Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Thành uỷ
30/08/2017 - 15:44

THÀNH UỶ HẢI PHÒNG

*

Số 119-QĐ/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 QUYẾT ĐỊNH

về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy

của Ban Tuyên giáo Thành uỷ

_______

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ”;

- Căn cứ Thông báo số 14-TB/TU ngày 17/02/2016 Kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện Quy định số 219-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và báo cáo của Ban Tổ chức Thành uỷ.

BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng ở Đảng bộ thành phố.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

Điều 2: Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá trong địa bàn thành phố. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố.

c) Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

d) Tham gia với chính quyền thành phố trong việc vận dụng, thể chế các quy định của Thành uỷ và cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

đ) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:  

a) Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thành phố về thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Thành uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện.

c) Tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do thành phố quản lý.

d) Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ quận, huyện và đảng bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

đ) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ thành phố và đất nước.

3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ thành phố trước khi trình Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ và Thành uỷ.

4- Phối hợp:

a) Với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý, đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và văn nghệ sỹ của thành phố. Phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để quản lý báo chí, xuất bản và xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; với Ban Tổ chức Thành uỷ đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

b) Với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo trực thuộc Thành uỷ.

c) Với Ban Tổ chức Thành uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối và cán bộ tuyên giáo cấp uỷ trực thuộc theo phân cấp quản lý.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao:

a) Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền của thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố.

c) Giúp Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ và trong sinh viên, học sinh ở thành phố.

d) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và đột xuất với Thường trực Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

đ) Là cơ quan thường trực một số ban chỉ đạo của Thành uỷ uỷ thuộc lĩnh vực tuyên giáo.

e) Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy, biên chế

1- Lãnh đạo Ban: Gồm Trưởng Ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

2- Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng Ban.

- Phòng Tuyên truyền - báo chí - xuất bản.

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.

- Phòng Khoa giáo.

- Phòng Văn hoá -Văn nghệ.

- Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo và Dư luận xã hội.

3- Biên chế: 35 người, trong đó bao gồm 01 biên chế chuyên trách tham mưu, giúp việc Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Căn cứ Quyết định này, Ban Tuyên giáo Thành uỷ có trách nhiệm ban hành quy chế hoạt động của Ban để tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1457-QĐ/TU, ngày 31/3/2010 của Ban Thường vụ Thành uỷ./.

 

 

i nhận:
- Ban Tổ chức, Tuyên giáo TW "để báo cáo",
- Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các ban cán sự đảng
, đảng đoàn,
- Các ban, cơ quan của Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố,

- Các đồng chí Ủy viên Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

Nguyễn ThNghĩa

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Tin mới
Quận ủy Lê Chân triển khai Kế hoạch “Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2019, 2020
Quận ủy Hải An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2010 – 2020.
Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Lễ Thông xe kỹ thuật công trình cầu Hoàng Văn Thụ
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hội thảo khoa học 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo”
Hội nghị lần thứ 21 Đảng ủy khối các cơ quan thành phố
Tổ chức Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính huyện Thuỷ Nguyên lần thứ IV năm 2019
Quận ủy Lê Chân: Biểu dương 15 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Công an thành phố
Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Toàn dân kháng chiến
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc tập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà