Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy
01/10/2019 - 09:03
            Ngày 19/8/2019, Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1549-QĐ/TU về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáoThành ủy cụ thể như sau:

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy; là cơ quan thường trực một số Ban Chỉ đạo của Thành ủy thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

Điều 2. Nhiệm vụ                      

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trên địa bàn thành phố. Dự báo những diễn biến, xu hướng chính trị tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Đánh giá hoạt động nghiên cứu, đề xuất các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, cơ chế, chính sách, giải pháp trong lĩnh vực tuyên giáo trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và tổ chức thực hiện; sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố.

c) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng.

d) Nghiên cứu, tham mưu Thành ủy chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền, các hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo ở địa phương đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Khi cần thiết, chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra về mặt quan điểm chính trị, tư tưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản… thuộc phạm vi phụ trách.

đ) Giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố. Tổ chức và chỉ đạo hoạt động mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên theo phân cấp.

e) Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

g) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

h) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Thành ủy; bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trường chính trị Tô Hiệu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

c) Hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ quận, huyện, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đảng bộ xã, phường, thị trấn.

3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

4. Phối hợp

a) Với các cơ quan liên quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương; quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản.

b) Với các cơ quan chức năng tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan trong khối tuyên giáo trực thuộc Thành ủy.

c) Với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành ủy; đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

d) Với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, giúp Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

đ) Với Văn phòng Thành ủy giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế

1. Lãnh đạo Ban: Gồm Trưởng Ban và từ 2 đến 3 Phó Trưởng Ban.

2. Các đơn vị trực thuộc, gồm:

- Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng;

- Phòng Tuyên truyền, Báo chí, Xuất bản;

- Phòng Khoa giáo;

- Phòng Văn hóa, Văn nghệ và Dư luận xã hội;

- Phòng Tổng hợp.

Phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.

3. Biên chế: Theo Thông báo giao biên chế hàng năm của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn

1. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố.

2. Được yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan liên quan bàn về nội dung liên quan đến lĩnh vực Tuyên giáo.

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; Ban Tuyên giáo Trung ương

a) Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy; thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ thành phố.

b) Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đối với Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

2. Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

a) Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các cấp ủy, tổ chức đảng; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn, góp ý trong thực hiện về công tác chuyên môn và công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp.

b) Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Thành ủy giao.

c) Phối hợp trao đổi thông tin; chuẩn bị nội dung, đề án phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo. Ký kết một số chương trình phối hợp có liên quan đến lĩnh vực công tác tuyên giáo theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

3. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố

 Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố là quan hệ phối hợp.

a) Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu thuộc lĩnh vực của mình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước; thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Tại kỳ họp do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố bàn về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy được mời tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Ban Tuyên giáo làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

4. Đối với cấp ủy và bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy; Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy

a) Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn trong việc thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ theo phân cấp.

b) Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

c) Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Ban Tuyên giáo Thành ủy theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 119-QĐ/TU ngày 04/4/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2. Căn cứ Quyết định này, Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng chuyên môn, từng chức danh, vị trí việc làm trong cơ quan; có lộ trình giảm cấp phó các đơn vị trực thuộc, đến hết năm 2020 đảm bảo số lượng theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 


 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Hội thi Báo cáo viên giỏi Khu vực I năm 2019(04/12/2019 - 07:21)
Vòng sơ khảo Hội thi báo cáo viên thành phố(09/10/2019 - 17:12)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành ủy(01/10/2019 - 09:03)
Hội nghị tập huấn các chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cơ sở(25/12/2018 - 17:18)
Giao ban báo chí tuần thứ 32(13/08/2018 - 14:34)
Giao ban báo chí tuần thứ 23(08/06/2018 - 10:47)
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên tháng 5(24/05/2018 - 08:34)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ - tầm nhìn vượt trước thời gian(12/11/2017 - 10:45)
Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng – thực trạng và một số vấn đề đặt ra(12/11/2017 - 07:37)
Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 45 năm 2017(05/11/2017 - 08:47)
Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an Thành phố ký kết chương trình phối hợp công tác(13/10/2017 - 07:46)
Hội nghị báo cáo viên tháng 8: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động đối ngoại trọng tâm của Đảng(24/08/2017 - 16:12)
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Hải Phòng
Thành phố tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Canh Tý 2020
Tiếp xúc Ban liên lạc cựu cán bộ thành phố Hải Phòng tại thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Thành phố tiếp xúc, chúc Tết đại biểu Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, tiếp xúc nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Huyện đảo Bạch Long Vĩ: Mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết 52-NQ-TW của Bộ Chính trị
Quận ủy Hồng Bàng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân
Huyện ủy An Dương triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020
Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Hải Phòng, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đối với Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc