Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 154533
Khách trực tuyến : 1530
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005
16/08/2008 - 16:03
 
Thông tin nhận định tình hình hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2005

1. Ưu điểm.

1.1 Được Thành uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, từng bước đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường trên nhiều mặt như: Tổ chức bộ máy và cán bộ, điều kiện làm việc, kinh phí để từng bước khắc phục những tồn tại, yếu kém đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường vào nề nếp đạt hiệu quả bước đầu.

1.2 Kịp thời triển khai một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào công tác tài nguyên - môi trường từ Thành phố đến cơ sở. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong công tác Tài nguyên - Môi trường đã được quyết định và triển khai thực hiện đạt kết quả, bước đầu hình thành những yếu tố của thị trường quyền sử dụng đất, tạo cơ hội cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà đầu tư, tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố.

1.3 Chủ động cùng các ngành, cấp trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên Môi trường và UBND thành phố, đã được thông qua Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 5 khoá 13.

1.4 Xây dựng chương trình hành động thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường thành phố đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 22/NQ-TU của Thành ủy Hải Phòng.

1.5 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên - môi trường, bước đầu đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc hạn chế vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của ngành.

1.6 Xây dựng, trình thành phố ban hành một số Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy chế đấu giá đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; Tham gia xây dựng giá đất năm 2006; Các quy trình về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất dai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước; Mẫu hoá hồ sơ về các lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

2. Những hạn chế.

2.1 Một số mặt công tác còn triển khai chậm chưa đáp ứng yêu cầu khách quan của quản lý như: Thể chế hoá các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Môi trường, Luật Khoáng sản; Đặc biệt công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính quá chậm so với yêu cầu quản lý, hệ thống hồ sơ địa chính cấp xã chưa được cập nhật, chỉnh lý biến động kịp thời, thường xuyên.

2.2 Công tác thanh tra, kiểm tra còn yếu, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và phát triển kinh tế. Hiệu quả sử dụng thấp, còn để lãng phí đất; Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, lấn chiếm đất đai, cố tình dây dưa không nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn diễn ra khá phổ biến, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

2.3 Trang thiết bị còn thiếu, năng lực cán bộ chuyên môn còn yếu chưa được đào tạo kịp thời. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên - Môi trường ở các huyện, quận, thị xã chậm thành lập làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

2.4 Công tác đấu giá đất chậm triển khai, một mặt do phải điều chỉnh lại cơ chế, chính sách theo quy định mới của Chính phủ, mặt khác thị trường đất đai, bất động sản dịu lắng nhiều sau điều chỉnh giá đất tăng từ sau 01/01/2005; Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng chưa giải quyết xong ở các điểm chuẩn bị đấu giá. Cơ chế quản lý, khai thác sử dụng những diện tích đất đã thu hồi chưa được cụ thể hoá, còn nhiều bất cập trong viẹc tính toán hoàn trả những khoản đâuf tư hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

2.5 Chậm xây dựng chức năng nhiệm vụ của Ngành trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành cho nên chậm kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, chậm ban hành quy chế hoạt động của các phòng, ban và đơn vị sự nghiệp; Kỷ luật hành chính chưa được duy trì tốt, một số ít cán bộ, công chức còn thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đã để xảy ra một số sai lầm dẫn đến khuyết điểm.

3. Nguyên nhân.

3.1 Nguyên nhân khách quan:

Tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý đất đai ở các cấp có nhiều biến động, chưa được kiện toàn kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhận thức của người sử dụng đất về chính sách pháp luật còn hạn chế, thiếu hợp tác trong công tác kiểm kê bồi thường để giải phóng mặt bằng, gây nhiều khó khăn làm chậm triển khai nhiều dự án đầu tư. Nhiều dự án đã được giao đất, thuê đất nhưng khả năng vốn đầu tư rất hạn chế, không thực hiện ngay việc bồi thường để giải phóng mặt bằng, tiến hành đầu tư không đúng tiến độ như dự án được duyệt.

Đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường còn rất hạn hẹp, một số doanh nghiệp có công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sản xuất ít hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp thay đổi công nghệ. Nhận thức trách nhiệm của nhiều đơn vị, cá nhân về bảo vệ môi trường còn bị coi nhẹ, sự phối hợp trong việc đôn đốc thực hiện của các cơ quan, ngành chủ quản còn hạn chế, ít tạo điều kiện để doanh nghiệp cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh.

Công tác thể chế hoá chính sách pháp luật ở Thành phố chưa được điều chỉnh, bổ sung kịp thời trước các diễn biến khách quan, sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương chưa được chặt chẽ, chưa chủ động tìm các giải pháp thích hợp để giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc.

3.2 Nguyên nhân chủ quan:

Công tác tổ chức, sắp xếp lại bộ máy còn chậm, trình độ năng lực cán bộ trong ngành còn yếu, còn thiếu, đặc biệt là cán bộ làm công tác Tài nguyên - Môi trường cấp xã chưa được đào tạo cơ bản.

Công tác quan trắc môi trường mới chỉ tập trung chủ yếu trong khu vực các quận nội thành, các vùng có nguy cơ ô nhiễm cao như các khu vực làng nghề chưa được quan trắc, qua kết quả quan trắc môi trường chưa đưa ra được những đề xuất, dự báo mang tính chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường chưa trở thành việc làm thường xuyên của các ngành, các cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất ,sử dụng các nguồn tài nguyên chưa được các cấp tiến hành thường xuyên phát hiện những vi phạm để xử lý chấn chỉnh kịp thời.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, vận hành các hệ thống giảm thiểu còn chưa được thường xuyên, đầy đủ. Đặc biệt hầu hết không tuân thủ chế độ quan trắc, báo cáo định kỳ, chỉ thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý. Hơn nữa do chủ yếu khai thác bằng các biện pháp thô sơ, đặc biệt ô nhiễm về bụi, gây ra tại nơi khai thác và dọc theo đường vận chuyển, mật độ giao thông lớn, các phương tiện chuyên chở vật liệu lại thô sơ, không phủ bạt, chở quá tải, đã gây ô nhiễm nặng cho các tuyến đường giao thông. Hầu hết các đơn vị đều chưa thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường.

Kinh phí đầu tư cho công tác quản lý sự nghiệp về Tài nguyên và Môi trường còn nhiều hạn chế.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 

Tin mới
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với nhà máy nước sạch Ngọ Dương của Công ty TNHH dịch vụ Đại Quyết
Quyết định về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với Nhà máy nước Minh Tân của Hộ kinh doanh cá thể Ninh Hoài Thắm
Thủ tục hành chính thẩm quyền cấp Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Cấp Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng; điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở
Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển thành phố Hải Phòng
Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Thông báo việc thực hiện báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco
Lịch tiếp công dân Quý I năm 2020
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của bệnh viện trẻ em Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước của Văn Phòng Cảng - Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép của Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
Thông báo về việc thực hiện lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Chợ Cầu Vồng do Công ty Thương mại Hải Hưng Thịnh làm chủ đầu tư
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ