Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 2686
Thành viên trực tuyến : 8
 
Mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2006
13/06/2008 - 15:22

Mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2006 
 
 
1. Mục Tiêu.

1.1 Mục tiêu chung:

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ của ngành do Uỷ ban nhân dân thành phố quy định, từng bước xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường theo hướng chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và hoà nhập vào sự phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường cả nước.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Kiện toàn một bước tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành theo hướng chuyên sâu, làm đúng chức năng, chức trách, phát huy hết năng lực cá nhân cống hiến cho sự nghiệp phát triển ngành từ Sở đến các đơn vị sự nghiệp và phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã.

- Phấn đấu đạt những mục tiêu cụ thể trên các lĩnh vực công tác chuyên môn về quản lý Tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Hưởng ứng chủ đề năm 'Cải cách hành chính' 2006 của Thành phố, hoàn thiện việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các quy định cụ thể hướng dẫn thi hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố. Thực hiện quản lý, điều hành theo quy chế, đúng quy trình, quy phạm.

2. Chỉ tiêu.

2.1 Trong quý I/2006 sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát 37/62 dự án còn lại để lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố ra quyết định thu hồi đất, đồng thời đề xuất hình thức sử dụng quỹ đất sau thu hồi có hiệu quả. Hoàn thiện 5 đấn 7 địa điểm đấu giá quyền sử dụng đất trong đầu năm 2006.

2.2 Xây dựng đề án đo đạc, lập bản đồ địa chính 151 xã, thị trấn còn lại trên địa bàn thành phố. Triển khai đo vẽ bản đồ địa chính cho 30% số xã, thị trấn trong năm 2006.

2.3 Lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam, các cơ sở tôn giá đạt 20%, nâng tổng số tổ chức được cấp giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn thành phố lên 42%.

2.4 3/5 đơn vị sự nghiệp  thuộc Sở, xây dựng quy chế tự chủ tài chính theo Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ, 01 đơn vị xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

2.5 100% cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được xử lý dứt điểm, thu phí đối với 50% cơ sở xả nước vào môi trường theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ. Quan trắc đánh giá với 100% cơ sở đăng ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và được phê duyệt báo cáo Đ.T.M.

3. Giải pháp.

3.1 Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường như: Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm thông tin Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; các phòng quản lý nhà nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ được Thành phố giao.

3.2 Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý về Tài nguyên - Môi trường theo hướng chuyên sâu về nghiệp vụ, thạo về công nghệ, giỏi về chính sách, chuyên môn hoá cán bộ theo phương châm ' Công tâm, thạo việc ', cải thiện và nâng cao uy tín Nhà nước  trong lĩnh vực quản lý tài nguyên đất.

3.3 Lấy công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng về Tài nguyên - Môi trường đối với các tổ chức, công dân là công cụ quan trọng để phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về Tài nguyên - Môi trường; Coi việc thu hồi đất, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, tài nguyên nước là việc làm thường xuyên, đồng hành với việc giải quyết nhanh chóng các nhu cầu giao đất, cho thuê đất, cho phép khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước để đảm bảo sử dụng có hiệu quả,  chống lãng phí các nguồn tài nguyên. Mở rộng việc thanh tra trách nhiệm đối với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường các cấp để chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, tồn tại, khắc phục yếu kém, nhanh chóng đưa công tác quản lý về tài nguyên môi trường vào kỷ cương, pháp luật ngay từ cấp cơ sở, từ đó xây dựng Ngành theo hướng chính qui, hiện đại ngang tầm với các thành phố thuộc Trung ương và trong khu vực.

3.4 Tăng cường công tác pháp chế, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố, như : Quy trình Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Quy định về công tác kiểm kê, lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường và kiện toàn tổ chức làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; Thẩm định, cấp đăng ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Khai thác khoáng sản và khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; Quy trình về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ; Xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai đến các tổ chức và công dân để người sử dụng đất hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo qui định của pháp luật về Tài nguyên - Môi và trường, thông qua những việc làm cụ thể để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

3.5 Cùng Sở Nội vụ hướng dẫn thành lập Văn phòng dăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân, tạo công cụ cho việc hình thành thị trường bất động sản thông qua các yếu tố : Xác lập quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất; Định giá đất; Thông tin đất đai và  xây dựng sàn giao dịch bất động sản.

3.6  Rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 cùng với việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 theo luật định, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố; Xây dựng quy hoạch về bảo vệ môi trường, Quy hoạch tổng thể khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước và quy hoạch vùng cấm khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch tỏng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

3.7 Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo qui chế Một cửaaaa trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành kiện toàn thổ chức hoạt động của bộ phận 'Nhận và trả kết quả' theo đúng quyết định số 181/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và quyết định số 293/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố; Triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của Sở trên cơ sở 2 nguồn hỗ trợ của Ngân hàng thế giới (W.B) và Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tranh thủ các nguồn tài chính của Trung ương và các tổ chức quốc tế để đến năm 2007 các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện được đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin đủ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 

Tin mới
Thông báo về việc lập Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Hồng Đức
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Tài nguyên và Môi trường hạng III
Hội nghị Tuyên truyền, phổ biên Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết
Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đo Đạc và Bản đồ
Kế hoạch 48/KH-STN&MT ngày 30/10/2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019 và năm 2020
Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 Về việc phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" của Sở Tài nguyên và Môi trường
Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Luật khiếu nại số 02/2011/QH13
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13
Luật nhà ở số 65/2014/QH13
Luật Đo đạc và Bản đồ số 27/2018/QH14
Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14