữu và các quyền dân sự.

(Gửi kèm đề cương tham gia ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) để lấy ý kiến nhân dân là bản dự thảo được đăng tải toàn văn trên Báo Nhân dân, Trang thông tin điện tử của Quốc hội (http://duthaoonline.quochoi.vn), Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn - Mục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi); Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (http://www.moi.gov.vn) - Mục lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, Cổng thông tin điện tử của HĐND, UBND thành phố, Cổng thông tin của Sở Xây dựng Hải Phòng để phục vụ cho việc lấy ý kiến.

2. Đối tượng lấy ý kiến:

- Cán bộ, công chức của Sở Xây dựng.

- Cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị trực thuộc.

3. Hình thức lấy ý kiến

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức:

- Góp ý bằng văn bản;

- Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

4. Thời gian lấy ý kiến

a) Thời gian gửi văn bản tham gia ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) của các đơn vị, cá nhân gửi về Phòng Pháp chế trước ngày 28/3/2015 (đề nghị gửi bản điện tử về email: nguyenthuy8882@gmail.com).

b) Thời gian Phòng Pháp chế tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng, gửi Sở Tư pháp trước ngày 31/3/2015.

c) Sau thời hạn trên, tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp ý kiến về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) thì gửi đến Bộ Tư pháp trước ngày 20 tháng 09 năm 2015 theo địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc qua hộp thư điện tử: boluatdansu@moj.gov.vn. Các ý kiến góp ý sẽ được nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện việc tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc gửi về Phòng Pháp chế tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ  CƯƠNG NỘI DUNG THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI

 DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI).

 

1. Đánh giá chung đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

a. Những ưu điểm của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

-  Nội dung dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) có phù hợp với những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng hay không ?

- Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) có phù hợp với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hay không?

- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) có giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Bộ luật dân sự hay không?

- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) có đảm bảo tính dự báo và ổn định lâu dài không?

b. Những điểm còn hạn chế của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Ý kiến cụ thể về nội dung của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2.1 Các ý kiến tham gia cào các vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến:

2.1.1 Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự:

2.2.2 Về quyền nhân thân:

2.2.3 Về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức:

2.2.4 Về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu:

2.2.5 Về hình thức sở hữu:

2.2.6 Về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác:

2.2.7 Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi:

2.2.8 Về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản:

2.2.9 Về thời hiệu:

Đối với mỗi vấn đề nêu trên, đề nghị đánh giá các nội dung sau:

- Ưu điểm:

- Hạn chế:

- Những nội dung tán thành:

- Những nội dung không tán thành và lý do:

- Những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi:

- Những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi):

3. Ý kiến tham gia vào các vấn đề chuyên sâu của thành phố:

3.1 Về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự:

3.2 Về quyền sở hữu:

3.3 Về các quyền dân sự:

Đối với mỗi vấn đề nêu trên, đề nghị đánh giá các nội dung sau:

- Ưu điểm:

- Hạn chế:

- Những nội dung tán thành:

- Những nội dung không tán thành và lý do:

- Những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi:

- Những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi):

4. Ý kiến tham gia vào những quy định cụ thể khác của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi):

- Nêu cụ thể Điều, Khoản, Điểm cần sửa đổi; phương án sửa đổi và lý do của việc sửa đổi.

- Nêu cụ thể Điều, Khoản, Điểm cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi):

5. Về kỹ thuật lập pháp.

- Có đánh giá cụ thể về bố cục và kết cấu, vị trí của các phần, chương, mục, điều, khoản, điểm của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

- Có đánh giá cụ thể về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).*Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Bộ luật dân sự (sửa đổi) - Vui lòng bấm vào tên để tải văn bản liên quan!

- Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiên Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sụ (sửa đổi)

- Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

- Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi

- Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Tin mới
Tập Chỉ số giá xây dựng tháng 07/08/09 và Quí III năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thông báo danh sách các cá nhân tham dự kỳ thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 12/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân hoạt động xây dựng
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Thông tin địa chỉ nhà ở đã bán cho cá nhân, tổ chức nước ngoài tập đoàn Vingroup- CTCP.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 11/ 2019
Danh sách khách hàng đăng ký mua nhà và đã thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở khu chung cư Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thanh phố Hải Phòng ( Đợt 3)
Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 của Ngành Xây dựng
Công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Công bố công khai việc chấm dứt hiệu lực giá trị pháp lý Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/11/2009 của UBND Thành phố.
Đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.
Thông báo lịch thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tháng 10/ 2019
Danh sach thí sinh dự thi sát hạch tháng 10-2019 - SXD Hải Phòng
Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ thi tuyển, xét tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019
Quyết định Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4/2019, tháng 5/2019, tháng 6/2019 và Quý II năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng