Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
15/10/2019 - 10:22

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Công văn số 3299/VP-HCTC ngày 16/9/2019 của Văn phòng UBND thành phố)

Chuyên ngành: VĂN PHÒNG

TT

Tên loại văn bản

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan

 ban hành

Trích yếu nội dung

1

Pháp lệnh

30/2000/PL-UBTVQH10

28/12/2000

Quốc hội

Về Bảo vệ bí mật nhà nước

2

Luật

01/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Lưu trữ

3

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Khiếu nại

4

Luật

42/2013/QH13

25/11/2013

Quốc hội

Luật Tiếp công dân

5

Luật

80/2015/QH13

22/6/2015

Quốc hội

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6

Luật

25/2018/QH14

12/6/2018

Quốc hội

Luật Tố cáo

7

Nghị định

33/2002/NĐ-CP

28/3/2002

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước

8

Nghị định

110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

Chính phủ

Về công tác văn thư

9

Nghị định

09/2010/NĐ-CP

08/02/2010

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

10

Nghị định

63/2010/NĐ-CP

06/8/2010

Chính phủ

Về kiểm soát thủ tục hành chính

11

Nghị định

75/2012/NĐ-CP

03/10/2012

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại

12

Nghị định

01/2013/NĐ-CP

03/01/2013

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ

13

Nghị định

48/2013/NĐ-CP

14/5/2013

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

14

Nghị định

24/2014/NĐ-CP

04/4/2014

Chính phủ

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15

Nghị định

37/2014/NĐ-CP

05/5/2014

Chính phủ

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16

Nghị định

64/2014/NĐ-CP

26/6/2014

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

17

Nghị định

34/2016/NĐ-CP

14/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

18

Nghị định

92/2017/NĐ-CP

07/8/2017

Chính phủ

Sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính

19

Nghị định

61/2018/NĐ-CP

23/4/2018

Chính phủ

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

20

Nghị định

31/2019/NĐ-CP

10/4/2019

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

21

Chỉ thị

35/CT-TTg

07/9/2017

Thủ tướng Chính phủ

Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

22

Thông tư

01/2011/TT-BNV

19/01/2011

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

23

Thông tư

07/2012/TT-BNV

22/11/2012

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào cơ quan lưu trữ

24

Thông tư

07/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

25

Thông tư

06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thanh tra Chính phủ

Quy định quy trình tiếp công dân

26

Thông tư liên tịch

01/2014/TTLT-BNV-BXD

21/8/2014

Bộ Nội vụ -

 Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp vào lưu trữ lịch sử

27

Thông tư

13/2014/TT-BNV

31/10/2014

Bộ Nội vụ

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

28

Thông tư

17/2014/TT-BNV

20/11/2014

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

29

Thông tư

33/2015/TT-BCA

20/7/2015

Bộ Công an

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

30

Thông tư liên tịch

01/2015/TTLT-VPCP-BNV

23/10/2015

Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

31

Thông tư

02/2016/TT-TTCP

20/10/2016

Thanh tra Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

32

Thông tư

01/2017/TT-VPCP

31/3/2017

Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

33

Thông tư

02/2017/TT-VPCP

31/10/2017

Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

34

Thông tư

01/2018/TT-VPCP

23/11/2018

Văn phòng Chính phủ

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

35

Thông tư

01/2019/TT-BNV

24/01/2019

Bộ Nội vụ

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

36

Thông tư

02/2019/TT-BNV

24/01/2019

Bộ Nội vụ

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

37

Quyết định

181/2004/QĐ-TTg

15/10/2004

Thủ tướng Chính phủ

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

38

Quyết định

1279/2004/QĐ-BCA(A11)

10/11/2004

Bộ Công an

Về danh mục bí mật nhà nước độ mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

39

Quyết định

1467/QĐ-VPCP

21/9/2010

Văn phòng Chính phủ

Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh).

40

Quyết định

1572/2013/QĐ-UBND

19/8/2013

UBND thành phố Hải Phòng

Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng

41

Quyết định

1809/QĐ-UBND

06/8/2015

UBND thành phố Hải Phòng

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hải Phòng

42

Quyết định

1316/2016/QĐ-UBND

08/7/2016

UBND thành phố Hải Phòng

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

43

Quyết định

2795/2016/QĐ-UBND

14/11/2016

UBND thành phố Hải Phòng

Ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

44

Quyết định

04/2019/QĐ-UBND

14/01/2019

UBND thành phố Hải Phòng

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1572/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố

Tài liệu tham khảo xem chi tiết tại đây.  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Văn phòng UBND thành phố hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”(25/10/2019 - 15:53)
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH(15/10/2019 - 10:22)
Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ(24/05/2019 - 14:13)
Thông báo Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng, các chuyên viên và các đơn vị trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ, theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2019(12/04/2019 - 15:50)
Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Quý I/2019(21/03/2019 - 11:03)
Thông báo phân công công tác đối với lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố(22/01/2019 - 15:12)
Thông báo về việc tham gia giao lưu thể thao nhân dịp Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố(03/01/2019 - 09:31)
Kiện toàn đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính(22/10/2018 - 13:46)
THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ các chi bộ trực thuộc chuẩn bị nội dung sinh hoạt dưới cờ(09/10/2018 - 15:59)
Thông báo về việc triệu tập đảng viên dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018(27/09/2018 - 09:34)
Cục Thuế Hải Phòng tiếp tục trả lời các câu hỏi sau phiên đối thoại trực tuyến(24/09/2018 - 15:01)
Thông báo lịch kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra công tác tiếp công dân và xử lý đơn năm 2018 trên địa bàn các quận, huyện(22/09/2018 - 11:31)
Chuyển trang    
Trang số:  1/10
Số bản ghi trên trang:Tin mới
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà được giao phụ trách, điều hành Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Thành lập Công đoàn Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố
Văn phòng UBND thành phố hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, lao động nữ
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Đoàn công tác tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thăm, làm việc với Văn phòng UBND thành phố
Văn phòng UBND thành phố: Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Phòng Xây dựng, Giao thông và Công thương
Kiện toàn Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng
Khẳng định tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của các địa phương
Hợp nhất, thành lập mới Trung tâm Hội nghị thành phố và Nhà khách thành phố
Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Viết Thức
Không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước
Sẽ hợp nhất Nhà khách thành phố vào Trung tâm Hội nghị thành phố
Thông báo phiên đối thoại trực tuyến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông
Đảng viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 45-NQ/TW