W3Counter

Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3)
15/05/2016 - 20:22

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Hải Phòng, tháng 5 năm 2016

 

Thưa đồng chí, đồng bào và cử tri,

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội là do Nhân dân bầu ra, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân cả nước và người dân, cử tri nơi đơn vị bầu cử ra mình; là người thay mặt Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Là Đại biểu Quốc hội các khóa XI và XIII, tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trọng trách mà Quốc hội và Nhân dân tin tưởng giao phó, hoàn thành tốt nhiệm vụ người Đại biểu nhân dân và các chức trách, nhiệm vụ công tác được Đảng, Nhà nước giao.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, với cương vị là Đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ từ ngày 07 tháng 4 năm 2016, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội, trước Nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác; cùng với các Thành viên Chính phủ tập trung đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Ngay sau khi được kiện toàn, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bắt tay ngay vào giải quyết những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, kiên quyết không điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2016, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế 6,7%, kiểm soát lạm phát dưới 5%. Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước với tinh thần đổi mới, dân chủ, năng động sáng tạo; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

Thưa đồng chí, đồng bào và cử tri,

Tôi rất phấn khởi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016-2021) tại Đơn vị bầu cử số 3 (gồm quận Kiến An, Đồ Sơn và các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão) của Hải Phòng, thành phố Cảng anh hùng, trung dũng - quyết thắng, với bề dày lịch sử và truyền thống cách mạng vẻ vang. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực phấn đấu phục vụ đất nước, phụng sự Nhân dân.

Tôi rất mong được đồng chí, đồng bào, cử tri ủng hộ, bầu tôi làm Đại biểu Quốc hội khóa XIV và trân trọng xin hứa với đồng bào, đồng chí và cử tri:

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; nguyện nỗ lực hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, tất cả vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Thực hiện đúng các quy định và làm tròn trách nhiệm của người Đại biểu nhân dân trong các hoạt động của Quốc hội, của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; tích cực góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh để thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng, những chính sách cơ bản của đất nước và giám sát tối cao của Quốc hội. Cùng Quốc hội, Chính phủ tập trung thời gian, công sức cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

3. Cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng gắn bó mật thiết, liên hệ chặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri Thành phố; dành nhiều thời gian tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố với Quốc hội và các cơ quan nhà nước liên quan; cùng Quốc hội xem xét sửa đổi, ban hành pháp luật mới cho phù hợp. Lắng nghe ý kiến, tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của cử tri để báo cáo Quốc hội; thực hiện đúng quy định về chất vấn và trả lời chất vấn, báo cáo trước cử tri việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình; tiếp công dân và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri, công dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tinh thần tất cả phục vụ lợi ích chính đáng của Nhân dân, của đất nước.

4. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các Chính phủ tiền nhiệm, tôi sẽ cùng với các Thành viên Chính phủ xây dựng Chính phủ vững mạnh, đoàn kết nhất trí, hiệu lực hiệu quả, hành động quyết liệt, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Hiến pháp và pháp luật - là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc lắng nghe nguyện vọng của đồng bào cử tri, ra sức khắc phục yếu kém, cùng cả nước, cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tập trung cải cách hành chính; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì, bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm an toàn, an ninh cho Nhân dân.

 5. Là đại biểu Quốc hội, được cử tri thành phố Hải Phòng trực tiếp bầu ra, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân, cử tri của Thành phố.

Tôi sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng phát huy truyền thống trung dũng, quyết thắng cùng những thành tựu quan trọng đã đạt được, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết số 32 và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Tạo sự phát triển nhanh, đột phá để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại).

Trước mắt, tôi sẽ cùng Lãnh đạo Thành phố tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; chú trọng khai thác hiệu quả các dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (như đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi...); chỉ đạo các Bộ, ngành tích cực phối hợp cùng Thành phố tập trung nguồn lực, ưu tiên tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng đang triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ (như cầu, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, cầu Bạch Đằng, mở rộng Quốc lộ 10…). Kiến nghị cơ chế tài chính, đầu tư phù hợp, ưu tiên sớm triển khai, khởi công các công trình kết cấu hạ tầng mới (như Đường bộ ven biển kết nối Hải Phòng – Thái Bình- Nam Định, cầu Nguyễn Trãi, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Vũ Yên; đầu tư nâng cấp tuyến vận tải thuỷ nội địa kết nối với cảng; xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng….). Tiếp tục nghiên cứu cơ chế ưu đãi đầu tư các công trình quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội Thành phố (như Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Trung tâm xúc tiến thương mại quốc gia…).

Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tận dụng cơ hội mới về mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; phát huy hiệu quả lợi thế vị trí địa kinh tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, vượt trội, nhất là cảng biển, cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường ô tô cao tốc.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ - Doanh nghiệp là động lực của phát triển kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường huy động các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp và trên địa bàn nông thôn.  

Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa và thực hiện công bằng xã hội, chăm lo đời sống mọi mặt của người dân, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là cho lao động nông thôn. Làm tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên trên địa bàn Thành phố.

Thưa đồng chí, đồng bào và cử tri,

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của bản thân và gia đình, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật; sống giản dị, chân thành, gần gũi, hòa nhập với Nhân dân; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự của Nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và giám sát tích cực của đồng bào, cử tri các quận Kiến An, Đồ Sơn, các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng và An Lão, thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn./.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 20:22)
Chương trình hành động của đồng chí Mai Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty xi măng VICEM Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 12:21)
Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 11:48)
Chương trình hành động của đồng chí Trần Thu Nga, Trưởng phòng Bảo tồn giống vật nuôi cây trồng và Hợp tác đối ngoại Trung tâm Giống và Phát triển nông - lâm nghiệp công nghệ cao (đơn vị bầu cử số 3)(15/05/2016 - 11:05)
Chương trình hành động cúa đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khóa XIII (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 17:17)
Chương trình hành động của đồng chí Đỗ Văn Bình Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 11:53)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Đình Vinh, Giám đốc Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 09:36)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Huệ Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Sau Đại học, Trường Đại học Hải Phòng (đơn vị bầu cử số 2)(14/05/2016 - 08:41)
Chương trình hành động của đồng chí Bùi Thanh Tùng – Thành ủy viên, Ủy viên thường trực HĐND TP (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 17:19)
Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Chuẩn Đô đốc (thiếu tướng), Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân (đơn vị bầu cử số 1) (13/05/2016 - 14:39)
Chương trình hành động của đồng chí Phạm Thị Thúy Hải, Trưởng Ban Tổ chức Hội LHPN TP (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 08:20)
Chương trình hành động của đồng chí Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (đơn vị bầu cử số 1)(13/05/2016 - 07:42)
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
 Tin mới
Đoàn Đại biểu cán bộ thành phố Hải Phòng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố toàn cầu tại Dubai
Giải Việt dã Cúp Hoa Phượng Đỏ và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 diễn ra vào ngày 26/3
Thông cáo báo chí về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan thành phố Hải Phòng
Tập trung đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ
Đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của thành phố
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Cục thuế thành phố tổ chức tuần lễ tăng cường hỗ trợ quyết toán thuế
Tăng cường vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Việc chống sạt lở núi Phướn và núi Thiên Văn phải bảo đảm đúng quy định pháp luật
Sôi động “Ngày hội thanh niên - sinh viên khỏe năm học 2016-2017”
3 công trình được tặng Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về KH&CN
Dự án Đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện: Phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2017
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 15/03/2017)
Chủ động thông báo lịch trình, tiến độ thi công giảm thiểu phiền hà đến các hộ dân và doanh nghiệp
Dự án Thoát nước mưa, nước thải, quản lý chất thải rắn Hải Phòng giai đoạn I: Đảm bảo giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2017Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 4535975
Khách trực tuyến : 3849
Thành viên trực tuyến : 1