Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 17027
Khách trực tuyến : 4636
Thành viên trực tuyến : 2
 
Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác CCHC: Nên đánh giá kết quả bằng định lượng
07/09/2012 - 09:12

    Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác CCHC: Nên đánh giá kết quả bằng định lượng 


    Hải Phòng là một trong 6 tỉnh, thành phố được Bộ Nội vụ chọn thí điểm thực hiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác cải cách hành chính (PAR Index) nhằm phát hiện những vấn đề chưa phù hợp để tiếp tục hoàn thiện, phục vụ việc mở rộng phạm vi thí điểm, tiến tới ban hành chính thức PAR Index áp dụng trong cả nước. Sau một thời gian thực hiện, các quận, huyện trong thành phố cho rằng, bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số tiêu chí trong Bộ chỉ số chưa phù hợp. 

    Lượng hóa công tác CCHC 

    Theo ông Đào Trọng Lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác CCHC, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, thành phố kịp thời ban hành một số văn bản chỉ đạo việc này tới các địa phương, đơn vị. UBND thành phố thành lập Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số PAR Index gồm 13 thành viên. Cùng với giới thiệu, tập huấn và hướng dẫn việc áp dụng Bộ chỉ số PAR Index, Tổ công tác lồng ghép tuyên truyền các nghị quyết của Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015 tới các cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc này. Trong đó, 6/6 huyện (chưa tính huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ), 5/7 quận và 11 sở đã xây dựng báo cáo về CCHC; 4/6 huyện, 5/7 quận và 11 sở xây dựng kế hoạch CCHC năm 2012; 2 huyện, 4 quận và 11 sở cử cán bộ, công chức làm đầu mối trong tổng hợp báo cáo về CCHC. Thực hiện Bộ chỉ số PAR Index, nhận thức của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách CCHC các cơ quan, đơn vị được nâng lên; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm được kỹ năng theo dõi, đánh giá CCHC, lượng hóa được công tác CCHC, làm cơ sở định hướng, chỉ đạo việc xây dựng Bộ chỉ số đặc trưng, phù hợp thực tế của đơn vị mình. Tổ công tác thành phố còn phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện gần 800 phiếu điều tra, khảo sát, thu thập số liệu phục vụ Bộ chỉ số PAR Index. Trên cơ sở kết quả đạt được tại các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác xây dựng lại và hoàn chỉnh báo cáo CCHC năm 2011 của thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chấm điểm các tiêu chí trong Bộ chỉ số. Kết quả tự chấm điểm, thành phố đạt 51,9/65 điểm. 

    Một số khó khăn trong triển khai PAR Index 
    Phó trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện Thủy Nguyên Phạm Văn Đương cho rằng, quá trình thực hiện thí điểm Bộ chỉ số PAR Index tại huyện Thủy Nguyên gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Do cán bộ trong tổ công tác đều kiêm nhiệm, trong khi việc triển khai Bộ chỉ số là nhiệm vụ mới nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Quá trình lấy phiếu điều tra, khảo sát mất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, phiếu điều tra, khảo sát chưa phù hợp với đối tượng được khảo sát (người dân), khó khăn cho việc thu thập tài liệu, số liệu, người dân có tâm lý e ngại, dẫn đến khó bảo đảm kết quả chính xác. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho rằng, Bộ chỉ số quy định mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo mức tốt, khá, trung bình và kém. Thực tế, rất khó đánh giá như thế nào là tốt, khá, trung bình và kém… 
    
    Phó giám đốc Sở Nội vụ Đào Trọng Lễ cho rằng, quá trình triển khai thực hiện Bộ chỉ số PAR Index, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành cấp dưới thực hiện các yêu cầu của Tổ công tác. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức phụ trách về CCHC chưa ý thức được tầm quan trọng của việc thí điểm thực hiện Bộ chỉ số, coi việc này là hình thức. 
    
    Chỉnh sửa tiêu chí và thang điểm đánh giá 
    Phó giám đốc Đào Trọng Lễ cho rằng, Bộ chỉ số gồm 32 tiêu chí và 86 tiêu chí thành phần là phù hợp. Tuy nhiên, nên bổ sung tiêu chí trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC. Đồng thời, nên thay đổi cách đánh giá kiểu định tính như tốt, khá, trung bình và kém bằng lượng hóa thành điểm số hoặc tỷ lệ phần trăm để đưa ra mức đánh giá điểm tương ứng. Về thang điểm đánh giá trong Bộ chỉ số, các thành viên Tổ công tác thành phố nêu quan điểm tỷ lệ phân bố điểm cho các tiêu chí cần chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Trong đó, việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước chủ yếu đánh giá đầu tư cơ sở vật chất hoặc thiết bị tin học. Do đó, nếu chấm điểm cao sẽ không công bằng cho các đơn vị bởi điều kiện tài chính và đặc thù công việc khác nhau. Ngoài ra, tỷ lệ điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát và kết quả báo cáo, về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và việc điều tra, khảo sát nên sửa đổi cho phù hợp, trước khi triển khai trong cả nước. 

    Sau một thời gian thực hiện, các quận, huyện trong thành phố cho rằng, bên cạnh những mặt được, vẫn còn một số tiêu chí trong Bộ chỉ số chưa phù hợp. 
    
    Lượng hóa công tác CCHC 

    Theo ông Đào Trọng Lễ, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá công tác CCHC, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ, thành phố kịp thời ban hành một số văn bản chỉ đạo việc này tới các địa phương, đơn vị. UBND thành phố thành lập Tổ công tác thí điểm Bộ chỉ số PAR Index gồm 13 thành viên. Cùng với giới thiệu, tập huấn và hướng dẫn việc áp dụng Bộ chỉ số PAR Index, Tổ công tác lồng ghép tuyên truyền các nghị quyết của Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015 tới các cơ quan, đơn vị. Đến nay, hầu hết cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc này. Trong đó, 6/6 huyện (chưa tính huyện Cát Hải và Bạch Long Vỹ), 5/7 quận và 11 sở đã xây dựng báo cáo về CCHC; 4/6 huyện, 5/7 quận và 11 sở xây dựng kế hoạch CCHC năm 2012; 2 huyện, 4 quận và 11 sở cử cán bộ, công chức làm đầu mối trong tổng hợp báo cáo về CCHC. Thực hiện Bộ chỉ số PAR Index, nhận thức của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách CCHC các cơ quan, đơn vị được nâng lên; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nắm được kỹ năng theo dõi, đánh giá CCHC, lượng hóa được công tác CCHC, làm cơ sở định hướng, chỉ đạo việc xây dựng Bộ chỉ số đặc trưng, phù hợp thực tế của đơn vị mình. Tổ công tác thành phố còn phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện gần 800 phiếu điều tra, khảo sát, thu thập số liệu phục vụ Bộ chỉ số PAR Index. Trên cơ sở kết quả đạt được tại các cơ quan, đơn vị, Tổ công tác xây dựng lại và hoàn chỉnh báo cáo CCHC năm 2011 của thành phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chấm điểm các tiêu chí trong Bộ chỉ số. Kết quả tự chấm điểm, thành phố đạt 51,9/65 điểm. 

    Một số khó khăn trong triển khai PAR Index 

    Phó trưởng Phòng Nội vụ UBND huyện Thủy Nguyên Phạm Văn Đương cho rằng, quá trình thực hiện thí điểm Bộ chỉ số PAR Index tại huyện Thủy Nguyên gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Do cán bộ trong tổ công tác đều kiêm nhiệm, trong khi việc triển khai Bộ chỉ số là nhiệm vụ mới nên không tránh khỏi bỡ ngỡ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Quá trình lấy phiếu điều tra, khảo sát mất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, phiếu điều tra, khảo sát chưa phù hợp với đối tượng được khảo sát (người dân), khó khăn cho việc thu thập tài liệu, số liệu, người dân có tâm lý e ngại, dẫn đến khó bảo đảm kết quả chính xác. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho rằng, Bộ chỉ số quy định mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo mức tốt, khá, trung bình và kém. Thực tế, rất khó đánh giá như thế nào là tốt, khá, trung bình và kém… 

    Phó giám đốc Sở Nội vụ Đào Trọng Lễ cho rằng, quá trình triển khai thực hiện Bộ chỉ số PAR Index, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành cấp dưới thực hiện các yêu cầu của Tổ công tác. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức phụ trách về CCHC chưa ý thức được tầm quan trọng của việc thí điểm thực hiện Bộ chỉ số, coi việc này là hình thức. 

    Chỉnh sửa tiêu chí và thang điểm đánh giá 

    Phó giám đốc Đào Trọng Lễ cho rằng, Bộ chỉ số gồm 32 tiêu chí và 86 tiêu chí thành phần là phù hợp. Tuy nhiên, nên bổ sung tiêu chí trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC. Đồng thời, nên thay đổi cách đánh giá kiểu định tính như tốt, khá, trung bình và kém bằng lượng hóa thành điểm số hoặc tỷ lệ phần trăm để đưa ra mức đánh giá điểm tương ứng. Về thang điểm đánh giá trong Bộ chỉ số, các thành viên Tổ công tác thành phố nêu quan điểm tỷ lệ phân bố điểm cho các tiêu chí cần chỉnh sửa cho phù hợp hơn. Trong đó, việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước chủ yếu đánh giá đầu tư cơ sở vật chất hoặc thiết bị tin học. Do đó, nếu chấm điểm cao sẽ không công bằng cho các đơn vị bởi điều kiện tài chính và đặc thù công việc khác nhau. Ngoài ra, tỷ lệ điểm đánh giá qua điều tra, khảo sát và kết quả báo cáo, về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và việc điều tra, khảo sát nên sửa đổi cho phù hợp, trước khi triển khai trong cả nước. 

    Theo baohaiphong.com.vn

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào

 
Tin mới
Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ (đã chuẩn hóa)
Hướng dẫn đặt Font chữ mặc định trong Microsoft Word
Thông báo số 231/TB-PCLB ngày 02/8/2013 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên : Tin bão khẩn cấp cơn bão số 5
Thông báo số 229/TB-PCLB ngày 31/7/2013 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên về cơn bão số 5 (Jebi)
Trò chơi phát triển bền vững ( Ecopolicy Game)
Google nhiễm nhiều phần mềm độc hại nhất
Thông báo số 170/TB-PCLB ngày 21/6/2013 về cơm bão số 2 của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Thủy Nguyên
Các bước bảo vệ email trước nguy cơ mã độc
Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch, Nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5
Hải Phòng: Triển khai Kế hoạch ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Báo cáo số 46/BC-UBND của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2013
Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 4/2013
Kế hoạch của UBND huyện Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi
DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN
Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), bản so sánh Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992