Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy
01/10/2019 - 08:02

            Ngày 19/8/2019, Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 1548-QĐ/TU về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy cụ thể như sau:

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hàng ngày.

2. Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Thành ủy; trực tiếp quản lý tài chính của Thành ủy và các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chức phục vụ cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy tổ chức thực hiện chương trình công tác; xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; sắp xếp chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế làm việc và chương trình công tác; thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy; phối hợp và điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy. Chủ trì phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.

b) Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy và hoạt động của các cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan thuộc Thành ủy. Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy và theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thực hiện công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho Thành ủy viên và các tổ chức. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

c) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi của Thành ủy và các ban Thành ủy; quản lý, khai thác mạng cơ yếu của Thành ủy. Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của đảng bộ.

d) Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc thẩm quyền thu thập của lưu trữ lịch sử đảng bộ thành phố, bao gồm tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

đ) Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; hành chính, quản trị, tài vụ phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy. Thực hiện thẩm tra quyết toán tài chính ngân sách đảng của các tổ chức đảng và đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; đồng thời, bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho các cơ quan trực thuộc Thành ủy theo phân công, phân cấp.

e) Tham gia tổ chức, phục vụ đại hội đảng bộ thành phố; chủ trì phục vụ hội nghị Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các hội nghị do Thường trực Thành ủy triệu tập, các cuộc làm việc của Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy.

g) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng cấp ủy.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, tài sản của Đảng ở các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và văn phòng cấp ủy cấp dưới; nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương theo quy định của pháp luật về lưu trữ, các quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng; công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác cơ yếu cho văn phòng cấp ủy cấp dưới và các cơ quan đảng thuộc Thành ủy.

b) Thực hiện kiểm tra, giám sát về nghiệp vụ văn phòng và công tác tài chính - kế toán ở các đảng bộ và tổ chức trực thuộc Thành ủy.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

3. Thẩm định, thẩm tra

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về: Yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và các lĩnh vực khác theo sự phân công của Thường trực Thành ủy trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

4. Phối hợp

a) Với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất một số chủ trương của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

b) Với các cơ quan liên quan xây dựng một số đề án, văn bản, chương trình hành động do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao; biên tập hoặc thẩm định văn bản trước khi Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy ban hành.

c) Với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác cán bộ theo quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; trong việc quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Thành ủy theo phân cấp.

d) Với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy để tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương và Thành ủy về công tác xây dựng đảng; về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy.

đ) Với cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án cho các cơ quan đảng theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao.

a) Trong khi chưa có trụ sở chung của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Thành ủy; kiến nghị với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực thành ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy giúp Thường trực Thành ủy tổ chức tiếp công dân.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy: Gồm Chánh Văn phòng và không quá 3 Phó Chánh Văn phòng.

2. Các đơn vị trực thuộc, gồm:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Quản trị;

- Phòng Tài chính Đảng;

- Phòng Hành chính - Cơ yếu - Lưu trữ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Nhà khách Thành uỷ.

Phòng và tương đương có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng.

3. Biên chế: Gồm biên chế được giao của Văn phòng Thành ủy năm 2019 và biên chế tiếp nhận từ các cơ quan chuyển về gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn

1. Chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong tham mưu, đề xuất và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Được yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Được cử cán bộ dự các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban ngành, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan liên quan bàn về nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn do cơ quan mình phụ trách.

4. Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền của chủ thể kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Mục 1, Phần I Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Điều 5. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Văn phòng Trung ương Đảng

a) Văn phòng Thành ủy chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy; thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy các vấn đề thuộc trách nhiệm, lĩnh vực được phân công.

b) Văn phòng Thành ủy chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đối với Văn phòng Trung ương Đảng theo quy định.

2. Đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố là quan hệ phối hợp.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Đối với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố

Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố là quan hệ phối hợp.

a) Văn phòng Thành ủy phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu thuộc lĩnh vực của mình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 b) Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố bàn về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực phụ trách thì đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy được mời dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết, lãnh đạo Văn phòng làm việc trực tiếp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

4. Đối với cấp ủy và bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

a) Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn trong việc thực hiện công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ theo phân cấp.

b) Quan hệ giữa Văn phòng Thành ủy với bộ phận tham mưu, giúp việc cấp ủy trực thuộc Thành ủy là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

c) Văn phòng quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Văn phòng Thành ủy theo quy định.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1311-QĐ/TU ngày 28/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Thành ủy.

2. Căn cứ Quyết định này Văn phòng Thành ủy thực hiện:

- Xây dựng và ban hành Quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc, từng chức danh, vị trí việc làm trong cơ quan; có lộ trình giảm cấp phó các đơn vị trực thuộc, đến hết năm 2020 đảm bảo số lượng theo quy định;

- Nhận bàn giao các nhiệm vụ theo quy định để triển khai thực hiện; tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức, viên chức, từ các cơ quan điều chuyển sang; xây dựng Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Thành ủy để đảm bảo hoạt động được thông suốt.

3. Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

 


 

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Đảng bộ xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
Thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019 (Kèm đơn phúc khảo)
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố năm 2019 (Kèm đơn phúc khảo)
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự Lễ giao nhận quân tại huyện Vĩnh Bảo
Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí
Chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Ánh sáng niềm tin” Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ Tại Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
Bản tin công tác Dân vận số 08 - 2020
Lời chúc Tết của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhân dịp năm mới Canh Tý 2020
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Hải Phòng
Thành phố tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp xuân Canh Tý 2020