Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 11715
Thành viên trực tuyến : 22
 
Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn (KTTV) đối với tổ chức, cá nhân
27/06/2017 - 09:28

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường. Cán bộ tiếp nhận đối soát thành phần hồ sơ, nếu đầy đủ thì lập Phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả, luân chuyển hồ sơ đến Chi cục Biển và Hải đảo để giải quyết; trường hợp chưa đủ theo danh mục hồ sơ thì trả lại đồng thời hướng dẫn tổ chức bổ sung theo quy định.

- Bước 2: Chi cục trưởng Chi cục Biển và Hải đảo giao Phòng Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thụ lý hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đáp ứng yêu cầu, Phòng dự thảo văn bản để Chi cục trưởng báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp lại Giấy phép phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn cho tổi chức, cá nhân.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, không đáp ứng yêu cầu, Phòng dự thảo văn bản (trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ) báo cáo Chi cục trưởng có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và hẹn trả kết quả của Sở Tài nguyên và môi trường vào sổ lưu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Giấy phép hoạt ðộng dự báo, cảnh báo khí týợng thuỷ vãn.

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP.

3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

* Lưu ý: Thời hạn giải quyết không tính thời gian tổ chức chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

 

5.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ban, ngành có chuyên môn liên quan và Uỷ ban nhân dân quận/huyện nơi tổ chức xin cấp Giấy phép.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn. 

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp;

- Tổ chức phải có tư cách pháp nhân và nhân lực phù hợp;

- Cá nhân phải có trình độ chuyên môn về chuyên ngành phù hợp và kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khí tượng thuỷ văn. Ngày có hiệu lực 01/7/2016;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn. Ngày có hiệu lực: 01/7/2016.


Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

……, ngày ………. tháng ……… năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(Đề nghị: cấp lần đầu
/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh....

1. Tên tổ chức/cá nhân:

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp giấy phép):

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh:

4. Địa chỉ chính tại:

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail:

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn với các nội dung sau đây:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động)

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai.

 

 

Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép
(Ký tên/đóng dấu)

 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 

Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước số 2 Vĩnh Bảo của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công văn số 341/STN&MT-VP Về việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước sạch Ngọ Dương của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước Minh Tân của Hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài Thắm
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2020
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện trẻ em Hải Phòng